Treball final de grau Codi:  15.642    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.


El treball final de grau està orientat a l'avaluació de competències associades al títol. En el grau s'ofereix la possibilitat de dur a terme un treball de recerca de caràcter teòric o el disseny d´un pla integral d'empresa. En aquest últim cas, l'estudiant assoleix el nivell 3 de la competència transversal d'innovació i iniciativa emprenedora
. En el moment de la inscripció al treball final de Grau, l´estudiant haurà d´escollir i donar a conèixer quina de les dues modalitats de treball vol realitzar.
 
Amb el propòsit que l'estudiant realitzi adequadament el treball final del grau, haurà d'haver superat prèviament totes les assignatures bàsiques i la resta d'assignatures obligatòries. Segons el treball concret que es dugui a terme, es potenciaran més o menys determinades competències. Per exemple, la capacitat per a emprendre i innovar (en el cas del pla d'empresa) o la capacitat per a l'anàlisi crítica i la síntesi (si el treball constitueix un treball de recerca).
 
La metodologia de treball que cal seguir per a desenvolupar aquesta matèria està condicionada pel mateix entorn d'estudi i treball que facilita la Universitat en el marc del Campus Virtual. En concret, es tracta d'una matèria a realitzar en un entorn plenament virtual. D'aquí la importància que, a més d'haver assolit coneixements i capacitats específiques de l'àmbit del Turisme, l'estudiant també estigui familiaritzat amb l'ús de les TIC així com amb les diferents eines de cerca i gestió d'informació a la xarxa, i els instruments per a l'anàlisi i el tractament de dades.
 
Coneixements previs
 
L'estudiant ha de fer el treball final de grau després d'haver superat les assignatures bàsiques i la resta d'assignatures obligatòries del grau en Turisme.
 
NOTA: És important fer constar que per matricular aquesta assignatura cal que la proposta de treball final de grau estigui aprovada pels Estudis d'Economia i Empresa. En aquest sentit, caldria que us posséssiu en contacte amb el vostre tutor/a, el qual us informarà dels passos a seguir per a gestionar la sol·licitud d'autorització de Treball Final de Grau.

Amunt

Competències i Objectius
 
El treball final de grau té com a objecte posar en pràctica els coneixements assimilats i la consolidació integrada de la majoria de competències, específiques i transversals, del programa formatiu.
 
Per tant, les competències que es volen promoure són les següents:
Competències específiques:
 •          Capacitat per reconèixer els principis del turisme i identificar les seves dimensions, espacial, social, laboral i econòmica.
 •           Capacitat per reconèixer el funcionament de les destinacions, estructures turístiques i els seus sectors empresarials.
 •           Capacitat per gestionar i administrar una organització, pública, privada o mixta, de manera eficient i d´acord amb els principis de sostenibilitat econòmica, social y mediambiental.
 •           Capacitat per a treballar en una organització turística, adoptant una orientació cap al client i establint relacions satisfactòries amb aquest.
 •           Capacitat per a dissenyar i planificar de forma eficient estratègies en els espais i destinacions turístics d´acord amb els principis de sostenibilitat econòmica, social y mediambiental.
 •           Capacitat per avaluar les tipologies de destinacions, el seu potencial turístic, formes de gestió i impactes derivats de les activitats turístiques.
 •           Capacitat per generar coneixement rellevant per a la gestió de les organitzacions turístiques, i d´espais i destinacions turístics a partir de dades, aplicant els instruments tècnics pertinents.
 
Competències transversals:
 •           Capacitat per a adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.
 •           Capacitat per a buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.
 •           Capacitat per a analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima.
 •           Capacitat per a l'anàlisi crítica i la síntesi.
 •           Capacitat per a treballar en equip i en xarxa en entorns multidisciplinaris.
 •            Capacitat per a la negociació.
 •           Capacitat per a comunicar correctament, per escrit i/o oralment, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera.
 •           Capacitat per a utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació en els àmbits acadèmics i professionals.
 •           Capacitat per a emprendre i innovar.

Amunt

 
Depenent de quina modalitat de treball final de grau l´estudiant esculli, els continguts seran diferents. A continuació s´indica els que s´aborden en cadascun dels casos.
 
El treball final de Grau- Treball de recerca:
 
Mòdul 1: Proposta de recerca I
L´objectiu d´aquest mòdul és que l´estudiant mitjançant la seva immersió en el mètode científic, planifiqui i dissenyi una proposta de recerca com a base per a l´elaboració del TFG. Això implicarà: la identificació de l´àrea i preguntes de recerca econòmiques, una primera revisió dels mètodes i enfocaments existents i l´elaboració d´un pla de treball. Al final del mòdul, l´estudiant haurà de presentar una proposta provisional de recerca. 
 
Mòdul 2: Estat de l’art
En el segon mòdul, l´objectiu és que l´estudiant aprengui i posi en pràctica tècniques de cerca de informació acadèmica i empírica a través de la web però també en biblioteques i altres punts de referència físic. Per aquest motiu, al final del mòdul l´estudiant presentarà un llistat de referències acadèmiques sobre l´estat de l´art de l´àmbit de recerca triat per l´estudiant i de les referències sobre el cas d´estudi si s´escau, que haurà de constar d´una fitxa per a cada referència amb:
 
Mòdul 3: Proposta de recerca II
Un cop superades les fites dels mòduls anteriors, l´estudiant realitzarà una proposta molt més concreta i extensa de recerca. Aquesta constarà de una revisió de l´estat de l´art, la redefinició de les preguntes de recerca, teoria i mètodes i la planificació per a l´elaboració del treball.
 
Mòdul 4: Elaboració del treball final de grau
Finalment, i en base a la proposta entregada en el mòdul anterior, l´estudiant començarà a elaborar el treball final de grau pròpiament dit. Entre les tasques que haurà de realitzar, haurà de acabar de localitzar les dades per a l´anàlisi, analitzar les dades, esbossar conclusions, comparar conclusions amb l´estat de l´art de la subdisciplina, aplicar coneixement adquirit al problema, escriure el TFG i lliurar-lo.
 
 
Pel què fa al treball final de grau-Pla d´empresa, aquest  s´estructura al voltant dels continguts que vertebren un pla d´empresa estàndard.
 
1. Presentació del model de negoci en què l´estudiant ha de sintetitzar la seva idea de negoci i el seu model. Principalment ha de donar resposta a què farà (necessitat que satisfà), a qui es dirigirà (segment de mercat) i com el realitzarà (solució). En general, per a arribar a aquest punt i si no es té una idea prèvia, es desenvoluparan tècniques de creativitat perquè l´estudiant pugui tenir una idea per realitzar el seu pla d´empresa .
 
2. Anàlisi de l´entorn general i específic (sector) on operarà la nova empresa o projecte emprenedor en què s´utilitzaran diverses eines d´anàlisi que s´han treball durant el transcurs del Grau.
 
3. Anàlisi del mercat i pla de màrqueting
En què l´estudiant haurà de descriure i quantificar el segment o segments de mercat als que es dirigeix així com comentar l´estratègia de posicionament i establir un pla de màrqueting coherent amb les necessitats del segment i l´anàlisi de l´entorn realitzada.
 
4 Pla d´operacions
El pla d´operacions recull totes aquelles decisions relacionades amb la producció i distribució del producte o servei.
 
5 Organització i Recursos Humans
En aquesta fase es treballen tots aquells aspectes relacionats amb l´organització (estructura organitzativa) i els recursos humans necessaris per poder tirar endavant la idea de negoci proposada. Aspectes com el nombre de persones que treballaran en la nova empresa, la seva posició i funcions, remuneració i perfil s´hauran de tenir en compte. 
 
6. Viablitat econòmica: Pla econòmico financer
Totes les decisions preses anteriorment s´han de reflectir en un pla economico-financer que justifica quantitativament que la idea proposada és viable i sostenible. Per a poder confeccionar aquest pla, l´estudiant comptarà amb un aplicatiu web que li facilitarà la confecció de la previsió del compte de pèrdues i guanys, el balanç, i la previsió de tresoreria.
 
 

Amunt

Treball final de carrera Web
Pla Economico Financer Web
Guia pla d'empresa Web
Investigant l'empresa i l'economia Web
Pla d'aprenentatge Web

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt