Màrqueting electrònic Codi:  15.658    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Les noves possibilitats que ofereix internet faciliten formes avançades d'intercanvi i interacció de l'empresa o organització amb els seus clients. D'una banda, gràcies a internet, als clients se'ls presenten noves oportunitats per a ampliar el seu poder en les relacions amb l'empresa. Poden accedir, consultar i gestionar grans volums d'informació, realitzar comparacions entre un ventall molt més ampli de productes i beneficiar-se de l'opinió experta de tercers independents -tot desplegant processos de decisió de compra més racionals i eficients. També poden interaccionar d'una manera molt efectiva amb l'empresa, ja sigui intervenint més activament en les seves activitats de comunicació, participant directament en el disseny del producte i la definició de les seves característiques i atributs, difonent informacions i opinions en comunitats de marca i altres xarxes socials, etc. Com a conseqüència d'aquestes noves potencialitats a través de les quals els clients connectats poden beneficiar-se de formes d'intel·ligència col·lectiva, desitgen exercir un major control de les seves experiències de compra i consum, i també beneficiar-se d'una oferta de béns i serveis més ajustada a les seves necessitats i interessos individuals. 

Per la seva banda, les empreses i altres organitzacions poden servir-se d'internet i de tecnologies relacionades per a fer front, més adientment, als reptes i les oportunitats que els planteja el nou context digital en els intercanvis. Així, poden utilitzar els sistemes de gestió d'informació relacionats amb internet per gestionar els grans volums d'informació generats pels clients en la seva interacció amb l'empresa, i, com a conseqüència, adoptar paradigmes organitzatius, i estratègies i programes de màrqueting avançats, i centrats en la satisfacció dels clients i l'establiment de relacions profitoses i duradores amb ells.

Màrqueting digital assenta els fonaments per a dissenyar després vies innovadores de proporcionar valor i desenvolupar relacions profitoses als clients, en el context dels entorns de màrqueting que permeten aprofitar les potencialitats derivades d'internet. Aquesta assignatura constitueix una aportació a les bases empresarials per a gestionar adequadament les relacions amb els clients a través de les tecnologies digitals.

Amunt

Màrqueting digital és una assignatura obligatòria del Grau en Màrqueting i Investigació de Mercats de la Universitat Oberta de Catalunya i optativa del Grau en Turisme. L'assignatura té una càrrega docent de 6 crèdits, la qual ha de suposar aproximadament unes 90 hores d'estudi, i unes 60 hores de treball personal (15 hores d'estudi i 10 hores de treball personal per crèdit).

Amunt

Aquesta assignatura proporciona, específicament, una base de coneixements i habilitats per a les persones que han de liderar iniciatives a través de les quals es dissenyen i despleguen estratègies de màrqueting en les quals es fa un ús intensiu d'internet. Però, en general, dota als/a les estudiants de coneixements i habilitats rellevants per al desenvolupament d'activitats professionals en organitzacions conscients de l'impacte que exerceixen les TIC en el coneixement del mercat i el desenvolupament de programes de màrqueting.

 

Amunt

És recomanable haver superat satisfactòriament Fonaments de màrqueting i Direcció de màrqueting, o Direcció de màrqueting en turisme

A través d'aquestes assignatures s'ha ofert una visió general de la disciplina del màrqueting: dels elements de l'entorn de màrqueting, del mercat en què opera l'empresa i del comportament del consumidor, entre d'altres, així com de les polítiques de màrqueting (producte, preu, distribució i comunicació).

 

Amunt

L'assignatura ha estat especialment ideada per als estudiants amb coneixements previs de màrqueting estratègic i operatiu (com els que proporcionen les assignatures Fonaments de màrqueting i Direcció de màrqueting dels graus en Economia i Empresa de la UOC) que requereixen de coneixements i habilitats per liderar el disseny i desplegament d'iniciatives i programes de màrqueting que facin ús d'internet.

Amunt

Les competències transversals i específiques a assolir són les següents:

Competències transversals 

- Adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.

- Utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'àmbit acadèmic i professional.

Competències específiques 

- Aplicar els coneixements teòrics i les eines d'investigació de mercats en la definició de solucions de negoci.

- Entendre i fer entendre la importància, en una organització, d'adoptar una orientació cap al mercat i la relació amb el client.

- Concebre i desenvolupar estratègies de negoci que impliquen un ús intensiu de les TIC en general i d'internet i els sistemes de comerç electrònic en particular. 

Aquestes competències es materialitzen en els següents objectius pedagògics d'aprenentatge: 

- Comprendre com es pot utilitzar internet i les xarxes socials per a conèixer el mercat i els consumidors a qui es dirigeix l'empresa.

- Integrar internet a l'estratègia de màrqueting de l'organització.

- Dissenyar i controlar plans de màrqueting en els quals internet i les xarxes socials s'utilitzen com a canal de comunicació i/o mitjà de comunicació.

Amunt

Les tecnologies digitals, i més concretament internet, proporcionen a l'empresa maneres innovadores d'arribar al client i servir-lo; però també porten a preguntar-se, per exemple, com es dissenyen negocis en línia que proporcionin valor al client i que, alhora, generin beneficis a l'empresa, o a qüestionar-se si internet és en realitat un mercat més competitiu que el que es configura als entorns físics convencionals. Aquestes i altres qüestions s'aborden en aquesta assignatura sobre l'emergent i apassionant disciplina del màrqueting digital. D'aquesta manera, el primer mòdul (capítol 1 del llibre-manual) introdueix a l'estudiant en el màrqueting digital i presenta una breu explicació de les tecnologies que el fan possible.

Seguidament, el mòdul segon (capítol 2 del llibre-manual) se centra en l'entorn d'internet. A partir dels resultats obtinguts en diverses investigacions sobre el mitjà, s'estudien les característiques i els comportaments dels qui integren la comunitat d'internautes. Serà aquí quan s'analitzin els principals models explicatius dels comportaments de navegació i compra dels/de les consumidors/es a internet, i s'avaluï l'impacte d'internet, i particularment de les xarxes socials, en l'empoderament dels/de les consumidors/es en les seves relacions amb les empreses.

El tercer mòdul (capítol 3 del llibre-manual) considera l'estratègia de màrqueting digital. Tot partint de les orientacions actuals vers al mercat i el màrqueting, s'aborda l'adopció d'iniciatives de màrqueting relacional a internet. Així mateix, s'estudien les alternatives estratègiques que es presenten al petit negoci. 

El quart mòdul (capítol 4 del llibre-manual) es dedica a la investigació de màrqueting digital. En ell s'aborda l'ús d'internet per conèixer el mercat i, més concretament, els diferents instruments que proporciona la xarxa en el camp de la investigació de mercats (dinàmiques de grup en línia, observació etnogràfica en línia, analítica web, analítica social, enquestes, panels i experiments en línia).

Amunt

El material bàsic de consulta que s'utilitzarà al llarg del curs és un llibre-manual elaborat per la professora Dra. Inma Rodríguez-Ardura, Marketing digital y comercio electrónico (Pirámide, 2014) del que tindreu accés una setmana després de l'inici de curs a través d'un enllaç personal que rebreu al vostre correu electrònic. Aquest enllaç us permetrà accedir a la versió electrònica del llibre-manual. Per a poder començar amb la lectura del capítol 1 teniu a la vostra disposició a l'apartat de Recursos de l'aula un pdf amb el primer i segon capítol.

Aquest material, en el seu conjunt respon al doble enfocament, teòric i pràctic, que se li ha donat a l'assignatura. Així, cada concepte, desenvolupat de forma teòrica i sota un marc conceptual, s'il·lustra, a més, amb casos d'estudi i exemples basats en situacions reals de negoci. Tot i que el text ha estat dissenyat per facilitar l'aprenentatge a partir de l'estudi i la reflexió individuals, també incorpora recursos que afavoreixen el debat en grup i el treball en equip.

Això no obsta que consulteu d'altres fonts d'informació, com la bibliografia recomanada a l'assignatura, que la Biblioteca de la UOC posa a la vostra disposició; així com fonts d'informació en línia, algunes d'accés obert disponibles a Internet i d'altres d'accés restringit.

A banda del material didàctic principal, a l'aula també trobareu les fonts d'informació, on destaquen el Wikirepertori i el Summon. 

Wikirepertori. Aquest recurs, que trobareu a l'aula, recull el glossari de conceptes vinculats als continguts de l'àmbit de l'economia i l'empresa.

Summon. Aquest recurs, que trobareu a l'aula, és un cercador de recursos a la Biblioteca de la UOC. Us permet consultar les col·leccions electròniques i en paper de la Biblioteca, i extraure articles de les bases de dades (p.ex. Abi/Inform, Academic Search Premier, Emerald Management, Sage, ScienceDirect, SpringerLink, Taylor & Francis i Wiley InterScience) amb les publicacions de més impacte global. A través de Summon podreu fer-vos a mans amb articles que recullen les troballes d'investigacions, de gran qualitat, i especialment rellevants en les temàtiques que abordem. Us encoratgem a què us familiaritzeu amb Summon i consulteu aquestes publicacions!

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt