Gestió pública del turisme Codi:  15.654    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Gestió Pública del Turisme ha estat concebuda i desenvolupada per a introduir l'estudiant en la gestió del turisme des d'una perspectiva de la funció pública, això és, assumint una posició professional que s'emmarca dins de l'àmbit de les administracions públiques en turisme.

L'assignatura aporta la visió que, des de l'àmbit administratiu-public, es té - o s'hauria de tenir- en el disseny i gestió del sector turístic.

En aquesta assignatura l'estudiant es col·loca en la posició que li correspondria al/la professional amb competències i/o capacitat de decisió en el disseny i implementació de les polítiques i estratègies del turisme aplicades a una destinació turística concreta. Sens dubte, tot això assumint una capacitat competencial de tècnic/a de grau, que és el que correspondria a un/a graduat/da en turisme.

El turisme com a sector fonamental en l'economia de molts països requereix ja d'un alt grau de coneixement en el seu disseny i gestió i aquesta assignatura aportarà a l'estudiant el necessari marc de reflexió teòrica i conceptual i els elements fonamentals que han de ser tinguts en compte en el procés de planificació i gestió del turisme, des de la perspectiva de la gestió pública.

 

Amunt

Aquesta assignatura optativa del grau en Turisme està especialment indicada per a l'estudiant que desitgi completar la seva formació mitjançant el coneixement del sector turístic des de la perspectiva professional amb competències en el disseny i implementació de programes i projectes turístics en l'àmbit de l'administració pública, en els seus diferents nivells territorials i competencials.

L'assignatura té una càrrega docent de 6 crèdits, cosa que implica, amb una capacitat d'estudi i de treball mitjana, un total de 150 hores entre l'estudi i el treball personal.

Amunt

Pel seu enfocament principal, l'assignatura es projecta especialment per a professions relacionades amb la gestió pública a la funció pública i l'administració turística d'una destinació, entre les que destaquen, entre d'altres, els tècnics de planificació i promoció i els responsables de programes de plans de dinamització.

Amunt

Es recomanable haver cursat prèviament les assignatures bàsiques i obligatòries del grau, especialment: "Estructura del mercat turístic", "Dret de les activitats turísitiques", "Desenvolupament sostenible", "Destinacions turísitiques", "Direcció estratègica", "Geografia econòmica", "Introducció a l'espai turístic", "Qualitat en turisme", "Direcció de màrqueting en turisme" i "Fonaments d'Estadística".

Amunt

Es recomanable haver cursat prèviament les assignatures bàsiques i obligatòries del grau, especialment: "Estructura del mercat turístic", "Dret de les activitats turísitiques", "Desenvolupament sostenible", "Destinacions turísitiques", "Direcció estratègica", "Geografia econòmica", "Introducció a l'espai turístic", "Qualitat en turisme", "Direcció de màrqueting en turisme" i "Fonaments d'Estadística".

Amunt

Resultats d'aprenentatge

En finalitzar l'assignatura, l'estudiant ha de ser capaç de:

1.       Establir la relació existent entre el turisme com a sector econòmic i productiu i la seva gestió des de l'àmbit públic per aconseguir un desenvolupament sostenible, a partir de l'ordenació, regulació i definició d'estratègies pel territori.

2.        Conèixer els elements que configuren la gestió del producte turístic i els elements que l'integren.

3.        Identificar l'altra gran àrea d'actuació de les administracions públiques: aconseguir l'òptima comercialització del seus productes turístics als diferents mercats turístics a què es dirigeix.

4.        Identificar els aspectes clau de la competitivitat de les destinacions turístiques com a objectiu final de les institucions implicades en la política turística. Conèixer el marc conceptual d'aquests aspectes i els elements que l'integren

5.        Conèixer els principals elements i característiques de les destinacions turístiques.

6.       Conèixer les diferents administracions que intervenen en el procés de creació, gestió i comercialització dels productes turístics i les seves diferents estructures organitzatives i competencials.

7. Identificar les eines de que disposa l'administració pública en els seus diferents nivells per a la gestió de conflictes derivats dels impactes negatius pot generar el turisme.

Comptències

 Competències específiques que l'estudiant ha d'assolir amb aquesta assignatura:

- Capacitat per reconèxier el funcionament de les destinacions, estructures turístiques i els seus sectors empresarials

- Capacitat per avaluar tipologies de destinacions, el seu potencial turístic, formes de gestió i impactes derivats de les activitats turístiques

- Capacitat per dissenyar i planificar de forma eficient estratègies en els espais i destinacions turístiques d'acord amb els principis de sostenibilitat econòmica, social i mediambiental

Competències transversals de l'assignatura:

- Capacitat per a adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.

- Capacitat per analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima

En els enunciats de les diferents PAC de l'assignatura s'exposen els criteris d'acompliment de les competències treballades, així com els materials didàctics associats.

 

 

 

Text castellà original:

Destinos Turísticos

Suggereix una traducció millor

Amunt

Considerant que es tracta d'una assignatura optativa del grau en Turisme, en el disseny del seu contingut s'han tingut en compte les matèries ja conegudes per l'estudiant a través de les assignatures troncals de la carrera.

Així, en alguns mòduls es parteix dels coneixements ja adquirits en d'altres assignatures obligatòries- destinacions turístiques, desenvolupament sostenible, màrqueting, direcció estrtatègica, qualitat en turisme .. - per dur a terme una anàlisi de la matèria objecte d'estudi des del prisma de la gestió pública del turisme, és a dir, des de la capacitat competencial que pugui tenir una administració pública en el seu disseny i/o en la seva gestió. 

En d'altres mòduls - turisme i sector públic, organització i gestió,...- les matèries objecte d'estudi no hauran estat, en principi, estudiades per l'estudiant en cap altra assignatura ja que constitueixen els objectes de coneixement propis d'aquesta assignatura.

 Mòdul didàctic 1  

Introducció a la gestió pública del turisme

  Mòdul didàctic 2  

Òrgans d'Administració Turística

Òrgans administratius turístics: noves tendències

  Mòdul didàctic 3

Planificació turística de l'Administració

Planificació turística de l'Administració: nioves estratègies

 Mòdul didàctic 4

Instruments de gestió turística de l'Administració

  Mòdul didàctic 5 

Les dades i indicadors al servei de la gestió turística

 

 

 

 

 

 

Amunt

Amunt

 

El material didàctic utilitzat es troba en l'apartat de recursos de l'aula, juntament amb enllaços al material de suport bàsic disponible a través d'Internet, que és necessari per a la realització de les PACs.

En el mateix apartat de recursos de l'aula es disposa a més d'enllaços a la biblioteca i als fons de turisme de la mateixa, amb accés a revistes, bases de dades, pàgines web, etc. En les PAC es facilita documentació actualitzada per a l'anàlisi de casos on s'apliquen a realitats pràctiques els conceptes teòrics.

En l'elaboració dels continguts de l'assignatura s'han tingut molt en compte el previsible nivell de coneixements previ de l'estudiantat que cursa el grau en Turisme. En conseqüència s'ha adoptat un enfocament que dedica una part inicial de cada un dels dominis de coneixement dins de cada àrea a establir les bases teòrico-conceptuals de la matèria objecte d'estudi per a, a continuació, efectuar una explicació des d'una òptica eminentment pràctica dels diferents objectes de coneixement que s'integren a ell.

L'estudiant disposarà de referències bibliogràfiques o acadèmiques que són essencials per a la comprensió i l'aprenentatge de l'assignatura, encara que també n'hi ha d'altres de caràcter més complementari que s'han reduït al màxim per facilitar una lectura àgil i dinàmica dels coneixements i aconseguir, d'aquesta manera, la màxima comprensió per part de l'alumne. Sense que això suposi un menysteniment del rigor i nivell professional requerit en una titulació universitària.


Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt