Inversió empresarial Codi:  15.643    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura d'Inversió Empresarial es centra en l'anàlisi de les decisions d'inversió des d'una "perspectiva financera".

S'analitzen les variables rellevants en l'estudi d'inversions, els criteris de valoració i selecció d'inversions i es conclou, analitzant tècniques proposades per introduir l'efecte risc dins de la nostra anàlisi.

Amunt

Dins del grau de Turisme, Inversió Empresarial és una assignatura optativa i forma part de la menció "Gestió d'Empreses i Organitzacions Turístiques".

Dins del grau en Màrqueting i investigació de mercats, Inversió Empresarial és una assignatura obligatòria.

Amunt

Els continguts d'aquesta assignatura, i més àmpliament de tota l'àrea de finances, ofereixen a l'estudiant la capacitat de contribuir en la gestió i direcció financera de l'empresa, sigui des d'un departament financer o des d'una altra àrea de la mateixa. La banca i els altres serveis financers són també camps professionals on s'apliquen directament aquests coneixements.

Amunt

Per superar aquesta assignatura és necessari haver-hi vist prèviament  Introducció a la informació financera, així com Anàlisi dels Estats Financers (pels estudiants del grau MIM).

És recomanable que l'estudiant tingui coneixements previs en el camp de les TIC adquirits amb l'estudi de l'assignatura bàsica d'Iniciació a les competències TIC.

Amunt

 Les competències específiques i transversals a assolir són les següents:   

Competències transversals:

 • Buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.
 • Capacitat per valorar críticament situacions empresarials concretes i establir possibles evolucions d'empreses i mercats.
 • Adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable
 • Interpretar i avaluar la informació de manera  crítica i sintètica

 Competències específiques:

 • Generar coneixement econòmic rellevant a partir de dades, tot aplicant els instruments tècnics pertinents
 • Planificar, gestionar i avaluar projectes empresarials
 • Capacitat per desenvolupar eficientment tasques d'administració i gestió, en qualsevol àrea de valor d'una empresa o organització.
 • Capacitat per valorar críticament situacions empresarials concretes i establir possibles evolucions d'empreses i mercats.
 • Capacitat per planificar, gestionar i avaluar projectes empresarials

Objectius de l'assignatura:

Els objectius de l'assignatura i de cadascuna de les parts que la integren es troben recollits en cadascun dels mòduls. En qualsevol cas, podem resumir-los així:

1. Posar en perspectiva el paper de la direcció financera en la presa de decisions d'inversió.

2. Comprendre els mecanismes de gestió del circulant que ajuden a la gestió financera de l'empresa.

3. Desenvolupar la capacitat d'identificar els fluxos de fons rellevants que cal tenir en compte per analitzar un nou projecte d'inversió.

4. Comprendre a fons el funcionament de les diferents eines d'anàlisis d'inversions.

5. Conèixer les principals eines d'anàlisis que incorporen el risc als projectes.

Amunt

En aquesta assignatura farem primer una revisió dels estats financers i després estudiarem temes més concrets d'inversió empresarial. Així doncs, la relació de mòduls que es treballaran són els següents:

Mòdul 1 - Introducció a la comptabilitat i a la funció financera. L'anàlisi financera mtjançant ràtios.

El primer mòdul té com a objectiu delimitar què entenem per funció financera, la missió i els objectius que té, així com fer un repàs a la informació que contenen els estats financers que elabora l'empresa, balanç i comptes de pèrdues i guanys. També s'introdueix el sistema financer, ja que les finances empresarials estan molt vinculades a aquest. L'estudi d'aquest mòdul permetrà entendre millor els diferents aspectes que es treballen en la Inversió Empresarial. En la segona part d'aquest mòdul aprofundirem en una de les eines d'anàlisi més importants per oferir una visió general de la salut financera de l'empresa: les ràtios. Les ràtios i conceptes aquí desenvolupats són la base per a la posterior planificació financera dels projectes.

Mòdul 2 -  L'activitat financera a l'empresa: el cicle a curt termini

Aquest mòdul es centra en l'anàlisi de les inversions en actius corrents. Aquesta anàlisi és un element molt important de qualsevol projecte d'inversió que amb freqüència s'omet. S'introduiran algunes nocions bàsiques de gestió del circulant que ajudaran a millorar la situació financera de l'empresa. En aquest mòdul també s'estudia com les necessitats d'inversió en circulant poden variar tant en el cicle a curt com en el cicle a llarg termini, atenent a les característiques de cada negoci.

Mòdul 3 - El cicle a llarg termini

En el mòdul 3 s'analitzen els conceptes bàsics que permetran definir quins fluxos són importants a l'hora d'avaluar una nova inversió. Les dades són tan o més importants que les eines d'anàlisis, per la qual cosa mereix la pena dedicar-li un mòdul sencer a analitzar quines dades són rellevants o quines dades no ho són. Indirectament, s'haurà d'entrar en aspectes de pressupost i planificació a llarg termini.

Mòdul 4 - Anàlisi d'inversions I

El mòdul 4 entra de ple en l'anàlisi d'inversions per ajudar en la presa de decisions. De moment es deixa a un costat com incorporar l'efecte incertesa en aquesta anàlisi. S'analitzen les principals eines que existeixen per analitzar i valorar un projecte d'inversió des del punt de vista financer. 

Mòdul 5 - Anàlisi d'inversions II

En aquest mòdul s'incorpora el risc en l'anàlisi d'inversions, a través de diferents mètodes que venen a considerar que aquests fluxos de fons futurs no són certs.

Mòdul 6 - Cas pràctic

En l'últim mòdul s'estudien diferents tècniques propostes per introduir l'efecte del risc dins de la nostra anàlisi.

Amunt

Amunt

Característiques del material didàctic:

Els materials que disposa l'assignatura són els Mòduls didàctics en format paper.

La preparació d'aquesta assignatura es farà mitjançant la utilització intensiva dels mòduls, que inclouen l'exposició teòrica a més d'exemples aplicats.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt