Gestió d'oficines de turisme Codi:  15.655    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Els continguts s'organitzen segons el desenvolupament d'un pla estratègic per tal de seguir una comprensió dels fonaments de l'oficina de turisme, les seves competències i els seus serveis, els públics i actors amb els que actua, els sistemes d'informació i les estratègies de comunicació, les característiques del perfil professional del personal de l'oficina, la gestió de la qualitat i la prestació dels serveis.

Amunt

 • Direcció d'oficina de turisme
 • Direcció de patronat de turisme
 • Consultoria en planificació turística

Amunt

Es recomana tenir coneixements de màrqueting turístic.

Amunt

Les competències transversals del grau en Turisme que es treballaran a l'assignatura són les següents:

 • Capacitat per avaluar les tipologies de destinacions, el seu potencial turístic, formes de gestió i impactes derivats de les activitats turístiques.
 • Capacitat per buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.
 • Capacitat per analitzar, organitzar i planificar la pròpia activitat de manera òptima.
 • Capacitat per l'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions.
 • Capacitat per a l'anàlisi crític i la síntesi
 • Capacitat per treballar en equip i en xarxa a entorns  multidisciplinars.

Les competències específiques d'aquesta assignatura són les següents:

 • Capacitat per gestionar i administrar una organització, pública, privada o mixta, de forma eficient i d'acord amb els principis de sostenibilitat econòmica, social i mediambiental
 • Capacitat per treballar, en una organització turística, adoptant una orientació cap al client i establint relacions satisfactòries amb ell.

Destaquen como a  objectius generals de l'assignatura els següents:

 • Conèixer els elements clauque conformen una OT
 • Aportar elements crítics de reflexió sobre la integració de les OT en l'estratègia d'un destí turístic. El seu rol, la normativa, els exemples existents..
 • Conformar un marc dins el qual la gestió de les OT pugui donar resposta a les oportunitats del mercat i les necessitats de la demanda
 • Guanyar coneixement en la comprensió d'una planificació estratègica de les OT dins de l'estructura d'un destí
 • Aportar instruments que capacitin a l'alumne en la gestió d'una OT, basada en una bona planificació, la gestió òptima dels recursos, una bona gestió financera, etc.

 

Amunt

Es compon de 4 mòduls distribuïts de la següent manera ::

Mòdul 1: Missió i funcions de l'Oficina de Turisme. Pretén introduir l'alumne en la comprensió de la missió, l'entorn, l'evolució de les oficines de turisme, així com en les seves diferents funcions o tasques.

Mòdul 2: Disseny dels serveis i públics de l'OT. L'alumne aprendrà a conèixer i dissenyar els serveis de les oficines de turisme i el públic i / o usuaris als quals han d'anar dedicats. També aprendrà a organitzar i dissenyar la prestació d'aquests serveis.

Mòdul 3: Informació i comunicació en l'OT. Es tracta principalment dels serveis d'informació i comunicació que utilitzen les oficines de turisme en la seva relació interna i amb el seu públic.

Mòdul 4: El professional de l'OT i el control de qualitat. L'alumne es familiaritzarà amb les competències professionals necessàries per a cadascuna de les funcions de les oficines de turisme, així com les condicions i infraestructures necessàries per poder dur a terme els serveis de manera eficaç i adequada. També coneixerà com dur a terme el control de qualitat per poder aconseguir un nivell de satisfacció adequat per part del client.

 

Amunt

Amunt

Miralbell, Oriol. 2007. Gestió d'Oficines de Turisme. Editorial UOC

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt