Practicum Codi:  15.632    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.


L´assignatura de Practicum del grau en Turisme de la UOC té un plantejament eminentment aplicat. No es tracta d´una assignatura basada en continguts teòrics, sinó que es tracta de desenvolupar treballs i competències específiques aplicables al treball professional en el sector turístic.

L'assignatura de Practicum s'estructura sobre la base d'exercicis i casos pràctics al voltant dels sectors de la intermediació turística, l'allotjament i les destinacions turístiques i  mitjançant la virtualització d'aquells entorns reals del sector turístic per a que siguin els escenaris de l'aprenentatge dels estudiants.

El Practicum s'articula metodològicament al voltant de diferents exercicis que impliquin la participació individual o col·lectiva dels estudiants. Per tant s'hi incorporen anàlisis de casos, simulacions, exercicis, debats, comentari de textos i articles, etc. Metodologia diversa que poden aplicar de manera individual o col·lectiva.

Es pretén que l'estudiant adquireixi uns coneixements pràctics, desenvolupi i reforci habilitats i destreses pràctiques en les tasques de gestió en àmbits turístics així com destacar o desenvolupar actituds i valors (vocació de servei, creativitat, iniciativa, seriositat, etc.).

En definitiva, amb l'orientació donada a l'assignatura es pretén que l'estudiant assoleixi una sèrie de competències per a la pràctica de l'activitat turística sent capaç de resoldre situacions en els sectors turístics esmentats, a través de tres itineraris (d'intermediació, d'allotjament i destinacions turístiques), per mitjà de debats de possibles solucions dels casos o bé mitjançant l'elaboració de petits informes directament vinculats a les situacions plantejades.

Amunt

L'assignatura de Practicum guarda relació amb la majoria de les matèries estudiades al llarg del pla d'estudis de la diplomatura ja que es fa partícip de la transversalitat dels estudis de turisme i té una orientació professional molt pràctica. Tot i que en termes generals, el Practicum ofereix un bagatge d'exercicis per a ser aplicats especialment des del punt de vista de les tecnologies de la informació a la intermediació turística i l'emprenedoria, l'assignatura aprofundeix en diverses àrees de coneixement que ha treballat durant la seva trajectòria com a estudiant d'aquest grau. L'estudiant haurà d'aplicar i mostrar els coneixements adquirits i alhora mostrar les seves aptituds, habilitats i interessos a través d'un treball eminentment pràctic.

Per aquesta raó, per a poder matricular-se en aquesta assignatura cal haver superat una sèrie de requisits previs (tenir un percentatge d'assignatures cursades ja aprovades del Grau).

Amunt

Tot i que pel seu enfocament pràctic, l'assignatura es projecta en diversos camps professionals del sector turístic de forma transversal, les propostes de treball tenen un fil conductor amb una marcada orientació professional aplicable, fonamentalment, al sector de la intermediació turística. El plantejament transversal de les activitats proposades així com l'èmfasi que es pot en el factor emprenedor obra un ampli ventall de possibilitats al l'estudiant per orientar els treballs cap el camp professional del seu interès en l'àmbit del turisme.

Amunt

Per fer el Practicum cal:

 

- Haver superat el 50% dels crèdits del pla d'estudis.

 - Tenir superades les següents assignatures:

 Introducció a l´empresa, Introducció a la informació financera, Estructura dels mercats turístics, Persones i organitzacions, Operacions i processos de producció en Turisme, Introducció a l´espai turístic, destinacions turístiques, dret de les activitats turístiques, Desenvolupament sostenible, gestió dels serveis turístics, Intermediació turística, Qualitat en turisme, innovació en turisme i Direcció estratègica.

Amunt

És molt recomanable haver superat Introducció a l'Empresa.

Amunt

Competències

 

Competències transvesals

 

 1. Capacitat per adoptar actituds i comportaments amb una pràctica professional ètica i responsable
 2. Capacitat per buscar, identificar i organitzar adequadament la informació
 3. Capacitat per a l´anàlisi crític i la síntesi
 4. Capacitat per a l´ús i aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació aplicat al desenvolupament de projectes de sostenibilitat

 Competències específiques

 

 1. Capacitat per generar coneixement rellevant per a la gestió d´organitzacions turístiques i espais i destinacions turístiques a partir de dades, aplicant els instruments tècnics permanents
 2. Capacitat per avaluar els sistemes de gestió de les destinacions d'acord amb els principis de sostenibilitat
 3. Capacitat per treballar, en una organització turística, adoptant una orientació cap al client i establint relacions satisfactòries amb el mateix
 4.  Capacitat per dissenyar i planificar de forma eficient estratègies sobre els espais turístics basades en la sostenibilitat econòmica, ambiental i social

  

Objectius

L'assignatura Practicum s'articula al voltant de la creació d'una empresa.  L'objectiu final de l'assignatura és que l'estudiant sigui capaç d'impulsar un projecte empresarial simulat, però basat en dades reals. El resultat final del seu treball ha de ser la creació d'un web obert al públic com el de qualsevol organització de viatges i que el consultor, o d'altres estudiants de l'assignatura, podrà visitar per a fer la seva avaluació final del projecte.

 

 

 


Amunt

Durant el semestre, s'aniran proposant activitats que guiaran a l'estudiant de manera planificada per a aconseguir l'objectiu final. Els diferents exercicis proposats de manera planificada acompanyaran la tasca de l'estudiant en aquest objectiu de crear un web turístic.

 

ACTIVITAT 1. Idea del projecte: proposta de creació d'una empresa o organització. OBLIGATÒRIA

 

L'objectiu final d'aquesta assignatura es crear una empresa turística. Concretament l'estudiant al final del semestre, com a resultat del seu treball, haurà de presentar un web en el que quedi plasmada la seva proposta d'empresa o organització real, clarament definida i presentada amb productes i serveis que posarà al mercat, pel que fa a la composició dels productes, els seus preus i ofertes al mercat.

 

L'empresa creada ha de ser una intermediadora de viatges i els seus plantejaments han d'estar basats en la realitat del mercat. Aquest serà, l'argument, el fil conductor d'un procés d'aprenentatge que ha de permetre poder aplicar de forma pràctica bona part dels coneixements adquirits per l'estudiant en les assignatures prèvies de la diplomatura, tant pel que fa a les referides directament a la gestió d'empreses turístiques com a les dedicades a la gestió i planificació de destinacions.

 

Aquest ambiciós objectiu s'assolirà a través de diferents fases en les que l'estudiant estarà acompanyat pel consultor en tot moment. El primer pas en aquesta engrescadora aventura de crear una empresa o organització, és el de proposar la idea de negoci. Per tant, en aquesta primera activitat de l'assignatura, l'estudiant ha de proposar la idea d'empresa o organització. Jugarà el rol d'emprenedor. L'objectiu de l'assignatura no és el d'elaborar un Pla d'Empresa complert, si no el de fer una simulació empresarial, en la que cal definir inicialment, de forma esquemàtica, alguns aspectes bàsics d'un pla d'empresa.

 

 

 

ACTIVITAT 2.  Creació de la plataforma de treball del projecte. OBLIGATÒRIA

 

Després de les característiques bàsiques de la proposta de creació d'empresa o organització, en aquesta segona activitat del semestre, cal començar a posar en pràctica les idees plasmades en la reflexió inicial del primer exercici. Es comença a treballar en la plataforma Wordpress. Es començar a donar forma al  projecte d'empresa en l'espai virtual, traslladant la proposta escrita a la plataforma de Wordpress. La idea inicial del projecte es comença a plasmar en la realitat.

 

 

 

ACTIVITAT 3. Confecció d'un catàleg de producte. OBLIGATÒRIA

 

L'objectiu d'aquesta activitat és la creació d'un catàleg de destinacions, activitats i pràctiques turístiques que l'agència de viatges pretén oferir. L'activitat ha de partir de la consideració prèvia de quin és el mercat objectiu que es pretén assolir, els elements que permeten diferenciar-se d'altres competidors similars i la concordança entre les característiques intrínseques del producte i la filosofia i orientació de l'empresa.

 

 

 

ACTIVITAT 4. Política de preus. OBLIGATÒRIA

 

Després de les tres primeres activitats, el teu projecte es troba ja en una fase molt avançada. És el moment de començar a definir els aspectes estratègics pel futur de la teva organització com és el cas de la política de preus que has d'establir. En funció del model de negoci que has proposat per a la teva empresa o organització has d'establir la teva política de preus, de forma coherent amb l'oferta de les destinacions que comercialitzes i el tipus de client al que et dirigeixes.

 

  

 

ACTIVITAT 5. Disseny extern del web i proposta d'ofertes. OBLIGATÒRIA

 

El projecte va prenent forma i avançant. En les fases anteriors de la teva proposta, s'ha fet molta feina de reflexió estratègica i de definició de la idea inicial i de plasmació de les propostes en l'estructura interna de l'organització que es vol tirar endavant. En aquest punt s'ha de focalitzar l'atenció en la visió i la percepció que el client tindrà de les propostes. El web ha de prendre forma i per això s'han de configurar les característiques del web que veuran els clients potencials, així com algunes de les teves principals ofertes.

 

 

 

 ACTIVITAT 6. Fitxa d'empresa. OBLIGATÒRIA

 

 

En aquesta fase del projecte ja estan definits els aspectes clau i estratègics del projecte. L'estudiant ja està en condicions, per tant, d'elaborar la fitxa definitiva de la teva organització en la plataforma de Wordpress per a presentar als teus potencials clients i col·laboradors.

 

 

 

 

ACTIVITAT 7*. Proposta de posicionament de Web 2.0. OPTATIVA

 

 Després de les sis primeres activitats, el projecte ja està del tot definit i a punt per a la seva posada en marxa. Ara es demana un exercici de gran importància atès el creixement de les xarxes socials en l'anomenat Web 2.0. Cal que posicionar l'organització en aquest àmbit i que per tant, identificar els elements claus d'una campanya en aquest espai.

 

 * La Pac 7 és optativa i serveixper millorar la nota final en el cas que l'estudiant així ho vulgui.

Amunt

Treball final de carrera Web

Amunt

 • Angelo, Rocco M. (2001). Hospitality today : an introduction / Rocco M. Angelo, Andrew N. Vladimir. Lansing : Educational Institute of the American Hotel & Lodging Association, cop. 2001

  ISBN: 0866122222

 • Felipe Gallego, Jesús (2002). Gestión de hoteles : una nueva visión / Jesús Felipe Gallego. Madrid : Paraninfo, cop. 2002

  ISBN: 8428328420

 • Ford, Robert Clayton (2001). Atención al cliente en los servicios de ocio / Robert C. Ford, Cherrill P. Heaton [traducido por: Mª Mar Sánchez]. Madrid : Paraninfo, 2001

  ISBN: 8497320107

 • Martorell Cunill, Onofre (2002). Cadenas hoteleras : análisis del top 10 / Onofre Martorell Cunill. Barcelona : Ariel, 2002

  ISBN: 8434436345

 • Sheldon, Pauline J. (1997). Tourism information technology / Pauline J. Sheldon. Oxon, UK New York : CAB International, cop. 1997

  ISBN: 0851991815

 • Vogeler Ruiz, Carlos (2000). El Mercado turístico : estructura, operaciones y procesos de producción / Carlos Vogeler Ruiz, Enrique Hernández Armand. Madrid : Centro de Estudios Ramón Areces, DL 2000

  ISBN: 8480044357

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt