Turisme i desenvolupament local Codi:  15.653    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Turisme i desenvolupament local és una aproximació al desenvolupament endogen aplicat al turisme. En ella es fan aportacions tant a niivell conceptual com aplicat a aquesta temàtica. Especilament es posa de relleu el potencial que el turisme té per generar processos de millora de la qualitat de vida i l'economia de les societats i comunitats locals. L'assignatura proporciona un repàs de les bases teòriques en que es fonamenta el desenvolupament local i la seva aplicació al món del turisme.,Es posa una cura especial en donar a conèixer en què consisteixen els projectes de desenvolupament territorial centrats en el turisme així com en identificar els seus elements i factors clau.

Amunt

L'orientació del grau en Turisme és generalista i multidisciplinar, amb una vocació eminentment professional. L'objectiu és preparar l'estudiant per a assumir responsabilitats en una àmplia gamma de professions relacionades amb les empreses, organitzacions i territoris turístics, així com per a emprendre el seu propi negoci. L'assignatura Turisme i Desenvolupament Local s'encaixa en una de les dues línies del grau de Turisme, la relacionada amb la planificació i gestió del territori i el seu potencial turístic, des dels diferents nivells administratius. En aquest sentit, l'estudiant de l'assignatura obtindrà uns coneixements teòrics i pràctics en àrees relatives a l'anàlisi dels elements endògens dels territoris com a factors per a potenciar el turisme i el desenvolupament local.

Amunt

Aquesta assignatura es dirigeix als alumnes del grau de Turisme i professionals del sector que estiguin interessats en aprofundir sobre els elements de desenvolupament local que influeixen en el potencial turístic dels territoris.

L'assignatura es projecta en diversos camps professionals del Turisme, sobretot relacionats amb l'anàlisi del territori des del punt de vista del desenvolupament local i com hi encaixa el turisme com a sector estratègic.

En aquest sentit, les sortides professionals a les que s'orienta l'assignatura tenen a veure amb els següent àmbits:

 • Planificació i gestió pública de destinacions: Tècnic de gestió d'administracions públiques, Responsable de programa de pla de dinamització, Direcció de campanya de promoció de destinació, Responsable de centre d'iniciatives turístiques, Responsable d'oficina de turisme, Agent de desenvolupament local.

Productes i activitats turístiques: Tècnic assessor de gestió del patrimoni natural i cultural, Responsable de promoció i comercialització, Gestor de nous productes.

Formació, recerca i consultoria: Consultor turístic júnior, Ajudant de recerca.

Amunt

És recomanable haver cursat, o estar cursant, les assignatures d'introducció a l'espai turístic, planificació territorial del turisme i desenvolupament sostenible.

Amunt

No n'hi ha

Amunt

Competències i objectius

 Les competències transversals són:

 -          Capacitat per adoptar actituds i comportaments en consonància amb una pràctica professional ètica i responsable

       -        Capacitat per treballar en equip i en xarxa en entorns multidisciplinaris

-       -         Capacitat per emprendre i innovar

 Les competències específiques del grau en Turisme que es treballen en aquesta assignatura són:

-          Capacitat per reconèixer el funcionament de les destinacions, les estructures turístiques i els seus sectors empresarials

-         Capacitat per avaluar les tipologies de destinacions, el seu potencial turístic, les formes de gestió i els impactes derivats de les activitats turístiques

-           Capacitat per dissenyar i planificar de forma eficient estratègies en els espais i destinacions turístiques d'acord amb els principis de sostenibilitat econòmica, social i mediambiental

Amunt

 Mòdul 1. Desenvolupament local

 

 1. Introducció
 2. El desenvolupament endogen
 3. El desenvolupament local
 4. El desenvolupament local i la globalització

 

 

Mòdul 2. Turisme i desenvolupament local

 

 1. L’encaix del turisme en el marc teòric sobre el desenvolupament econòmic
 2. La contribució del turisme a les teories del desenvolupament econòmic
 3. Turisme i desenvolupament endogen. Factors i condicions per a la generació de desenvolupament local a través del turisme
 4. Casos d’estudi de desenvolupament local centrats en la implementació de projectes turístics

Amunt

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt