Pensament creatiu Codi:  16.506    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

De la mateixa manera que s'aprèn a caminar caminant, l'única manera vàlida d'aprendre a ser creatius/ves -en qualsevol àmbit de la nostra vida, personal, laboral o acadèmica- és pensant creativament. Aquest és l'objectiu principal de l'assignatura i l'abordarem amb la destil·lació dels coneixements que ens aportaran les lectures diverses, el visionats de vídeos, la pràctica "esportiva" neuronal i, fins i tot, un joc dissenyat per resoldre problemes quotidians aplicant tècniques creatives.

Tots i totes tenim capacitat creativa. Però no tothom ens donem l'oportunitat de demostrar-nos-ho diàriament perquè sovint ignorem com s'ha d'activar el procés creatiu. 

Hi ha tants mètodes i tècniques creatives com gustos i colors. En aquesta assignatura es tractaran les més comunes i aplicables, per tal que després, cadascú les faci seves i les automatitzi per poder expressar la seva creativitat en l'àmbit propi (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual, empresa, etc.).

Amunt

Pensament creatiu s'integra en dos plans d'estudis.

Per una banda, dins del Grau en Comunicació com a matèria bàsica de la branca de Ciències Socials i Jurídiques, amb una càrrega docent equivalent a 6 crèdits ECTS.

Per a aquells estudiants que optin pels perfils de Publicitat i relacions públiques o Comunicació audiovisual, aquesta assignatura esdevindrà cabdal perquè constitueix una introducció general a tècniques i mètodes creatius que cal automatizar en el desenvolupament de la feina de creador publicitari o audiovisual. Tanmateix, pensar creativament constitueix una competència imprescindible per al desenvolupament professional de qualsevol altre dels perfils professionals contemplats en el Grau.

Aquesta assignatura té continuïtat en altres d'específiques com: Creativitat publicitària, Planificació estratègica i creativa, i per suposat, resulta d'utilitat per a cursar amb èxit matèries com Comunicació persuasiva en mitjans digitals, Disseny i creació sonora o Vídeo de creació, entre d'altres.

Per l'altra banda, Pensament creatiu també forma part, dins del Grau en Màrqueting i Investigació de Mercats, de la menció Comunicacions de Màrqueting.

Amunt

L'assignatura es projecta en tots els camps professionals de l'àmbit de la comunicació, de manera específica en: publicitat, relacions públiques, comunicació corporativa, periodisme i comunicació audiovisual.

Amunt

Tot i que no es requereixen coneixements previs específics, es dna per suposada -i es considera del tot imprescindible- la capacitació de l'estudiant en la comunicació escrita. És a dir, que es demana una total correcció expressiva a nivell ortogràfic, sintàctic i de construcció de discurs.

Amunt

Els objectius generals de l'assignatura són els següents:

- Conèixer diferents formes de pensar sobre el pensament creatiu.

- Assumir que la creativitat no és un do reservat a uns escollits, sinó que és una capacitat que tots tenim i hem de treballar.

- Familiaritzar-nos amb les claus del pensament divergent i lateral.

- Aprendre a usar, deliberadament i sistemàtica, diferents tècniques creatives.

- Aplicar el pensament creatiu a diferents àmbits de la comunicació.


En finalitzar l'assignatura, es persegueixen els següents resultats del procés de formació i d'aprenentatge per a l'alumnat:


Habilitats o destreses


S1. Serà capaç de treballar en equips interdisciplinaris de forma col·laborativa i cooperativa contribuint a un projecte comú.

S3. Serà capaç de cercar, gestionar i fer un bon ús de la informació.

S4. Serà capaç de comunicar de forma oral, escrita i/o audiovisual (promoció, informació, creació, persuasió, negociació).

S5. Serà capaç d'utilitzar i aplicar les tècniques i llenguatges propis dels diferents mitjans de comunicació i dels diferents perfils professionals del sector de la comunicació.

S6. Serà capaç d'adaptar-se als llenguatges específics dels mitjans/suports i dels públics objectius.

S11. Serà capaç de comunicar segons l'objectiu estratègic que s'hagi establert (informatiu, expressiu o persuasiu) utilitzant els diferents mitjans, canals i suports (digital, audiovisual, escrit o multiplataforma).


Competències


C1. Serà capaç de desenvolupar solucions de forma innovadora fent ús de la creativitat.

Amunt

- Penso de manera divergent, per tant existeixo. La personalitat creativa.

- Convergeixes o divergeixes? El pensament lateral.

- Digue'm com crees i et diré... Tipus de creativitat i el procés creatiu.

- Quan els mètodes creatius són creatius. Creativitat grupal, sistemes creatius i co-creació.

- Fitness creatiu.

- Houston. Tenim problemes i tècniques creatives per resoldre'ls.

Amunt

Fitness creatiu PDF
Vídeo 12. La teva planificació de calistènia mental Audiovisual
Vídeo 2. De què parlem quan parlem de creativitat? Audiovisual
Vídeo 11. L'atzar Audiovisual
Vídeo 9. Edward De Bono i el pensament lateral. Alternatives Audiovisual
Vídeo 15. Avaluació Audiovisual
Vídeo 10. Edward de Bono i el pensament lateral. La provocació Audiovisual
Vídeo 5. La personalitat creadora Audiovisual
Vídeo 14. Sis barrets per a pensar Audiovisual
Vídeo 8. Edward De Bono i el pensament lateral. Qüestionament Audiovisual
Vídeo 4. El pensament divergent Audiovisual
Vídeo 6. El procés creatiu Audiovisual
Vídeo 13. La creativitat en grup Audiovisual
Vídeo 3. L'einstellung i altres enemics de la creativitat Audiovisual
Vídeo 7. La motivació Audiovisual
Toolkit de gènere Web
El cervell creatiu: desmuntant mites sobre la creativitat i el cervell Audiovisual
Emocions i creativitat Audiovisual

Amunt

L'assignatura Pensament creatiu es cursa amb un conjunt de materials didàctics, en format textual, audiovisual i gammificat que pretenen fomentar la pràctica aplicada d'una altra forma de pensar. Intenta escapar de convencionalismes i, per tant, deixa les teoritzacions per a una extensa bibliografia bàsica i complementària, que l'estudiant pot consultar en tot moment a través de la Biblioteca de la UOC.

En qualsevol cas, sempre que es consideri necessari, l'equip docent facilitarà als estudiants material complementari, com textos i articles d'interès, actualització de la bibliografia, enllaços a material digital, etc.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

  1. Seguint l'avaluació contínua (AC). Pots superar l'assignatura directament aprovant l'AC. En aquest cas, la nota final de l'assignatura es correspondrà amb la nota final de l'avaluació contínua.
  2. Fent un examen. La nota final es calcularà d'acord amb el següent:
    • Si no t'has presentat a l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
    • Si has seguit l'avaluació contínua i tens una nota diferent d'un No presentat, la qualificació final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
    • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt