Règim jurídic de la comunicació Codi:  16.505    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.


L'assignatura Règim Jurídic de la Comunicació es configura com una matèria bàsica i obligatòria en el marc del pla d'estudis del Grau en Comunicació. El seu objectiu general és facilitar als estudiants, futurs professional d'alguna de les disciplines de la comunicació, el marc jurídic en el que hauran de desenvolupar la seva activitat.

El contingut de l'assignatura integra, per tant, els principis fonamentals de les disciplines jurídiques que més incideixen en les activitats pròpies de periodistes, publicitaris, relacions públiques i comunicadors audiovisuals. L'activitat de tots aquests professionals troba la seva darrera justificació jurídica en el respecte als drets fonamentals a la llibertat d'expressió i d'informació. No obstant això, aquests drets entren sovint en col·lisió amb altres drets dels ciutadans com, per exemple, els drets a l'honor, a la intimitat i a la pròpia imatge, el dret dels consumidors i usuaris o el régim de protecció de la propietat intel·lectual.

Per tal de configurar el marc jurídic de les activitats de comunicació, aquesta assignatura aprofundeix en el dret de la informació i ofereix una aproximació introductòria al dret de la publicitat, al règim de la propietat intel·lectual i al de la protecció de dades de caràcter personal. 

Amunt


Com ja hem esmentat, l'assignatura Règim jurídic de la Comunicació s'integra en el pla d'estudis del Grau en Comunicació(adaptat a l'Espai Europeu d'Educació Superior) com una assignatura obligatòria, de caràcter transversal i amb una càrrega docent equivalent a 6 crèdits ECTS.

El contingut de l'assignatura ofereix a l'estudiant el coneixement bàsic del marc legal en el que haurà de desenvolupar la seva activitat professional. 

Donat el seu caràcter més específic, l'assignatura aborda amb un caràcter introductori la regulació de l'activitat publicitària i dels règims de propietat intel·lectual i protecció de dades de caràcter personal. 

Amunt


Donat el seu caràcter transversal, l'assignatura es projecte en els camps professionals vinculats a l'àmbit de la comunicació i més concretament els del periodisme, la comunicació audiovisual la publicitat i la comunicació corporativa i les relacions públiques. 

Hem de tenir en compte que, sovint, al llarg d'una trajectòria professional les línies divisòries entre aquestes activitats poden ser tan properes que, per exemple, molts periodistes acaben exercint de relacions públiques en gabinets de premsa especialitzats, un publicitari pot decidir reorientar els seus interessos i realitzar peces audiovisuals d'entreteniment o, fins i tot passar-se al món del cinema, etc. Per tant, el caràcter obligatori i transversal d'aquesta assignatura garanteix el coneixement del marc jurídic de caràcter general aplicable a qualsevol activitat de l'àmbit de la comunicació. 


Amunt


Donat que aquesta assignatura s'insereix en una titulació de l'àmbit de la comunicació i en coherència amb el seu objectiu general, no és necessari tenir coneixements jurídics previs per tal de cursar aquesta assignatura. 

En aquest sentit cal avançar que els materials didàctics de l'assignatura han estat elaborats amb un llenguatge planer, allunyat de tecnicismes innecessaris, i que aquesta consideració es tindrà també en compte pels consultors a l'hora d'implementar la docència a l'aula.

 

Amunt

Resultats del procés de formació i daprenentatge:


K - Coneixements o continguts (Knowledge):

K4. Serà capaç de reconèixer les normatives legals que afecten el sector de la comunicació per aplicar criteris ètics i els codis deontològics.


S - Habilitats o destreses (Skills):

S3. Serà capaç de cercar, gestionar i fer un bon ús de la informació.


C - Competències (Competences):

C5. Serà capaç d'actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant a la pràctica acadèmica com a la professional.

Amunt

Introducció al règim jurídic de la comunicació: Llibertats i drets en l'exercici de l'activitat comunicativa i règim jurídic del periodisme

Introducció al règim jurídic de la publicitat

Política y regulación de la cinematografía i polítiques i regulació dels mitjans audiovisuals

Altres noramtives: Introducció a la protecció de dades de caràcter personal. Drets d'autor i comunicació:Últimes novedats i perspectives de futur. 

Amunt

Perspectiva de gènere i règim jurídic de la comunicació Audiovisual
Entrevista sobre el Consell de la Informació de Catalunya: ètica i autoregulació Audiovisual
Entrevista sobre el Consell de l'Audiovisual de Catalunya, ètica i autoregulació Audiovisual
Entrevista sobre el Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya, ètica i autoregulació Audiovisual
Introducció a la protecció de dades de caràcter personal XML
Toolkit de gènere Web

Amunt

El material bàsic per a l'estudi i seguiment de l'assignatura són els mòduls didàctics consultables en format web mitjançant l'espai de recursos de l'aula.


De manera paral·lela a l'estudi dels mòduls, si s'escau, el consultor facilitarà als estudiants material complementari com poden ser textos d'interès, possibles actualitzacions de la legislació i qualsevol altre tipus d'eina que faciliti el procés d'aprenentatge dels estudiants.

 

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt