Simulació en organitzacions de turisme Codi:  15.674    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura es planteja a partir d'un simulador empresarial de gestió hotelera. La simulació pretén que l'estudiant posi en pràctica els coneixements adquirits al llarg dels seus estudis, ja que es considera que té un caràcter recapitulatori a través de la metodología learning by doing (aprendre fent). Les simulacions empresarials són una eina que permeten posar en pràctica totes les competències relacionades amb la presa de decisions en un entorn d'una organització i d'un sector competitiu. Está relacionada amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), i més concretament amb l'ODS 4: "Educació de Qualitat".

Per assolir els seus objectius, aquesta assignatura s'estructura en forma d'elaboració de diferents rondes (reptes) en les que es plantegen escenaris reals que a partir de l'anàlisi de les dades requereixen processos de presa de decisions eficients per part de l'estudiant en escenaris de simulació reals. És per tant un assignatura molt pràctica. 

Amunt

Simulació en organitzacions de turisme, és una assignatura optativa de 6 crèdits del grau en Turisme de la UOC.

Amunt

 

L'assignatura s'orienta en la simulació empresarial de la gestió hotelera, específicament al desenvolupament de les tasques següents: fixació de preus, valoració de l'ocupació, anàlisi dels canals de venda; gestió de personal de l'hotel i definició de polítiques de recursos humans; gestió de la satisfacció de la clientela en relació a la qualitat dels serveis, valoració dels processos i operacions de manteniment de l'hotel.

Per a dur a terme aquestes tasques en l'àmbit hoteler es treballen les habilitats directives i competències necessàries per a la presa de decisions en qualsevol àmbit de l'activitat turística, més enllà de l'àmbit hoteler. Per això, aquesta assignatura és recomanable per a qualsevol estudiant de turisme, siguin qui sigui el seu interès professional.

Amunt

Tenint en compte que l'assignatura es planteja com un camp d'aplicació pràctica dels coneixements adquirits durant la carrera, a través d'un simulador empresarial, és necessari que l'estudiant tingui prèviament una formació sòlida en diferents àmbits de la gestió empresarial. Per això, és recomanable haver cursat prèviament les següents assignatures: Gestió dels Serveis Turístics, Intermediació turística, Operacions i processos de producció en turisme, Mobilitat i Logística, Estructura dels mercats turístics, Persones i organitzacions, Direcció estratègica, Direcció de Màrqueting i Qualitat en Turisme.

Amunt

Per poder matricular aquesta assignatura, cal tenir superats obligatòriament 120 crèdits del grau en Turisme. Entre aquests crèdits, cal tenir superats obligatòriament els crèdits bàsics i és recomanable haver superat les assignatures obligatòries de: Gestió dels Serveis Turístics, Intermediació turística, Operacions i processos de producció en turisme, Mobilitat i Logística, Estructura dels mercats turístics, Persones i organitzacions, Direcció estratègica, Direcció de Màrqueting i Qualitat en Turisme.

Amunt

L'objectiu bàsic de l'assignatura és que l'estudiant, a través d'una simulació empresarial, assumeixi el rol de director d'hotel, a través del qual haurà de prendre decisions a partir de dades i situacions reals que afecten als diferents departaments d'un establiment.

Competències associades

Resultats d'aprenentatge de l'activitat (RAP)

CT2: Capacitat per a l'anàlisi crítica i de síntesi.

RAP 1: Identificar quins són els elements essencials i fiables d'una font d'informació.

RAP 2: Aplicar procediments, regles o principis adequats per a la síntesi de la informació,

RAP 3: Extreure conclusions de la informació i contrasta-les.

CT1: Capacitat per a buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.

RAP 1: Seleccionar les fonts i informació útils per a establir una metodologia d'anàlisi per a la presa de decisions empresarials.

RAP 2: Identificar les fonts d'informació més rellevants respecte les relacions existents entre les diferents variables que defineixen cada decisió.

RAP 3: Prendre una postura o decisió argumentada sobre el tema analitzat a partir de la informació seleccionada i avaluada.

CE1: Capacitat per a generar coneixement rellevant per a la gestió d'organitzacions turístiques i espais i destinacions turístiques a partir de dades, amb l'aplicació dels instruments tècnics pertinents.

RAP 1: Identificar les tècniques i instruments que faciliten l'obtenció de dades que es poden transformar en coneixement rellevant.

RAP 2: Examinar els processos de gestió d'informació per a determinar la seva eficiència en la presa de decisions.

CE3: Capacitat per a treballar en una organització turística adoptant una orientació cap el client i establint relacions satisfactòries amb el mateix.

RAP 1: Identificar els indicadors determinants que poden afectar la satisfacció de la clientela.

RAP 2: Definir estratègies coherents amb la definició d'objectius de l'organització i donin respostes a les expectatives de la clientela

Amunt

Mòdul 1 - Presentació de la plataforma de simulació

         - Opcions generals

         - Llista de decisions (fixació de preus)

         - Àrea de decisions

         - Resultats

Mòdul 2 - Gestió hotelera

         - Informació general

         - Flux de simulació

         - Operacions de l'hotel

          - Informes

          - Volum de clients

Mòdul 3 - Servei de qualitat i atenció al client

Mòdul 4 - Operacions

        - Recepció

         - Serveis de neteja

          - Manteniment

          - Cuina

Amunt

Material Suport
Què podem aprendre amb un simulador empresarial hoteler? Audiovisual

Amunt

L'assignatura té una orientació marcadament pràctica i els materials didàctics responen a aquest perfil. Es tracta de documentació dirigida a facilitar l'aplicació dels conceptes assimilats durant la titulació en un entorn de simulació empresarial. Els recursos estan pensats per a facilitar en aquest context el procés de presa de decisions que planteja l'assignatura, amb un manual d'ús de la plataforma en la que es desenvolupa la simulació, un informe que presenta la informació de l'estudi de cas i document que defineix els processos de presa de decisió que se seguiran.

La simulació empresarial es desenvoluparà a través de la plataforma CESIM Hospitality. Dins d'aquesta plataforma es disposa dels següents recursos:

  • Què podem aprendre amb un simulador empresarial hoteler? Vídeo introductori en el que s'exposen les carcaterístiques i objectius de l'assignatura.
  • Manual de l'usuari. Documentació bàsica d'introducció al funcionament de la plataforma CESIM Hospitality.
  • Instruccions per a la presa de decisions. Manual en el que es descriuen les característiques i criteris  a tenir en compte en els processos de presa de decisions a partir de la informació i dades facilitades en el cas d'estudi.
  • Descripció del cas. Informe amb les dades bàsiques de l'hotel que l'estudiant ha de gestionar.
A banda d'aquest recursos, s'inclou documentació molt útil per a la gestió d'organitzacions:
  • Biblioguia UOC: engega el teu projecte amb el pla denegoci. Repositori de recursos útils per a la gestió d'empreses elaborat per la Biblioteca de la UOC.


Amunt

Entorn d'aprenentatge

L'aula canvas UOC situa en el seu centre l'activitat d'ensenyament i aprenentatge. En el menú lateral es troben els diferents apartats: el pla docent, els anuncis, els continguts, els fòrums i les notes.

En l'apartat Continguts, per cada repte d'aprenentatge s'exposa el plantejament i les competències i els resultats d'aprenentatge a assolir, l’enunciat de l'activitat d'avaluació, el lliurament d'aquesta i els recursos d'aprenentatge necessaris per la seva resolució.

En aquesta assignatura s’incorpora la plataforma de simulació CESIM Hospitality en la que l'estudiant realitzarà les seves activitats de simulació a través de les rondes (reptes) que canalitzen els processos de presa de decisions. Aquesta plataforma incorpora també espais de comunicació entre estudiants que fan un treball col·laboratiu i també entre estudiants i professorat col·laborador. Aquests espais estan dedicats a qüestions relacionades específicament amb la resolució dels reptes que planteja la simulació. Mentre que els espais de comunicació de l'aula UOC estan reservats per aspectes generals de la docència, com és el cas de qüestions vinculades a les PAC que s'han d'elaborar a partir de la resolució dels reptes.


El repte d'aprenentatge

Al llarg del curs es plantegen una sèrie de situacions relacionades amb l'àmbit acadèmic i/o professional de l'assignatura que estan definides al voltant d'un repte d'aprenentatge. Les situacions plantejades pretenen contextualitzar les activitats formatives i es basen en competències i resultats d'aprenentatge a assolir en aquestes activitats d'avaluació.

En una primera fase del semestre es treballa en la documentació del cas d'estudi i la lectura del manual del simulador de l'assignatura, bàsicament la guia introductòria a la plataforma de simulació. Aquesta lectura permetrà a l'estudiant familiaritzar-se amb l'eina informàtica i valorar el seu potencial per a assolir els objectius de l'assignatura, abans del disseny conceptual de la seva proposta. El treball de l'estudiant es desenvolupa bàsicament en aquesta plataforma CESIM Hospitality on realitzará les diferents fases, entre d'altres, de recopilació d'informació, anàlisi de l'entorn, diagnosi, planificació i presa de decisions. El procés inclou també l'anàlisi de resultats i l'elaboració d'informes de situació i de balanç final.

Partint de plantejaments definits a partir del repte, treballareu les diferents activitats d'avaluació contínua i el fareu utilitzant recursos i continguts formatius que us proporcionarem per cada repte.

En la nostra assignatura, plantejarem els següents reptes:

Repte 0 (o presentació de l'assignatura)

Repte 1. Assumeixo la direcció d’un hotel. Per on començo?.

Repte 2. Quins objectius vull assolir en la direcció d’hotel? El meu pla estratègic

Repte 3. Com ha estat la meva gestió? Anàlisi de resultats

Repte 4. Balanç de la meva feina en la direcció de l’hotel. L’informe de gestió.

Els diferents reptes de l'assignatura es troben a l'espai Continguts de l'aula.

Espais de comunicació a l'aula

En el menú lateral de l'aula trobareu els principals espais de comunicació. Mitjançant les eines de comunicació actualment disponibles, la interacció del professorat col·laborador amb l'estudiantat s'estableix d'acord amb les següents pautes orientatives:

Anuncis. És el principal espai de comunicació unidireccional del professorat col·laborador cap a l'estudiantat, per la qual cosa és de lectura imprescindible per al seguiment del curs.

Fòrums. Són espais oberts a iniciatives de l'estudiantat i del professorat col·laborador de l'assignatura. Els principals espais són els fòrums i els debats. En els fòrums es poden plantejar, entre d’altres, dubtes, temes d'actualitat, comentaris, etc. Els debats, promoguts pel professorat, seran espais de discussió i pot plantejar-se la participació com a avaluable o no avaluable.

Un altre espai de comunicació que utilitzarem en aquesta assignatura és la videoconferència. Aquesta eina permet la realització de sessions síncrones que poden tenir com a objectiu la resolució de dubtes, l'explicació de conceptes clau de l'assignatura, entre d’altres.

Ús d'eines d'intel·ligència artificial (IA) generativa

En general, l'ús d'eines de IA generativa, com ChatGPT, Bing Chat, GitHub Copilot, entre d’altres, està permès per al vostre estudi i pràctica. No obstant això, està totalment prohibit utilitzar-les per confeccionar les respostes de les activitats d'avaluació (tret que el professorat ho permeti explícitament a l'enunciat de l'activitat).

L'ètica i la integritat acadèmica són fonamentals en usar eines d’IA generatives. Des de la universitat s'apel·la a la vostra capacitat per prendre decisions ètiques i responsables en interactuar amb aquestes tecnologies. El prestigi acadèmic de la vostra titulació es basa en el vostre propi esforç i aprenentatge genuí. Aquestes eines no haurien de reemplaçar el vostre compromís amb el treball autèntic.

En cas que no quedi clara l'autoria d'una prova d'avaluació, el professorat podrà sol·licitar aclariments de manera síncrona. Així mateix, davant la detecció de respostes obtingudes mitjançant eines d’IA generativa, es procedirà a aplicar les mesures de falta d'autenticitat i originalitat acadèmica.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

L’avaluació contínua esdevé el principal sistema d'avaluació de l'assignatura. És obligatori el seu seguiment i només es pot superar l'assignatura si s'aprova aquesta.

Existeix la possibilitat que l'avaluació continuada es complementi amb una o diverses connexions síncrones per verificar l'assimilació de continguts i competències de l'assignatura per part de l'estudiantat.

L'avaluació continuada d'aquesta assignatura consisteix en la realització d’activitats avaluatives: una sèrie de proves d'avaluació continuada (PAC) que treballen un contingut parcial de l'assignatura, normalment coincideix amb un repte, i planificades de manera seqüencial durant el semestre.

Durant el semestre es proposaran 4 proves d'avaluació continuada (PACs), associades als diferents reptes d'aprenentatge presentats en l'apartat anterior.

Serà necessari que realitzeu i lliureu i aproveu els 4 exercicis per optar a superar l'avaluació continuada. No s'admetran PACs lliurades amb posterioritat a la data límit fixada.

Les PACs s'han de lliurar a l'espai Continguts, a l'apartat “Lliurament de l'activitat” de cada repte d'aprenentatge. Tenint en compte que la data de lliurament de l'activitat és una data límit, és recomanable no apurar aquest termini.

Com s'indica en l'apartat de metodologia, l'estudiant desenvoluparà les seves activitats en dos àmbits: en l'aula del campus UOC i en la plataforma de simulació CESIM Hospitality. En la plataforma de simulació, en diferents rondes, cada estudiant haurà de resoldré els diferents reptes que es proposen. Aquestes rondes (reptes), encara que no siguin avaulable, s'hauran de realitzar obligatòriament perquè són necessaris per a poder resoldre les PAC que es proposen a l'aula UOC.

Una vegada tancat el termini de lliurament de les activitats, el professorat farà constar a l'espai Notes la qualificació individual relativa a les activitats que han estat lliurades, així com els comentaris (feedback) que el professorat realitzi de la vostra activitat. El ventall de qualificacions que es pot obtenir és el següent: A, B, C+, C- i D.

Qualsevol PAC no lliurada (N) o lliurada i qualificada amb D no serà considerada en el càlcul de la nota final de l'avaluació contínua. 

L’estudiantat que lliuri dues o tres PACs però que no realitzin la/les restant/s obtindra la qualificació final d'avaluació continuada de D (suspens); i als estudiants que no lliurin cap o només un dels exercicis establerts en l'avaluació continuada se'ls assignarà la qualificació final d'avaluació contínua de N (no presentat).

Falta d'autenticitat i originalitat acadèmica

Com s'indica en l'apartat "Informacions sobre l'avaluació en la UOC" d'aquest pla docent, el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiantat i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La falta d'autenticitat i autoria té lloc a través del plagi o de la còpia:

Plagi: l'ús de fonts escrites (llibres i articles, incloent els mòduls didàctics de la UOC) o de documentació present en la xarxa, sense fer esment de la seva procedència i fent-les passar com a pròpies.

Còpia: l'ús total o parcial de textos idèntics extrets de treballs d'altres estudiants o del mateix estudiant (autoplagi), sense referenciar correctament les fonts.

En cas de detectar plagi o còpia en els lliuraments de les PACs, les conseqüències per totes les persones implicades seran les següents:

¿     Se suspèn l'activitat lliurada amb una D/0 i, si el professorat el considera, l'avaluació contínua i/o l'assignatura.

¿  Amb independència de l'estudiant que hagi estat causant de la còpia/plagi, el suspens per mal ús del sistema de l'avaluació contínua recaurà, per igual, sobre tots els estudiants implicats -sense que sigui rellevant el vincle existent entre aquests-.

¿   Aquesta conducta quedarà reflectida en un registre a la disposició de tot el professorat per si considera oportú revisar la resta d'activitats d'avaluació contínua de les assignatures matriculades de l'estudiantat implicat.

¿  En cas de detectar reiteració, juntament amb les accions comentades, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui d'acord amb la normativa acadèmica de la UOC.

El professorat responsable de l'assignatura informarà els estudiants implicats de les conseqüències del seu plagi/còpia mitjançant un missatge dirigit a la seva bústia personal.

La UOC i els Estudis d'Economia i Empresa habilitaran els mecanismes que considerin oportuns per vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.


Amunt

No existeix l'opció de superar l'assignatura a partir d’ una prova única, com l'examen final virtual o presencial. 

Per a poder optar a la qualificació de Matrícula d'Honor és imprescindible haver lliurat totes les PACs i que aquestes tinguin una qualificació d'excel·lent (A).

La nota final  de l'assignatura serà individual i estarà integrada per 4 elements:

- La nota obtinguda en la presentació del cas (PAC 1) 10%. 

- La nota obtinguda del Pla estratègic (PAC 2) 20%.

- La nota obtinguda del nivell de beneficis generats durant la simulació (PAC 3) 40%.

- La nota obtinguda de l'informe final de gestió (PAC 4) 30%.

Aquestes quatre activitats (PAC) són obligatòries i avaluables.

Atès el caràcter pràctic de l'assignatura, les presentacions de les activitats (en alguns casos en format vídeo) poden ser de caràcter síncron en una sessió per vídeo conferència i donar pas a peguntes que el professorat por realitzar sobre els resultats dels treballs. Les indicacions al respecte es donaran en els enunciats de les PAC.


Amunt

A través de l'espai Notes a l'aula, accedireu a la qualificació de cada prova d'avaluació. Les qualificacions es publicaran habitualment en el termini d'una setmana des del tancament del termini de lliurament de l'activitat corresponent. El professorat informarà a l’espai Anuncis de la seva publicació i proporcionarà un feedback grupal dels errors més freqüents que s'hagin detectat durant la correcció de les activitats lliurades en el conjunt de l'aula. Així mateix, el professorat proporcionarà feedback personalitzat als estudiants que consideri oportú per al seu procés d'aprenentatge.

Podeu sol·licitar aclariments o revisió de la vostra prova al professorat fins a una setmana després de la publicació de les qualificacions. 

Atesa l'orientació pràctica de l'assignatura, el professorat col·laborador realitzarà diferents presentacions pràctiques i participatives en videoconferencia, a través de les quals l’estudiantat podrà plantejar directament els seus dubtes sobre aspectes tècnics i de continguts de la simulació.


 

Amunt