Llengua i comunicació Codi:  16.501    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Llengua i comunicació prepara l'estudiantat perquè faci el millor ús del codi lingüístic. Els professionals de la comunicació construeixen els seus discursos (textuals, orals o visuals) sobre els coneixements normatius de la llengua. Aquesta matèria orienta, prepara i entrena els futurs professionals perquè coneguin les claus de la llengua i perquè l'utilitzin amb correcció. L'assignatura també presenta les claus de la comunicació escrita i oral.

En aquesta assignatura, el català no és només llengua vehicular, sinó també l'objecte d'estudi. Les activitats avaluables s'hauran de realitzar, per tant, en català. Tota comunicació en l'assignatura, tant per part de l'equip docent com de l'estudiantat, es farà només en aquesta llengua.

 

Amunt

L'assignatura convida als comunicadors a la reflexió de qüestions que incideixen sobre l'ús de la llengua i que, per tant, impacten en la seva professió. Amb aquest fi, es treballen qüestions de correcció, edició i creació de continguts tant orals com escrits. D'aquesta manera, la matèria manté una estreta relació amb altres disciplines que entrenen la capacitat d'analitzar i produir textos en l'àmbit de la comunicació.

Amunt

L'assignatura és instrumental i serveix per introduir l'estudiantat als usos propis de la comunitat universitària i dels mitjans de comunicació. Aquest plantejament permet vincular-la amb altres assignatures del grau i dota d'eines per produir, comprendre i interpretar textos dels àmbits acadèmic i professional en llengua catalana.

Amunt

Els treballs proposats a l'assignatura requereixen el domini estàndard de la normativa i l'expressió correcta en llengua catalana, de tal manera, que el procés d'aprenentatge consolidi, ampliï i garanteixi el bon ús.

Amunt

L'assignatura requereix l'ús correcte de la llengua catalana en tots els exercicis, comunicacions i intervencions corresponents a la matèria.

Amunt

Objectius

Aquesta assignatura es planteja cinc objectius bàsics:

-utilitzar amb correcció i eficàcia la llengua amb què es vehicula el treball comunicatiu oral i escrit;

-consolidar el coneixement avançat de la llengua;

-gestionar els aspectes essencials de la comunicació;

-conèixer i valorar les eines de consulta a l'abast;

-aprendre a adaptar-se a les condicions formals i temporals dels encàrrecs acadèmics i professionals.


Resultats d'aprenentatge de programa

S4. Serà capaç de comunicar de forma oral, escrita i/o audiovisual (promoció, informació, creació, persuasió, negociació).
S5. Serà capaç d'utilitzar i aplicar les tècniques i llenguatges propis dels diferents mitjans de comunicació i dels diferents perfils professionals del sector de la comunicació.
S6. Serà capaç d'adaptar-se als llenguatges específics dels mitjans/suports i dels públics objectius.Amunt

Amb la finalitat d'obtenir un bon domini de la llengua tant oral com escrita, l'assignatura s'estructura sobre diverses pràctiques que requereixen la producció de materials propis i la correcció de textos aliens.

PAC 1. Corregim els errors més habituals del llenguatge escrit

Objectius didàctics: Coneixement de les normes morfològiques, sintàctiques i lèxiques en la correcció de textos publicats en mitjans de comunicació.

PAC 2. Corregim morfologia, sintaxi, lèxic i estrangerismes

Objectius didàctics: Gestió de les normes morfològiques, sintàctiques i lèxiques, incloent-hi les adaptacions de paraules estrangeres, en la producció de textos propis.

PAC 3. La llengua oral correcta

Objectius didàctics: Saber com adaptar textos escrits a la llengua oral i assolir un domini adequat per entorns professionals.

PAC 4. La llengua i les xarxes socials

Objectius didàctics: Aprendre a crear textos informatius per a les xarxes socials que persuadeixin i convidin als lectors cap a continguts més extensos.

Amunt

Toolkit de gènere Web

Amunt

Els alumnes disposen de diversos materials específics accessibles des de l'apartat Recursos d'aprenentatge de cada activitat a l'aula i també més genèrics a Fonts d'informació dins de l'apartat Recursos de l'aula.

Recursos específics

PAC 1. Corregim les errades més comuns en el català escrit

-Puntuar bé, una habilitat que desapareix. 

-Les traduccions automàtiques als mitjans. Media Cat. 

-És a dir. El portal lingüístic de la CCMA. 

-Gramàtica essencial de la llengua catalana. 

-Llibre d'estil de la CVMC.

-Llibre d'estil per a la ràdio i la televisió de les Illes Balears. 

-Servei Lingüístic de la UOC. 

-Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans.  

-Dubtes més freqüents UOC.

-Dubtes més freqüents UPC. 

PAC 2. Corregim morfologia, sintaxi i estrangerismes

-Com escriure clar de Jordi Pérez Colomé

-Titular bé. Media Cat. 

-Tòpics, tòpics, tòpics.

-Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans.  

-Dubtes més freqüents UOC.

-Dubtes més freqüents UPC. 

-Gramàtica essencial de la llengua catalana. 

PEC 3. La llengua oral correcta

-Guies de pronunciació del català. UB.

-Llibre d'estil de la CCMA.2. (Manual d'ús. 2.4.5 Locució).

-Llibre d'estil per a la ràdio i la televisió de les Illes Balears. 

-Llibre d'estil de la CVMC.

PEC 4. La llengua i les xarxes socials

-Manual de redacció periodística. UOC.

-Llibre d'estil de la CCMA.2. (Manual d'ús. 2.4.5 Locució).

-Llibre14r a la ràdio i la televisió de les Illes Balears. 

-Llibre d'estil de la CVMC.

Recursos complementaris i genèrics

Biblioguia UOC: Català, recursos lingüístics

Web

Com podem localitzar i reutilitzar recursos audiovisuals per a il·lustrar els treballs

Web

Manual de Torrossa

Web

Materials

Toolkit de gènereCAT

Web

Fonts d'informació

Babiloni. Guia de correcció fonètica.

Web

Monogràfic de la Biblioteca sobre citació bibliogràfica

Web

Llibre manual: Ferré Pavia, Carme. Barcelonatv. Llibre d'Estil. Barcelona : UOC, 2008. 172 p. ISBN 9788497887373. (pdf)

Web

Llibre (Proquest): Breton, Philippe. La argumentación en la comunicación. Barcelona : Universitat Oberta de Catalunya, 2014. 157 p. ISBN 9788490643112

Web

Llibre (Proquest): Pérez Colomé, Jordi. Com escriure clar. Barcelona: Ediuoc, 2011. 88 p. ISBN: 978-84-9788-449-5

Web

Barcelona TV. Llibre d'estil

Web

Gramàtica Catalana, de Pompeu Fabra (PDF)

Web

Com es llegeix un llibre digital de ProQuest Ebook Central?

Web

Ferré Pavia, Carme. "Capítol 1 - Imatge corporativa". A: Barcelona TV: llibre d'Estil. Barcelona : Editorial UOC, 2007. p. 15-22. ISBN 978-84-9788-737-3.

Web

Llibre d'estil de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

Web

Biblioteca UOC. Recursos per fer una activitat

Web

Supera amb èxit les activitats i els treballs finals: Fes un treball final

Web

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt