Turisme en espais naturals Codi:  15.652    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Turisme en Espais Naturals és una assignatura centrada en exposar els principals elements, dinàmiques i processos que intervenen en la modalitat turística del turisme en espais naturals. L'assignatura vol ser una introducció al coneixement de les característiques principals dels espais naturals que els fan susceptibles de ser incorporats a la mirada turística, la manera com cal gestionar-los per tal d'impedir l'aparició d'impacte negatius i els instruments.de sostenibilitat amb que es pot comptar per a portar a terme aquesta tasca. En especial es fa una revisió del paper dels espais naturals protegits com a recurs turístic i es posa també l'èmfasi en la modalitat d'ecoturisme. L'assignatura ofereix una visió del turisme basada en el respecte per la sostenibilitat territorial, encaixant-se per tant amb una de les línies mestres formatives del Grau de turisme.

Amunt

L'assignatura TEN s'integra dins d'una de les línies del Grau de Turisme de la UOC, el coneixement del funcionament de les destinacions i sistemes turístics locals. L'assignatura ofereix una visió panoràmica dels principals aspectes geogràfics i turístics que reuneixen les destinacions de turisme de natura. Els espais naturals són estudiats com a tals, és a dir com a espais amb particularitats físiques i ecològiques, però també com a espais de producció de consum de lleure, a través de les pràctiques turístiques, que cal ordenar i valorar des del punt de vista de la sostenibilitat. Per això l'assignatura es relaciona fortament amb altres assignatures conceptuals com introducció a l'espai turístic o desenvolupament sostenible, i a les orientades a oferir formació tècnica i metodològica en instruments de planificació turística, ordenació del territori i desenvolupament local (patrimoni cultural, turisme i desenvolupament local o planificació d'espais turístics).

Amunt

Aquesta assignatura es dirigeix als alumnes del grau de Turisme que volen ampliar coneixements sobre el funcionament dels espais naturals en relació al seu aprofitament turístic.

L'assignatura contempla diferents aspectes relacionats amb el caràcter i estructura dels espais naturals, els valors recreatius dels espais naturals, la seva constitució legal i els instruments de gestió, les pràctiques que s'hi desenvolupen i els impactes de l'ús públic sobre els mateixos.

En aquest sentit, les sortides professionals a les que s'orienta l'assignatura tenen a veure amb els següent àmbits:

Planificació i gestió pública d'espais naturals: Tècnics i gestors de l'administració pública, gestors d'espais naturals privats, tècnics i gestors de fundacions i associacions no governamentals

Desenvolupament local i cooperació en espais naturals: Agents de desenvolupament local, tècnics d'agències de desenvolupament local i de cooperació a l'exterior, ONG's.

Productes i activitats turístiques: Tècnic assessor de gestió del patrimoni natural i cultural, Responsable de promoció i comercialització, Gestor de nous productes.

Formació, recerca i consultoria: Consultors turístics, Ajudants de recerca.

Amunt

Es recomana haver cursat les assignatures Introducció a l'Espai Turístic i Desenvolupament Sostenible

Amunt

Les competències transversals són:

CT1) Capacitat per adoptar actituds i comportaments en consonància amb una pràctica professional ètica i responsable

Les competències específiques del grau en Turisme que es treballen en aquesta assignatura són:

CE1) Capacitat per reconèixer el funcionament de les destinacions, les estructures turístiques i els seus sectors empresarials

CE2) Capacitat per avaluar les tipologies de destinacions, el seu potencial turístic, les formes de gestió i els impactes derivats de les activitats turístiques

CE3) Capacitat per dissenyar i planificar de forma eficient estratègies en els espais i destinacions turístiques d'acord amb els principis de sostenibilitat econòmica, social i mediambiental

 

Totes aquestes competències tenen els següents criteris d'acompliment:

CT1:

 - Comprendre els conceptes, teories i models adequats per a analitzar l'ètica i la responsabilitat en l'activitat professional.

-  Proposar alternatives per a resoldre un dilema ètic o de responsabilitat professional.

- Dissenyar plans d'acció que puguin ser desenvolupats per les organitzacions en base a les consideracions ètiques i de responsabilitat professional.

 

CE1:

- Conèixer els sistemes naturals bàsics del planeta i analitzar les seves possibilitats com a possibles destinacions de turisme de natura.

- Utilitzar les principals eines i experiències desenvolupades en matèria de turisme sostenible en espais naturals protegits

 

CE2:

 - Reflexionar críticament sobre la funció recreativa i turística dels espais naturals i rurals.

- Conèixer els sistemes naturals bàsics del planeta i analitzar les seves possibilitats com a possibles destinacions de turisme de naturalesa

- Conèixer exepriències i exemples de bones pràctiques en turisme de natura

 -  Analitzar i reflexionar sobre les potencialitats i limitacions dels espais protegits com a destinacions turístiques, en funció de la seva tipologia

- Conèixer l'estat de l'ús públic en els espais naturals protegits espanyols i quines són les seves variables d'anàlisi; visitants, equipaments, etc

-  Identificar i valorar els principals impcates ambientals derivats de les activitats pròpies de les diferents tipologies de turisme de natura

CE3:

- Analitzar bones pràctiques i experiències d'èxit de turisme en espais naturals

- Comparar les principals eines i experiències desenvolupades en matèria de turisme sostenible en espais naturals protegits

Amunt

 Mòdul 1. Introducció al turisme en espais naturals

 Aproximació conceptual als espais naturals

 1. Els espais naturals com a recurs turístic
 2. Els espais naturals protegits com a destinació turística
 3. Estat de la qüestió del turisme en els espais naturals
 4. Activitats i impactes característiques del turisme en espais naturals
 5. Turisme sostenible en els espais naturals: un llarg camí

 

Mòdul 2. Àrees naturals: recursos patrimonials i destinacions turístiques

Espais naturals: recursos i destinacions turístiques

 1. Ecoturisme i destinacions internacionals d'espais naturals
 2. Destinacions d'espais naturals a Europa
 3. Destinacions d'espais naturals a Espanya

 

Mòdul 3. Espais naturals protegits

 

 1. Aproximació històrica a la protecció dels espais naturals protegits
 2. Funció turística dels espais naturals protegits
 3. Tipologies d'espais naturals protegits: ús públic i turisme
 4. Ús públic en els espais naturals protegits
 5. Planificació i ordenació de l'ús públic i turístic en espais naturals protegits

 

Mòdul 4. Activitats i impactes del turisme en els espais naturals

 1. Ecoturisme
 2. Activitats i impactes lligades al medi terrestre
 3. Activitats i impactes lligades al medi aqüàtic
 4. Activitats i impactes lligades al medi aeri

 

Mòdul 5. Cap a la sostenibilitat del turisme en espais naturals

 1. El paper dels factors turístics en el desenvolupament sostenible en els espais naturals
 2. Mecanismes i casos de bones pràctiques per a la gestió sostenible dels espais naturals

Amunt

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt