Estructura dels mercats turístics Codi:  15.621    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En aquesta assignatura s'ofereixen els conceptes bàsics que han de permetre a l'estudiant introduir-se plenament en l'àmbit de coneixement de l'economia turística i situar l'estudi del turisme a partir la comprensió de l'operativitat dels seus mercats i de les decisions que adopten els agents econòmics. En un país eminentment turístic com el nostre té un interès indubtable la observació del funcionament d'aquests mercats, observant amb detall l'estructura ja sigui dels denominats mercats genèrics com dels especialitzats, així com de les seves relacions i conflictes.

Per qualsevol professional que desenvolupi les seves tasques a l'àmbit de l'activitat turística així com per qualsevol persona interessada en el funcionament d'aquests fenòmens, resulta imprescindible una observació detinguda de la situació del seu entorn així com de la seva projecció futura, disposant d'exemples de cada cas concret.

L'assignatura ofereix addicionalment un anàlisi de la influència que ha tingut, té i tindrà la progressiva irrupció de la Societat del Coneixement, les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) o el fenòmen globalitzador en la configuració de l'estructura d'aquests mercats i en les seves expectatives futures.

Amunt

Es tracta d'una assignatura que complementa els conceptes adquirits per l'estudiant en les assignatures bàsiques del Grau relacionades amb l'economia, tot aprofundint en la comprensió del funcionament dels mercats turístics.

L'assignatura té un enfocament i uns continguts de reforç de la comprensió dels principals fonaments econòmics, que es complementarà al llarg de la titulació amb l'aprofundiment dels coneixements en altres assignatures.

Amunt

L'assignatura no es projecta en un camp professional particular, sent de gran utilitat per a la comprensió de la realitat econòmica que conforma el sector turístic.

Amunt

Aquesta és una assignatura bàsica que no necessita tenir coneixements previs específics

Amunt

La competència transversal dels graus dels Estudis d'Economia i Empresa que es treballa en aquesta assignatura és:

CT1. Interpretar i avaluar la informació de manera crítica i sintètica

 Les competències específiques del grau en Turisme que s'aborden en aquesta assignatura són:

CE1. Reconèixer els principis del turisme i identificar les seves dimensions espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral i econòmica
CE2. Reconèixer el funcionament de les destinacions, les estructures turístiques i els seus sectors empresarials

Totes aquestes competències es concreten en els resultats d'aprenentatge (objectius) següents:

RA1. Conèixer les definicions fonamentals i els conceptes bàsics entorn al sistema turístic, per tal de facilitar una comprensió àmplia del fenomen turístic
RA2. Comparar els conceptes emprats en aquesta assignatura amb altres definicions utilizades a la literatura sobre l'activitat turística
RA3. Reconèixer les característiques distintives de la demanda i l'oferta turística, posant èmfasi en l'estructura empresarial del sector
RA4. Comprendre com les estructures bàsiques del turisme es materialitzen en cadenes de valor
RA5. Classificar i situar a les empreses i organitzacions dels sector turístic dins de les cadenes de valor
RA6. Utilitzar la informació històrica sobre l'activitat turística per emetre judicis crítics i sintètics sobre la seva situació actual
RA7. Trobar paral·lelismes entre les motivacions dels primers viatgers per fer turisme i les dels segments que existeixen en l'actualitat
RA8. Conèixer quins van ser els orígens de la oferta turística i quina és la relació amb les tendències actuals i futures dins el sector
RA9. Oferir opinions contrastades sobre les tipologies turístiques i les estructures de mercat relacionades a partir de la informació disponible
RA10. Classificar productes i serveis turístics com a genèrics o especialitzats a partir de diferents factors
RA11. Assignar empreses i serveis turístics a cadenes de valor, ja siguin vinculats a turismes genèrics o especialitzats
RA12. Dominar les particularitats de la informació sobre innovació i tecnologia per realitzar anàlisis de present i futur de l'activitat turística
RA13. Identificar els principals motors del canvi en la demanda, l'oferta i els intermediaris turístics
RA14. Conèixer les tecnologies d'Internet que faciliten la integració i sincronització dels membres d'una cadena de valor
RA15. Entendre com les empreses turístiques s'adapten als canvis del seu entorn i quin és el resultat d'aquesta adaptació
RA16. Aplicar les noves tecnologies per tal d'oferir serveis turístics més competitius i adaptats a nous entorns

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'organitzen en els reptes següents:

Repte 2. Comprenem i interpretem els determinants i la estructura dels mercats turístics genèrics

Repte 3. Reflexionem a propòsit dels impactes positius i negatius dels turismes genèrics i fem propostes de futur al respecte del seu desenvolupament

Repte 4. Comprenem i interpretem els determinants i la estructura dels mercats turístics específics

Repte 5. Reflexionem a propòsit dels impactes positius i negatius dels turismes específics i fem propostes de futur al respecte del seu desenvolupament


Amunt

Amunt

Per l'estudi de l'assignatura disposeu dels materials en web i pdf, d'una completa bibliografia així com altres referències de publicacions i estadístiques especificades a cada mòdul. També us pot ser d'utilitat consultar el Wikirepertori-EiE  o relació de conceptes, termes i sigles de les assignatures dels Estudis d'Economia i Empresa.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt