Pràctiques empresarials I Turisme Codi:  15.675    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Coneixements previs   Objectius i competències   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
L’assignatura de Pràctiques Empresarials I és una assignatura optativa de 6 crèdits, que consisteix en la realització de pràctiques externes (presencials i/o en teletreball) en empreses reals.

Aquesta assignatura és l’escenari adequat per a posar en pràctica, especialment, els coneixements associats a les competències de tipus procedimental i actitudinal (intrapersonals i interpersonals), i per a reforçar l’adquisició d’aquestes competències mitjançant l’aprenentatge experimental.

Amunt

Per poder mataricular aquesta assignatura, cal tenir superats 120 crèdits del grau de Turisme.

Amunt

Els objectius de l'assignatura són:

-       Facilitar la presa de contacte de l'estudiant amb el món empresarial i la pràctica de les activitats professionals del sector turístic.

-       Avaluar si els conceptes i les competències adquirides per l'estudiant estan en relació amb les necessitats que demanda la realitat empresarial.

-       Millorar el desenvolupament professional i les possibilitats de promoció professional dels futurs graduats.

-       Realitzar una adequada valoració i avaluació de l'activitat desenvolupada per l'estudiant en un entorn professional real.

 
En aquest període de pràctiques, l'estudiant ha de treballar, com a mínim, 2 competències transversals i 3 competències específiques de la següent relació corresponent al grau en Turisme:

 
Competències transversals
 

-       Capacitat per a adoptar actituds i comportaments d'acord amb una pràctica professional ètica i responsable.

-       Capacitat per a buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.

-       Capacitat per a analitzar, organitzar i planificar l'activitat professional de manera òptima.

-       Capacitat per a l'anàlisi crítica i la síntesi.

-       Capacitat per a treballar en equip i en xarxa en entorns multidisciplinars.

-       Capacitat per a la negociació.

-       Capacitat per a comunicar correctament, per escrit i/o oralment, tant en les llengües pròpies com en una llengua estrangera.

-       Capacitat per a utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació en els àmbits acadèmic i professional.

-       Capacitat per emprendre i innovar.
 

Competències específiques


-       Capacitat per a reconèixer els principis del turisme i identificar-ne les dimensions espacial, social, cultural, jurídica, laboral i econòmica.

-       Capacitat per a reconèixer el funcionament de les destinacions, les seves estructures turístiques i els seus sector empresarials.

-       Capacitat per a avaluar les tipologies de destinacions, el seu potencial turístic, formes de gestió i impactes derivats de les activitats turístiques.

-       Capacitat per a generar coneixement rellevant per a la gestió d'organitzacions turístiques i espais i destinacions turístiques a partir de dades, tot aplicant-hi els instruments tècnics pertinents.

-       Capacitat per a gestionar una organització, pública, privada o mixta, de manera eficient i d'acord amb els principis de sostenibilitat econòmica, social i mediambiental.

-       Capacitat per a treballar en una organització turística adoptant una orientació cap el client i establint-hi relacions satisfactòries.

-       Capacitat per a dissenyar i planificar de manera eficient estratègies en els espais i les destinacions turístiques d'acord amb els principis de sostenibilitat i desenvolupament socioeconòmic i mediambiental.

Amunt

Les pràctiques curriculars: una oportunitat per a impulsar la teva carrera professional Audiovisual
Algunes pistes per a trobar una excel·lent posició de pràctiques Web
Guia per al tutor de les pràctiques externes Web
Objectiu professional i eines per la cerca de feina o de posicions de pràctiques Web
Oportunitats professionals per als titulats en Turisme Audiovisual
Mapa de sortides professionals del Grau de Turisme PDF

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt