Iniciació a les competències TIC Codi:  15.619    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La asignatura Iniciación a las competencias TIC (CTIC), de 6 créditos ECTS, que forma parte del bloque de materias de formación básica del Grado de Marketing e Investigación de Mercados y del Grado de Turismo, y transversal de la universidad, tiene como principal finalidad iniciaros de forma gradual e integrada en la adquisición de la competencia propia de la UOC "Uso y aplicación de las TIC en el ámbito académico y profesional". Esta competencia comprende el uso racional y crítico de las TIC para trabajar y estudiar en la sociedad de la información.


La superación de la asignatura Competencias TIC se considera equivalente al certificado medio de la acreditación de competencias en tecnologías de la información y la comunicación (ACTIC) de la Generalidad de Cataluña, de acuerdo con la Orden EMO/129/2015 de 28 de abril (DOGC de 13 de mayo de 2015).


El Certificado se recibirá de oficio de forma automática.

Amunt

L'assignatura, de 6 crèdits ECTS, forma part del bloc de matèries de formació bàsica dels dos Graus i es basa en la metodologia del treball per projectes en xarxa. És una assignatura instrumental que ofereix les eines per desenvolupar les competències digitals que seran necessàries durant els Graus.

Amunt

Els camps professionals en què es projecta aquesta assignatura són els propis del Grau de Màrqueting i Investigació de Mercats i del Grau de Turisme

Amunt

Es recomanen uns mínims coneixements de les TIC a nivell usuari.

Amunt

Es recomana que curseu l'assignatura CTIC durant el primer semestre dels estudis de Màrqueting i Investigació de Mercats i els estudis de Turisme. Atenent als seus continguts de tipus competencial, és necessari que els adquiriu quan més aviat millor per facilitar un bon procés d'aprenentatge a la resta d'assignatures del Grau.

 

Amunt

Esta asignatura tiene como objetivo principal dotarle de una base de conocimientos y competencias TIC a nivel académico y profesional. Los objetivos competenciales específicos a alcanzar son los siguientes:


 • Aplicar estrategias de comunicación en la red
 • Trabajar en equipo en red
 • Buscar y seleccionar información en la red
 • Tratar y elaborar la información digital
 • Elegir y utilizar herramientas digitales
 • Aplicar una actitud digital cívica
 • Presentar y difundir la información digital

Amunt


La asignatura trabaja un conjunto de contenidos que facilitan la adquisición de las competencias específicas en TIC y su aplicación en situaciones específicas del ámbito de estudio.

Buscar selección, organización de la información y análisis y explotación de datos

 • Búsqueda crítica de la información digital.
 • Análisis de datos

Creación de contenidos digitales

 • Tratamiento de la información digital
  Presentación de la información
Comunicación y colaboración
 • Estilos de comunicación en red
 • Trabajo en equipo en entornos virtuales
 • Medios sociales

Autonomía y resolución de problemas

 • Aplicación de las TIC en el ámbito del estudio
 • Nociones básicas de tecnología

Seguridad, bienestar y civismo

 • La actitud digital
  Uso racional y crítico de las TIC


Amunt

El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic PDF
Excel per a Turisme Web
La wiki com a suport del treball col·laboratiu Web
Planificar l'estudi en línia Web
Nocions de tecnologia digital Web
Guia bàsica d'edició de vídeo Web
El projecte digital en equip Web
Recomanacions sobre el treball en equip en xarxa Audiovisual
El full de càlcul per tractar dades numèriques Web
Comunicació a la xarxa Web
Composició i redacció de la informació digital Web
Cerca i localització d'informació per Internet Web
Pautes per optimitzar l'organització de la informació digital Web
Repositori d'eines digitals (Toolkit) Web
Guia d'elaboració d'un guió documental Web
Ciberseguretat i civisme digital Web

Amunt

Guia de fonts d'informació per a Turisme

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt