Temes actuals de turisme Codi:  15.665    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
L'assignatura ofereix una panoràmica de les principals tendències i escenaris de futur a les quals s'enfronta el turisme, tant des del punt de vista de les empreses com de les destinacions turístiques. L'assignatura consta de dos blocs d'activitat clarament diferenciats. En un primer bloc es posen a l'abast dels estudiants documents, fonts d'informació i dades que permeten identificar i analitzar les principals tendències del turisme, així com eines per a la mesura i identificació d'escenaris de futur. En el segon bloc es pren l'ús de les TIC com a eix, per proposar activitats aplicades sobre instruments tecnològics recents que permeten millorar la competitivitat o la sostenibilitat dels llocs i organitzacions turístiques.

Amunt

L'assignatura complementa els continguts sobre destinacions i empreses de turisme existents al Grau de Turisme, ja que inclou temes que han estat poc treballats prèviament o que, per la seva novetat, encara no han estat incorporar en el corpus acadèmic del Grau de Turisme. Pel seu contingut tecnològic, l'assignatura es relaciona, i aprofundeix, alguns dels elements que s'han treballat al llarg del Grau, especialment a l'assignatura TIC i Turisme. Igualment, planteja quins poden ser els models de destinació futura o les tendències de tot tipus (canvis en la demanda, crisis i barreres, aplicació de la tecnologia, etc.) que poden marcar el seu desenvolupament futur, cosa per la qual genera una continuïtat amb les assignatures que analitzen el paper dels llocs i destinacions turístics. Finalment ofereix algunes metodologies d'anàlisi i aplicades per comprendre el funcionament de les organitzacions i destinacions turístiques que poden servir com un punt de partida per generar Treballs Finals de Grau.

Amunt

L'assignatura té un elevat component professionalitzador i es projecta especialment en aquells camps professionals que requereixen l'ús de tecnologia aplicada al turisme, tant en l'àmbit de la gestió i planificació com els que  requereixen experts en l'ús de la tecnologia  aplidada a destinacions i organitzacions turístiques, especialment en perfils de revenue management en l'allotjament i tècnics en tecnologies immersives.

Amunt

No es requereixen coneixements previs, tot i què és recomanable haver cursat prèviament l'assignatura TIC i Turisme

Amunt

És recomanable haver cursat l'assignatura TIC i Turisme

Amunt

1.    Identificar tendències i transformacions amb capacitat disruptiva en el sector turístic.
2.    Aplicar mesures i instruments per a la gestió del canvi en el sector turístic iles destinacions.
3.    Definir els possibles impactes sobre el sector turístic d'una crisi o transformació global.
4.    Conèixer els fonaments de revenue management aplicats al sector de l'allotjament turístic.
5.    Aplicar una estratègia d’optimització d’ingressos en un hotel emprant eines de revenue management.
6.    Aplicar tècniques de previsió de la demanda, en revenue management, a partir de l’anàlisi de nivells d’ocupació a futur.
7.    Conèixer els fonaments de les tecnologies immersives aplicades al sector turístic.
8.    Aplicar les tecnologies immersives (RV/RA) per a la definició d'estratègies per a la millora de la promoció d'una destinació turística.
9.    Aplicar les tecnologies immersives (RV/RA) per a la millora de la promoció d'una destinació.

Amunt

Mòdul 1. De les noves tendències a la gestió del canvi. En aquest mòdul trobareu informació dels factors i elements bàsics que fan emergir noves tendències en turisme i una visió estratègica sobre com gestionar els canvis que aquestes transformacions generen en les destinacions i empreses turístiques.

Mòdul 2. Guia conceptual bàsica de revenue management: aplicació pràctica en el simulador. Aquest mòdul es planteja com un manual operatiu per a poder introduir l'estudiant en el camp del revenue management. Presenta una visió teòrica sobre els principals conceptes que cal saber al voltant del revenue management i una part aplicada on s'exposaran i explicaran les diferents tasques d'operació que es realitzaran en un simulador amb l'objectiu de prendre decisions al voltant dels conceptes adquirits en revenue.

Mòdul 3. Tecnologies immersives aplicades al turisme. En aquest mòdul s'exposa, de forma introductòria, el concepte de tecnologia immersiva i, en particular, es defineixen i diferencien entre la tecnologia de realitat augmentada i realitat virtual. A més, s'exploren diferents aplicacions pràctiques i eines d'aquests tipus de tecnologia aplicades al sector turístic orientades a millorar diferents aspectes de l'experiència turística dels visitants, així com del funcionament d'una destinació.

Amunt

Amunt

Els materials de l'assignatura es componen de dos mòduls teòrics i un que funciona a manera de manual d'operacions per a operar amb el programari específic de revenue management que s'inclou a l'aula.

Com a materials complementaris es compta amb un repositori de documents referents a estudis sobre les transformacions recents de el sector turístic on obtenir informació pràctica, informes, material audiovisual, exemples i casos d'estudi sobre tecnologies recents amb capacitat per transformar el turisme. S'ofereix també enllaços a recursos i programari lliure d'aplicacions basades en diferents tecnologies immersives aplicades a l'turisme.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt