Intermediació turística Codi:  15.631    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura d'Intermediació Turística s'orienta en l'estudi d'una matèria bàsica per al sistema turístic, com és el de la comercialització i distribució de productes i serveis. Una qüestió que s'aborda des de la perspectiva dels proveïdors del sector i des de l'opció de la intermediació. 

Els continguts dels mòduls se centren en dos aspectes bàsics. D'una banda, en l'anàlisi del concepte, les funcions, l'estructura i l'organització de les agències de viatges com a canal tradicional d'intermediació turístic. De l'altra, en la identificació dels elements que estan transformant l'estructura de la comercialització, fonamentalment, a partir del desenvolupament i aplicació en aquest àmbit de les tecnologies de la informació que ofereixen eines cada vegada més eficients per millorar el coneixement sobre les necessitats de la clientela. Aspectes que tenen en consideració tant les empreses proveïdores de productes i serveis turístics com els intermediaris i que estan canviant les relacions entre tots dos. Els primers, en el seu intent d'apropar-se directament al consumidor final, prescindint de l'intermediari; els segons, amb l'objectiu de reivindicar el seu rol i situar-lo estratègicament en aquest nou escenari. I en aquest context l'assignatura aborda també la incidència d'internet i la seva evolució en el sector per analitzar de quina manera el concepte d'intermediació turística aconsegueix una nova dimensió, en la qual organitzacions com Google o TripAdvisor, juntament amb Facebook, Tik Tok o Amazon, tenen un paper rellevant, juntament amb les primeres aplicacions de la intel·ligència artifical en aquest àmbit.

Per motius metodològics i organitzatius d'aprenentatge, aquests materials s'han dividit en cinc mòduls. L'objectiu final és identificar els models de negoci que sorgeixen en aquest entorn. Per això s'utilitza, en el mòdul 5, la metodologia d'Osterwalder i Pigneur definida a partir de nou criteris clau per al funcionament d'una organització. En els mòduls anteriors es defineixen els aspectes clau que permeten identificar i classificar les característiques dels models de negoci dels canals de distribució.

L'assignatura incorpora la competència per a l'adopció d'actituts i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable a través de l'aplicació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) a l'àmbit de la intermediació turística.

Amunt

"Intermediació turística" és una assignatura obligatòria del Grau de Turisme de la Universitat Oberta  de Catalunya. Té una càrrega docent de 6 crèdits. 

A través d'aquesta matèria us endinsareu en el món de la intermediació turística, obtenint-ne no només una visió general, sinó també les bases fonamentals d'aquesta matèria que seran de gran utilitat per a superar en propers semestres el Practicum del Grau de Turisme de la UOC. En el pla d'estudis del Grau en Turisme, l'assignatura és proposa pel sisè semestre.

 

Amunt

Juntament amb la realització de l'esmentat Practicum, aquesta assignatura presenta una doble vessant teòrica i pràctica que us aportarà els coneixements necessaris per a considerar la importància de la intermediació en el sector turístic i en especial el funcionament del seu principal canal, les agències de viatges, però també d'altres organitzacions que estan passant a jugar rols significatius en aquest àmbit a partir de l'ús intensiu de les tecnologies.

Aquesta assignatura, però, no només és projecta per a estudiants que vulguin orientar la seva especialització en el camp de intermediació dels productes i serveis turístics, si no que va més enllà, essent de gran utilitat per qualsevol estudiant de Turisme, sigui quina sigui la seva especialització futura. El coneixement del funcionament i l'estructura de les empreses intermediadores és bàsica per a qualsevol professional del sector, independentment de la seva especialització o subsector en el que desenvolupi la seva activitat, per tal d'entendres els procesos de comercialització del sector.

Amunt

En el pla d'estudis del Grau en Turisme, l'assignatura és proposa pel sisè semestre. És recomanable haver cursat prèviament les assignatures bàsiques i assignatures obligatòries com "Estructura dels mercats turístics", "Persones i organitzacions", "Direcció i màrqueting en turisme", "Direcció estratègica", "Operacions i processos de producció en turisme", "Destinacions turístiques" i "Dret de les activitats turístiques".

Amunt

Es recomana matricular l'assignatura en el sisé semestre del grau, havent cursat prèviament les assignatures indicades en l'apartat anterior.

Amunt

 

Definim a continuació les competències específiques i transversals de l'assignatura així com els seus criteris d'acompliment i tipologia d'pactivitats.

Competències específiques

- Capacitat per a reconèixer el funcionament de les destinacions, estructures turístiques i els seus sectors empresarials.

- Capacitat per a reconèixer els principis del turisme i identificar-ne les dimensions espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral i econòmica.

- Capacitat per a treballar en una organització turística adoptant una orientació cap el client i establint relacions satisfactòries amb el mateix

Competències transversals

- Capacitat per a adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.

- Capacitat per a buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.

- Capacitat per a l'anàlisi crítica i de síntesi.

 

Objectius generals

L'assignatura té com a principal objectiu descriure els conceptes bàsics de la intermediació turística i plantejar els canvis estructurals que en aquest àmbit s'estan produint per aconseguir que l'estudiant pugui:

1. Analitzar el paper decisiu de la intermediació en el procés de distribució turística.


2. Comprendre l'evolució de la intermediació turística i el paper que exerceix la informació com a recurs clau de la gestió de les organitzacions en qüestions estratègiques com la fixació del preu.

3. Conèixer les característiques de les agències de viatge, les seves funcions i missió en el sistema turístic.


4. Interpretar la utilitat que les tecnologies de la informació aporten a la gestió, producció, comercialització i distribució de serveis i viatges.

5. Identificar els reptes de futur principals que es plantegen en la distribució turística, tant des de la perspectiva dels intermediaris com dels proveïdors
i consumidors en un nou entorn en el qual les xarxes socials tenen un rol nou.


6. Conèixer, després d'una anàlisi conceptual i pràctica, les oportunitats que les noves tecnologies ofereixen a les empreses del sector per implementar
tècniques que millorin de manera substancial la relació amb els seus clients.

Objectius d'aprenentatge

Els objectius d'aprenentatge es defineixen en cadascuna de les activitats que es dissenyen en l'assignatura.

Amunt

Mòdul 1. Introducció a la distribució turística

1. El concepte de distribució en el turisme
2. Tipologia dels canals de distribució
3. Estratègies push i pull
4. La liberalització dels serveis de la Directiva Bolkestein i els seus efectes
5. El factor tecnològic: el precedent paradigmàtic dels CRS
6. Les variables estratègies: tecnologia, informació, preus i planificació

Mòdul 2. Els efectes d'internet en la comercialització turística

1. Les activitats turístiques i el comerç electrònic
2. Factors clau determinen l'èxit del turisme en el comerç electrònic
3. La paradigmàtica transformació de l'estratègia de les companyies aèries
4. Cap a un nou model de comunicació. Redefinició de la funció del consumidor
5. El perfil de les agències de viatges durant el període de transició
6. Variables estratègiques: orientació al proveïdor i/o al client

Mòdul 3. Els nous intermediaris

1. Protagonistes d'un procés de canvi
2. Tendències: big data i planificació de viatges

Mòdul 4. El canal de distribució directe

1. Els proveïdors i la venda directa
2. Proveïdors de serveis de transport: les companyies de baix cost (CBC)
3. Canvis d'estratègia hotelera davant els models de Booking i Airbnb

Mòdul 5. La nova dimensió dels canals de distribució en turisme

 1. Una adaptació dels nou mòduls d'Osterwalder i Pigneur a la distribució
turística

2. La sostenibilitat en l'eix del model de negoci
3. Els patrons de models de negoci turístics

Aquests cinc mòduls que configuren l'eix de l'assignatura es complementen amb dos mòduls més:

Mòdul complementari 1: Viatges combinats

1. Introducció als viatges combinats
2. Viatges combinats a l'oferta
3. Viatges combinats a la demanda
4. El fullet
5. Informació complementària
6. El preu
7. Cessió del viatge combinat
8. Anul·lació del viatge combinat
9. Modificacions en el viatge combinat
10. Reclamacions en els viatges combinats
11. Càlcul de pressupostos basant-nos en fullets
12. Cotització d'un viatge combinat

 

Mòdul complementari 2: Com es duu a terme la intermediació turística?

1. Transports
2. Allotjament
3. Assegurances de viatge
4. Procés de reserva
5. Tarifes especials, descomptes i subvencions

Amunt

Desintermediació turística: mite o realitat? Audiovisual

Amunt

Llistat dels materials didàctics utilitzats

L'eix central dels materials didàctics de l'assignatura es configura a partir dels següents mòduls:

Mòdul 1. Introducció a la distribució turística

Mòdul 2. Els efectes d'internet en la comercialització turística

Mòdul 3. Els nous intermediaris

Mòdul 4. El canal de distribució directe

Mòdul 5. La nova dimensió dels canals de distribució en turisme

 

L'autor d'aquests mòduls és el professor de la UOC responsable d'aquesta assignatura, Joan Miquel Gomis.

Com a material complementari s'incorporen també els mòduls:

 

Mòdul complementari 1 - Viatges combinats

Mòdul complementari 2 - Com es duu a terme la intermediació turística?

L'autora d'aquests materials és Natalia Daries, professora col·laboradora d'aquesta assignatura.

 

Aquests set mòduls constitueixen l'eix central de l'assignatura. Tot i així en l'apartat de materials i recursos de l'aula virtual es poden trobar d'altres mòduls, articles i documents d'interès que poden complementar els diferents apartats de l'assignatura. És important considerar que en els enunciats de cadascuna de les PAC es determinaran els materials que l'estudiant haurà de consultar i treballar per a la seva elaboració. Aquests materials poden incloure també d'altres recursos (articles, informes, vídeos...) d'actualitat.

De la mateixa manera, com a bibliografia bàsica de l'assignatura s'inclouen els llibres  disponibles a la biblioteca:

  • Fernández Villarán, A.; Rodrtíguez, A.; Pastor, R. (2019). Distribución turística. Madrid: Síntesis.
  • Albert, I. (2015). Gestión de Viajes, Servicios y productos turísticos. Madrid: Editorial universitària Ramón Areces.
  • Gónzalez, Y. Escobar, A., Romero, S. (2013). Dirección de entidades de intermediación turística. Madrid: Editorial Síntesis.
  • Borja, L.; Gomis, J.M. (2009). El nuevo paradigma de la intermediación turística. Madrid: Editorial Pirámide.

En cadascuna de les activitatses es faciliten recursos complementaris en forma d'articles, informes, vídeos... que actualitzen de forma permanent els continguts de l'assignatura i faciliten l'aplicació pràctica dels conceptes treballats en l'assignatura.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt