Operacions i processos de producció en Turisme Codi:  15.626    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La competitivitat de les empreses i destinacions turístiques depèn en bona part de la seva capacitat per a llançar al mercat productes (en qualitat i preu) cada vegada més adequats a les necessitats dels clients i respondre eficientment als moviments estratègics dels competidors. Davant d'aquesta situació, la funció de producció ha esdevingut per a l'empresa una variable competitiva fonamental que cal considerar, si no prioritària, similar a la resta de les àrees funcionals. Si el rendiment i la competitivitat d'una organització o una destinació provenen majoritàriament de les activitats corresponents del seu sistema productiu, atès que el valor afegit, objectiu bàsic de l'empresa, es genera inicialment en el sistema esmentat, es tractarà d'esbrinar quines activitats s'hi desenvolupen i com contribueixen a l'increment d'aquest valor.

Les activitats d'un sistema productiu estan constituïdes per les operacions que duen a obtenir un producte. Aquestes activitats, al seu torn, es duran a terme formant part dels processos. Així podem dir que aquests constitueixen les agrupacions d'activitats que integren la producció, que han d'estar directament correlacionades amb les decisions de capacitat.

Per altra banda, la gestió integrada dels fluxos de materials, el control de costos i recursos, la utilització correcta dels actius, l'adequat servei al client, la limitació del nombre de proveïdors i el seu respectiu enfortiment de les relacions a llarg termini i la utilització de tècniques de resposta ràpida al consumidor amb ajuda de sistemes d'informació en temps real són accions que realcen el paper central de les operacions, com una activitat orientada als processos de gestió que també són objecte d'anàlisi preferencial en aquesta assignatura.

Els recursos d'aprenentatge tenen un enfocament teòric en el qual s'exposen els conceptes que permeten analitzar la funció d'operacions i la importància de prendre les decisions estratègiques adequades en aquest àmbit. Però, ateses les característiques dels seus continguts, l'assignatura també té un fort component pràctic, que plantejarà a l'estudiant situacions i casos relacionats, entre d'altres, amb el disseny de processos, les línies d'espera, la gestió d'estocs, entre d'altes que haurà de saber resoldre.

Amunt

"Operacions i processos de producció en turisme" és una assignatura Troncal del Grau de Turisme. Té una càrrega docent de 6 crèdits ECTS, la qual cosa us ha de suposar, aproximadament, unes 150 hores de treball.

A través d'aquesta matèria us endinsareu en el món de la producció turística, obtenint-ne no només una visió general, sinó també les bases fonamentals d'aquesta matèria. És una assignatura que es complementa amb la de "Gestió de la Intermediació Turística", orientada fonamentalment cap a l'anàlisi de les operacions i els processos de producció d'un model d'empresa tant important en el sistema turístic, com és el de les agències de viatges i l'àmbit de les reserves turístiques (intangibles) en el que es mouen, però amb un tractament clarament diferenciat del tipus de producció estudiat en aquesta assignatura. 

Amunt

Amb un doble vessant, teòrica i pràctica, l'assignatura d'Operacions i Processos us aportarà els coneixements inicials necessaris per a identificar les operacions més significatives i representatives que condicionen les decisions estratègiques de l'empresa en aquest àmbit; l'estudi de les decisions tàctiques i operatives; i l'anàlisi de la logística, com a funció que determina l'eficàcia amb que poden organitzar-se i gestionar-se aquests sistemes productius.

Aquesta assignatura es projecta en activitats com la localització d'un centre de producció de serveis o productes turístics, el seu disseny, la seva distribució en planta, la programació d'operacions, la gestió de projectes, les línies d'espera... bàsics per a empreses i organitzacions sectorials tan diverses com, entre d'altres, els hotels, càmpings, parcs temàtics, centres d'oci, empreses de transports, espais culturals, aeroports... Es tracte, per tant, d'una assignatura d'alt interès per a la pràctica totalitat dels estudiants de turisme. 

Amunt

Donat el contingut de l'assignatura es recomana que els estudiants que s'hi matriculin hagin cursat prèviament una assignatura que hi està relacionada com "Introducció a l'empresa" que pot ajudar a entendre millor els conceptes i matèries que hi són tractats.

Amunt

Competències associades Resultats d'aprenentatge de l'activitat (RAP)
C1: Capacitat per avaluar les tipologies de destins, el seu potencial turístic, formes de gestió i impactes derivats de les activitats turístiques. RAP 1: Identificar la problemàtica de la direcció de la producció i les oportunitats que hi ha en aquesta àrea per a la millora de la competitivitat empresarial.

RAP 2: Establir diferents alternatives de localització i prendre les millors decisions.

RAP 3: Establir diferents alternatives per a la distribució en planta de les nostres instal·lacions.

RAP 4: Identificar el model turístic de servei que es vol implementar en el nostre negoci.
C2: Capacitat per generar coneixement rellevant per a la gestió de l'organització turística, d'espais i de destins turístics aplicant els instruments tècnics pertinents. RAP 5: Analitzar algunes de les decisions estratègiques, tàctiques i operatives preses en les empreses turístiques per a millorar l'organització de la producció.

RAP 6: Reconèixer com afecta el disseny del producte i del procés en l'estratègia de producció.

RAP 7: Reconèixer el concepte, característiques i aplicació de la distribució en planta.

RAP 10: Presentar l'estructura del sistema de gestió de les activitats relacionades amb el sistema productiu i les característiques de la planificació agregada que se'n deriva.

RAP 11: Reconèixer els aspectes fonamentals que caracteritzen un pla agregat.

RAP 12: Reconèixer les principals característiques que conforma la planificació dels materials.

RAP 15: Dissenyar projectes mitjançant l'aplicació de mètodes que permetin visualitzar les relacions crítiques entre tasques, tot tenint en compte la planificació i gestió del temps.

RAP 16: Reconèixer les principals tasques crítiques pel que fa al temps de consecució del nostre projecte.
C3: Capacitat per analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima. RAP 13: Presentar i discutir tècniques per a l'elaboració de plans de producció.

RAP 14: Presentar i discutir tècniques per a l'elaboració diferents planificacions de materials.

RAP 17: Reconèixer com les empreses turístiques gestionen les esperes minimitzant la insatisfacció del client.

RAP 18: Identificar i actuar sobre els processos que dificulten el correcte funcionament del servei de la instal·lació.

RAP 19: Reconèixer les principals tècniques existents per al càlcul dels temps de producció i les alternatives per a la seva optimització.

RAP 20: Dissenyar plans de millora per a l'optimització dels temps dels processos implicats en l'organització turística.

RAP 21: Reconèixer les activitats que treballen com a coll d'ampolla en els nostres processos i minimitzar-les o eliminar-les sempre que sigui possible.
C4: Capacitat per a l'anàlisi crítica i la síntesi. RAP 8: Exposar els arguments de forma clara, resumida i concisa des de l'objectivitat en la presa de decisions.

RAP 9: Reconèixer els avantatges i inconvenients de cada proposta durant el disseny i concepció de la distribució en planta de les nostres instal·lacions.

RAP 22: Reconèixer les debilitats en la gestió del temps planificat i aplicar les millores necessàries.

RAP 23: Elaborar un informe executiu amb el resum dels plans de millora establerts per a la reducció del temps en els processos analitzats.

Objectius generals

 • Conèixer la problemàtica de la direcció de la producció i les oportunitats que hi ha en aquesta àrea per a la millora de la competitivitat empresarial turística.
 • Analitzar algunes de les decisions estratègiques, tàctiques i operatives preses a les empreses turístiques per a millorar l'organització de la producció.
 • Veure com afecta el disseny del producte i el procés en l'estratègia de producció.
 • Saber establir diferents alternatives de localització i saber prendre la millor decisió. -  Estudiar el concepte, característiques i aplicació de la distribució en planta.
 • Conèixer les tècniques per la millora dels processos a través del càlcul de temps.

Amunt

En primer terme, a través del primer contingut teòric d'aquesta assignatura podràs comprendre el nou entorn competitiu que ha obligat les empreses occidentals a obtenir avantatges competitius de la funció de producció/operacions per fer front a la competència d'altres empreses. El temari és en bona part teòric en el qual s'exposen els conceptes bàsics per abordar aquestes qüestions, però inclou una part pràctica dirigida en l'aprenentatge a l'hora de determinar la distribució més adequada per a les instal·lacions d'una determinada empresa turística, tenint en compte una sèrie de factors (de cost tangible o intangible) que cal contemplar. Així, en una primera instància abordarem:

 1. Importancia de la funció d'operacions
 2. Les decisions del subsistema productiu: decisions estratègiques, tàctiques i operatives
 3. Localització
 4. Disseny del subsistema productiu
 5. Distribució a planta

Seguidament, en segon terme, a l'assignatura coneixereu els principals aspectes relacionats amb les decisions tàctiques i operatives del subsistema productiu de l'empresa turística, és a dir, la planificació agregada i de materials, la programació d'operacions, la gestió de projectes i les línies d'espera, aspectes clau en els processos de producció per a empreses i organitzacions tan importants pel sector turístic com, entre altres, els hotels, restaurants, parcs temàtics, centres d'oci en general, aeroports o centres culturals. Aprendreu de quina manera la planificació agregada ha d'intentar igualar, sempre que sigui possible, la taxa de producció a les previsions de la demanda; un aspecte clau per a l'èxit de les empreses del sector turístic. Bona part del contingut d'aquesta part d'aprenentatge també és teòric i serveix per definir els conceptes bàsics que hauran de permetre resoldre els exercicis que es proposaran sobre qüestions pràctiques aplicades a empreses turístiques i relacionades, entre d'altres, qüestions com la planificació de necessitats de materials o la sincronització dels fluxos d'entrada i sortida en la producció de béns i serveis. Així, en una segona instància abordarem:

 1. Estratègies de planificació agregada
 2. Planificació de materials
 3. Programació d'operacions
 4. Gestió de projectes
 5. Línies d'espera

Per últim, en aquesta assignatura, abordareu les principals tècniques per a la representació i la millora dels processos orientats a una organització de serveis, com pot ser el sector turístic, fent servir les metodologies pròpies del sector industrial. Tot i que les explicacions en alguns casos són genèriques, serveixen perquè qualsevol responsable d'una organització del sector de serveis pugui portar a terme un estudi de procés amb els seus respectius càlculs de temps i la implementació de millores. Així, el primer que caldrà fer és conèixer el procés d'estudi i representar-lo mitjançant un diagrama de procés o de flux amb les principals operacions que es duen a terme. El grau de detall en la identificació d'aquestes operacions serà a criteri de la mateixa organització i sempre haurà de ser coherent amb els seus objectius de millora. Seguidament a la representació gràfica i coneixement del procés, caldrà mesurar els temps de les operacions dutes a terme. Disposar del temps d'operació ens servirà com a element comparatiu a l'hora de comprovar si les millores implementades han fet efecte o no. A més, ens permetran controlar si disposem de recursos ociosos que no treballen al ritme esperat. Finalment, es podran implementar una sèrie de millores fruit de l'anàlisi prèvia, per tal de reduir els temps d'operació, amb la qual cosa s'incrementarà la productivitat i es milloraran les condicions de treball. Per tant, la gestió dels temps en els processos esdevé un pilar fonamental per a qualsevol organització per tal de millorar el seu rendiment i, en conseqüència, la seva competitivitat.Així, en última instància abordarem:

 1. Identificació i representació d'un procés
 2. Càlcul del temps de procés
 3. Millora dels processos per mitjà del seu diagrama

Amunt

Operacions i processos de producció en turisme PDF
MRP: Nivell 2 Audiovisual
MRP: Nivell 1 Audiovisual
MRP: Nivell 0 Audiovisual
Decisions tàctiques de producció: Disseny d'un pla agregat de producció. Plantejament inicial PDF
Què és el lean manufacturing? Audiovisual
Evolució del Lean Manufacturing: Agile i Scrum Audiovisual
Tècniques de planificació i control de projectes: CPM - PERT Audiovisual

Amunt

En el seu conjunt, els materials didàctics responen al doble enfocament, teòric i pràctic, que se li ha donat a l'assignatura. Així, cada concepte s'il·lustra amb exemples i casos pràctics basats en situacions reals sobre els quals s'incorporen diferents recursos didàctics que en faciliten el seu aprenentatge.

Malgrat que el text s'ha dissenyat per facilitar l'aprenentatge a partir de la lectura i l'estudi individuals, també es proporcionen recursos que potencien el debat en grup i propostes de treball que es poden fer en equip.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt