Turisme i cooperació Codi:  15.650    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Turisme i Cooperació està pensada per apropar als estudiants a la utilitat, funcionalitat i valors que el turisme té per a la cooperació internacional al desenvolupament, des d'un enfocament crític i reflexiu. Partim del principi que un projecte de cooperació per al desenvolupament, malgrat i els seus objectius "benèficiosos", no deixa de ser una forma d'intrusisme occidental dirigit, que té, en conseqüència, impactes i repercussions en l'entorn social en el que s'executa. Per aquesta raó, considerem que és important oferir eines, conceptes i exemples que permetin a l'estudiant aproximar-se a la relació entre turisme i cooperació d'una manera autocrítica i que faci èmfasi en la sostenibilitat, la corresponsabilitat i la participació en els processos de cooperació al desenvolupament. En un principi, l'assignatura ofereix una aproximació als conceptes fonamentals de la cooperació al desenvolupament, incloent l'estudi del marc de l'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) associats i, després, es centra en el paper que el turisme responsable pot tenir per facilitar processos de desenvolupament sostenible en països en vies de desenvolupament. Una vegada assolida aquesta visió més general i conceptual, s'estudia de quina manera es poden dissenyar i gestionar projectes de cooperació internacional per al desenvolupament treballant, així, competències tècniques per a la cooperació en matèria de turisme. Finalment, l'assignatura acaba amb una visió crítica respecte de la relació entre el turisme responsable i la cooperació al desenvolupament feta per dos autors amb posicionaments diferents encara que, de vegades, complementaris. D'aquesta manera, els estudiants coneixeran perspectives diferents sobre aquesta temàtica i obtindran elements i recursos per crear-se una opinió pròpia.

Val a dir que l'assignatura està concebuda des de la perspectiva de gènere, el que ens portarà a treballar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere que es poden trobar en l'àmbit del turisme i la cooperació, per dissenyar solucions. Donat que el gènere s'experimenta conjuntament amb altres identitats també socialment construides (com la classe social, l'etnicitat, la raça, la sexualitat o la diversitat funcional, entre d'altres) partirem d'una mirada interseccional i analitzarem les maneres de crear esdeveniments allunyants de qualsevol forma específica de discriminació. 

Amunt

L'assignatura Turisme i Cooperació és una assignatura optativa del Grau en Turisme de la Universitat Oberta de Catalunya i té una càrrega docent de 6 crèdits.

Pel seu continguts i objectius, aquesta assignatura queda emparentada amb d'altres que treballen de manera tan teòrica com pràctica conceptes com el de Sostenibilitat (com seria l'assignatura Desenvolupament Sostenible), modalitats turístiques (com l'assignatura Ecoturisme) o les destinacions turístiques (en aquest cas, Destinacions Turístiques, per exemple).

Amunt

Les competències transversals del grau en Turisme que es treballen en aquesta assignatura són:  

-Adoptar actituds i comportaments en consonància amb una pràctica professional ètica i responsable.

- Interpretar i avaluar la informació de manera crítica i sintètica.    

Les competències específiques del grau en Turisme que es treballen en aquesta assignatura són:  

-Capacitat per reconèixer el funcionament de destinacions, estructures turístiques i els seus actors empresarials.

-Capacitat per avaluar les tipologies de destinacions, el seu potencial turístic, formes de gestió i impactes derivats de les activitats turístiques.

-Capacitat per a dissenyar i planificar de forma eficient estratègies en els espais i destinacions turístiques d'acord amb els principis de sostenibilitat econòmica, social i medi ambiental.

Totes aquestes competències es concreten en els objectius generals següents:

 1. Introduir a tots aquells que s'inicien en aquesta disciplina en els conceptes bàsics sobre la cooperació al desenvolupament i el turisme responsable d'una manera solvent, actual i integrada en els principis de sostenibilitat, corresponsabilitat i participació.
 2. Adquirir coneixements tècnics per gestionar i avaluar projectes de cooperació internacional al desenvolupament fomentant la participació, el sentiment de pertanyença entre tots els agents implicats i l'aprenentatge continu.
 3. Conèixer diferents punts de vista sobre el valor que el turisme responsable pot tenir com a plataforma per fomentar processos de desenvolupament sostenible per tal d'afavorir la reflexió crítica sobre el tema.

Amunt

 

Els continguts de l'assignatura s'organitzen en els quatre mòduls següents:    

 

Mòdul didàctic 1. Conceptes bàsics sobre turisme i cooperació al desenvolupament  

 1. Cap a una conceptualització del fenòmen
 2. El desenvolupament d'un sistema de producció turística responsable
 3. Situació actual del turisme responsable
 4. La situació de la cooperació al desenvolupament turístic a Espanya  

Mòdul didàctic 2. Instruments per al desenvolupament del turisme responsable  

 1. Principis i instruments per a assolir els ODS mitjançant el foment del turisme responsable
 2. Comerç just i turisme
 3. Responsabilitat social corporativa de l'empresa turística
 4. Aliances públic-privades per al desenvolupament de productes turístics de base social i estratègies de comunicació i promoció  

Mòdul didàctic 3. Disseny i gestió de projectes de cooperació al desenvolupament  

 1. La identificació de projectes de cooperació al desenvolupament
 2. La planificació de projectes de cooperació
 3. Avaluació de projectes de cooperació al desenvolupament  

Mòdul didàctic 4. Sensibilització i reflexió sobre les pràctiques turístiques en el marc del turisme responsable i la cooperació al desenvolupament  

 1. El turisme com a motor de canvi: de quin canvi parlem?
 2. Procediments adequats i estratègies d'intervenció per al turisme responsable i la cooperació
 3. Pràctiques i formats turístics més adequats per al turisme responsable i la cooperació: el turisme rural comunitari  

Amunt

Amunt

Els materials bàsics dels que consta l'assignatura són els mòduls didàctics titulats Turisme i Cooperació. Aquests mòduls són fruit del treball conjunt d'un grup de professionals dedicats acadèmica i professionalment a les temàtiques que tracta l'assignatura. En el seu conjunt, els materials didàctics responen tant a una orientació teòrica com pràctica. Els conceptes són il·lustrats amb casos, exemples i altres recursos per tal de facilitar-ne el seu aprenentatge.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt