Dret de les activitats turístiques Codi:  15.623    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La importància  social, cultural i econòmica que el fenomen turístic ha assolit de forma progressiva al nostre país, determina la necessitat de reglamentar una sèrie d'aspectes que permetin que les activitats turístiques es desenvolupin amb les necessàries garanties i controls evitant tot possible desordre, abús o inseguretat per als ciutadans-consumidors.

Amb aquest ànim es dicten una sèrie de normes, en major part, autonòmiques que, en el seu conjunt, constitueixen el què es denomina "Dret de les Activitats Turístiques".

En aquestes normes es contemplen els drets i deures dels empresaris turístics en l'exercici de la seva activitat. El propòsit d'aquesta assignatura és, per tant, l'anàlisi sistemàtica d'aquestes disposicions dins d'una aproximació a l'ordenació turística en el seu conjunt.

Amunt

Aquesta assignatura no és independent de la resta de les que integren el pla d'estudis del Grau sinó que està íntimament relacionada amb altres entre les quals destaca, en particular, Dret constitucional, Dret administratiu i Dret civil. 

 

Amunt

El Dret de les Activitats Turístiques és de gran utilitat per a tot el que es proposi iniciar una activitat empresarial i hagi de conèixer les seves possibilitats i condicionaments legals bàsics, així com per aquell que -com a usuari turístic o consumidor- gaudeixi d'alguns dels serveis prestats pels empresaris del sector.

Per tant, en aquesta assignatura s'analitza la reglamentació vigent específica de cadascuna de les empreses turístiques que operen dins del sector i que poden diferenciar-se, a grans trets, entre empreses d'allotjament, restauració, intermediació i informació. Així mateix es fa referència a l'organització administrativa del turisme, la disciplina turística i la potestat sancionadora de l'Administració.

Ara bé, la regulació de les empreses turístiques no s'esgota en una àrea concreta del dret. Tota persona física o jurídica que pretengui dur a terme una activitat econòmica basada en la prestació de serveis turístics s'haurà de sotmetre tant a normes de Dret privat (branca del dret que regula les relacions entre particulars) com al Dret públic (aplicable a aquells supòsits en què l'Administració intervé exercint la seva autoritat). Per això, la segona part de l'assignatura es dedica a l'estudi i anàlisi de les relacions jurídic-privades en l'àmbit del turisme i dels drets i obligacions que se'n deriven.

 

Amunt

Com s'ha dit, els conceptes estudiats a les assignatures Dret Constitucional, Dret Administratiu i Dret Civil actuen com a substrat bàsic per a l'estudi d'aquesta assignatura en permetre a l'alumne identificar els conceptes jurídics elementals que ara es donen per assumits.

Amunt

Es recomana haver superat Dret Constitucional, Dret Administratiu i Dret Civil II.

Amunt

L'objectiu d'aquesta assignatura és donar a conèixer a l'estudiant la importància de l'anàlisi del turisme i, particularment, de les empreses turístiques, des d'una perspectiva juridicopública, a més d'oferir-li coneixements generals sobre la situació normativa del sector a Espanya. Concretament, l'estudiant ha d'assolir els objetius següents:

1. Delimitar el marc jurídic aplicable en una comunitat autònoma determinada.

2. Relacionar les diverses reglamentacions autonòmiques sobre un tema concret dins de l'àmbit del turisme.

3. Determinar els requisits necessaris perquè una empresa pugui operar en el món del turisme.

4. Precisar els tràmits que calen per obrir la pròpia empresa.

5. Distingir els controls que l'administració competent exerceix sobre les empreses turístiques.

6. Fer paleses les diferències entre les diverses empreses turístiques.

7. Distingir les obligacions i els deures dels subjectes.

8. Dilucidar les qüestiones jurídiques que se susciten en el desenvolupament de l'activitat turística.

9. Conèixer els principals contractes turístics.

10. Analitzar les conseqüències de l'incompliment de les obligacions contractuals.

11. Buscar, manejar i treballar la legislació turística.

12. Conèixer la regulació de l'ús dels mitjans electrònics per part de l'Administració turística.

13. Comprendre el significat i l'abast de la noció de serveis de la societat de la informació i el seu impacte en l'activitat turística.

14. Conèixer les normes bàsiques que regulen la contractació electrònica.

 

Des d'aquesta perspectiva, els materials didàctics i les diferents activitats acadèmiques plantejades han de traduir-se en l'assoliment d'unes determinades competències, que podem agrupar en dos grans blocs:

1.- Competències transversals:

 • Resoldre situacions conflictives o problemàtiques amb decisions i criteris clars.
 • L'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions.

2.- Competències específiques:

 • Identificació dels principis jurídics, així com de les institucions jurídiques específiques per a cada àmbit disciplinari.
 • Interpretació dels textos jurídics des d'una perspectiva interdisciplinar i utilitzant principis jurídics com a eina d'anàlisi.
 • Aplicació dels principis del dret i la normativa jurídica a supòsits de fet.
 • Anàlisi de la realitat social des de la perspectiva del dret com a sistema regulador de les relacions socials.

 

Amunt

 

Mòdul didàctic 1: Empreses turístiques (I). Allotjaments

1. Les empreses turístiques

2. Allotjaments turístics

3. Establiments hotelers

4. Apartaments turístics

5. Habitatges turístics de vacances

6. Campaments de turisme

7. Allotjaments de turisme en el medi rural

8. L'allotjament en establiments turístics d'aprofitament per torn

9. Ciutats de vacances

 

Mòdul didàctic 2: Empreses turístiques (II). Agències de viatges, informació i restauració

1. La intermediació turística: les agències de viatges i les centrals de reserva

2. Les empreses de restauració turística

3. La informació turística: els guies de turisme i les oficines d'informació turística

 

Mòdul didàctic 3: Règim disciplinari

1. La disciplina turística

 

Mòdul didàctic 4: Teoria general del dret privat del turisme: el contracte turístic

1. El marc normatiu

2. El fonament del dret privat del turisme

3. Les obligacions de les parts

4. La formació del contracte turístic

5. Modificació, ineficàcia i extinció del contracte

6. Responsabilitat civil de les parts per l'incompliment de les seves obligacions

 

Mòdul didàctic 5: Tipus de contractes turístics en particular

1. Contractes subscrits amb agències de viatges

2. El contracte de transport

3. El contracte d'allotjament

4. La contractació d'oferta turística complementària

5. El contracte d'assegurança

6. El contracte d'arbitratge en matèria turística

 

Mòdul didàctic 6: Administració i comerç electronic del turisme

1. L'administració electrònica

2. Els fonaments de la regulació de l'administració electrònica del turisme a Espanya

3. La difusió d'informació pública a Internet

4. La comunicació per mitjans electrònics en l'àmbit turístic

5. El procediment administratiu electrònic.

6. Cooperació entre administracions públiques.

7. La noció de serveis de la societat de la informació

8. El principi de control en origen

9. Règim jurídic dels serveis de la societat de la informació

10. La tramesa de comunicacions comercials no sol.licitades

11. Contractació electrònica

12. Responsabilitat dels intermediaris

 

 

Amunt

Amunt

Material didàctic

Suport

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Seguint l'avaluació contínua (AC). Pots superar l'assignatura directament aprovant l'AC. En aquest cas, la nota final de l'assignatura es correspondrà amb la nota final de l'avaluació contínua.
 2. Fent un examen. La nota final es calcularà d'acord amb el següent:
  • Si no t'has presentat a l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si has seguit l'avaluació contínua i tens una nota diferent d'un No presentat, la qualificació final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt