Planificació de l'espai turístic Codi:  15.651    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Planificació de l'espai turístic és una assignatura que aprofundeix en l'estudi del turisme a partir de l'entorn geogràfic i de la comprensió dels diferents recursos del territori i en especial de la planificació territorial d'aquests recursos emfatitzant els reptes de sostenibilitat que els processos de canvi climàtic estan posant a la indústria turística.

Amunt

El turisme és una indústria cada cop més important a les activitats econòmiques actuals, tant en les economies industrialitzades (on s'ha anat consolidant una demanda que inclou gairebé tota la població) com en les economies menys desenvolupades (on el turisme es percebut com una possible font de creixement endogen sostenible).  El turisme és una activitat de naturalesa multidisciplinar i transversal. Com a tal, una de las aproximacions de la activitat turística està basada en l'estudi de la geografia del turisme: el territori com a recurs turístic, que afecta i incideix en l'oferta i la demanda de l'esmentada activitat. 

En aquest àmbit de coneixement és on incideix aquesta assignatura. Les assignatures d'aquest àmbit es complementen amb les matèries des de la perspectiva de l'economia, l'empresa, la sostenibilitat, i la vessant social que té l'activitat turística. En particular, aquesta assignatura aprofundeix en els conceptes i en els aspectes aplicats a la planificació que es tracten a l'assignatura introducció de l'espai turístic. Per això, és recomanable haver cursat aquesta assignatura d'introducció a l'espai turístic.

Amunt

Aquesta assignatura es projecta especialment per aquelles sortides professionals en el camp de la planificació i gestió pública de destinacions, de productes i activitats turístiques, i per perfils de formació, recerca i consultoria. Però donat que el professional del sector turístic directament o indirectament es relaciona amb serveis on l'espai geogràfic és un actiu clau, és d'utilitat per la gran majoria de perfils.

Amunt

 És recomanable haver cursat prèviament les assignatures Introducció a l'Espai Turístic i Desenvolupament Sostenible.

Amunt


Amunt

Objectius

L'assignatura té com a principal objectiu plantejar els conceptes de la planificació d'espais turístics. Amb aquesta assignatura es pretén assolir els objectius generals següents:

 • Aprofundir en la comprensió del paper del territori en els processos turístics.
 • Aproximar l'estudiant a les tècniques més usuals de planificació de les destinacions turístiques.
 • Aprofundir en les especificitats i particularitats del territori, des del vessant del desenvolupament, la gestió i la planificació.
 • Proporcionar criteris de planificació territorial per a la presa de decisions en l'àmbit del turisme, tant des del punt de vista del sector públic com de l'empresa privada.
 • Assolir un coneixement bàsic de les variables territorials i ambientals que intervenen en la planificació d'un espai turístic, així com de les seqüències del procés de planificació d'aquests espais.
 • Entendre el paper del canvi climàtic en la planificació dels espais turístics.

Les competències transversals del grau en turisme que es treballen en aquesta assignatura són:

 • Capacitat per adoptar actituds i comportaments en consonància amb una pràctica professional ètica i responsable.
 • Capacitat per analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima.

Les competències específiques d'aquesta assignatura en el grau de turisme que es treballen en aquesta assignatura són:

 • Capacitat per reconèixer els principis del turisme, i identificar les seves dimensions espacial, social, cultural, jurídica, política, laboral i econòmica.
 • Capacitat per reconèixer el funcionament de les destinacions, estructures turístiques i els seus sectors empresarials.

 

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'organitzen en els quatre mòduls següents:

 

MÒDUL 1.- Fonaments de la planificació

 • Presentar els principals conceptes i instruments de planificació que són aplicables al camp del turisme que expliquen la seva dimensió territorial.
 • Diferenciar les dimensions específiques de la planificació territorial i de la planificació estratègica.
 • Determinar el paper de la sostenibilitat com a fonament dels processos de planificació turística.
 • Proporcionar exemples d'experiències d'espais turístics que han plantejat estratègies de planificació basades en el respecte dels principis de sostenibilitat.

MÒDUL 2.-  Tècniques i instruments per a l'anàlisi territorial

 • Presentar les principals tècniques i eines d'anàlisi territorial d'aplicació per a la planificació turística del territori.
 • Explicar com s'han d'avaluar els recursos turístics d'una manera sistemàtica.
 • Descriure els factors que determinen la potencialitat turística d'un territori i explicar com s'ha de determinar.
 • Explicar les tècniques principals d'anàlisi de la demanda turística.
 • Introduir el concepte de capacitat de càrrega aplicat al turisme, així com proporcionar exemples de l'estimació de capacitat de càrrega turística d'un territori.
 • Plantejar la utilitat de l'avaluació d'impacte ambiental com a instrument per a la planificació turística d'un territori.
 • Presentar el paper de la cartografia i els sistemes d'informació geogràfica en els processos de planificació territorial de caràcter turístic

MÒDUL 3.-  Disseny de plans turístics del territori

 • Aprofundir al voltant de la necessitat que el desenvolupament turístic té de la planificació.
 • Entendre els conceptes, elements i instruments bàsics de la planificació turística.
 • Distingir els diferents tipus de plans turístics i conèixer els seus components.
 • Conèixer la seqüència lògica del procés de planificació i les seves fases.
 • Determinar les diferents possibilitats d'instruments i mètodes de planificació d'espais turístics en funció de l'escala i de la modalitat turística.
 • Obtenir una visió aplicada de la planificació turística mitjançant el coneixement i l'explicació de casos reals.

MÒDUL 4.- Turisme i canvi climàtic

 • Conèixer en que consisteix el canvi climàtic, les institucions i polítiques públiques que hi fan front.
 • Entendre la contribució del turisme al canvi climàtic.
 • Comprendre les conseqüències del canvi climàtic al sector turístic.
 • Obtenir una visió de les conseqüències del canvi climàtic en el sector turístic espanyol i mediterrani, especialment pel que fa al turisme de sol i platja i al turisme de muntanya.
 • Aprofundir en les percepcions que els diferents agents dins el sector turístic tenen del canvi climàtic i les seves conseqüències per a la planificació de l'espai turístic.

Amunt

Planificació de l'espai turístic PDF

Amunt

Llistat dels materials didàctics utilitzats

professors: Dr. Salvador Antón Clavé, Dr. Francesc González Reverté, Dra. Neus Andreu Sunyer, Dr. José Antonio Donaire, Dr. F. Benjamín Galacho Jiménez, Dra. María García Hernández, Dr. Diego López Olivares, i Dr. Javier Puertas Blázquez.

Característiques específiques del material didàctic

que té en el transcurs del semestre i con la guia del pla docent. El material inclou, a més dels continguts propis del coneixement que es vol transmetre, casos d'estudi presentats amb el suport de diferents utilitats multimèdia (clips de vídeo, taules dinàmics, accés a URL, etc.), exercicis d'autoavaluació amb un solucionari específic, preguntes orientatives i activitats complementàries i de síntesi. En cada cas s'especifiquen els conceptes de referència indicats per a la seva realització i/o aprofitament i el seu procediment d'ús. El material docent es completa amb un glossari i una bibliografia bàsica i complementària que us pot servir com a guia per a ampliar els temes tractats en el manual.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt