Disseny visual i expressió gràfica Codi:  16.513    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Disseny visual i expressió gràfica suposa una introducció general a l'ús de gràfics amb finalitats comunicatives i presenta, de forma equilibrada, aspectes tècnics, metodològics i conceptuals claus per al control i l'ús acurat de recursos gràfics i de disseny. L'objectiu central de l'assignatura és dotar l'estudiant de les eines conceptuals essencials del disseny (organització i jerarquia compositives, ús de fonts tipogràfiques, gestió del color, etc.) que garanteixin l'èxit comunicatiu d'un projecte de disseny.

Al tractar-se d'una assignatura de fonaments del disseny, també fa especial èmfasi en la metodologia projectual del disseny, així com en possibles aplicacions a l'àmbit específic de el disseny i gràfica audiovisual. Aquesta assignatura resulta, doncs, de gran interès per a tota aquella persona que s'enfronta en un moment o altre a la creació i disseny d'un determinat projecte gràfic.

Amunt

L'assignatura manté relació amb altres assignatures del Grau en Comunicació com Taller d'audiovisual experimental.

Amunt

Aquesta assignatura és bàsica per a qui vol introduir-se i desenvolupar la seva carrera en el món de la comunicació visual, i, especialment, multimèdia. Les sortides professionals que pot aportar són totes aquelles relacionades amb els àmbits de la comunicació i de la expressió visual.

Amunt

No cal tenir cap coneixement previ per a poder assolir els continguts proposats en l'assignatura.

Amunt

Encara que no és imprescindible, és altament recomanable conèixer l'ús de programes de creació gràfica o retoc d'imatges. Per a aquest propòsit els i les estudiants tindran accés des del primer dia, a l'aula, al Pack Adobe, així com a Inkscape i The Gimp, per familiaritzar-s'hi, si ho desitgen.

Els consultors/es de l'assignatura recomanen, per a aquelles persones que no han tingut cap contacte previ amb programari de disseny, que triin un únic programari. 

Així doncs, l'aula incorpora accés al material PROCESSOS DE DISSENY AMB INKSCAPE I GIMP, una guia didàctica introductòria a l'ús de tots dos programes en el marc de treballs i encàrrecs de disseny similars als que s'hauran de desenvolupar en l'assignatura.

Amunt

 Objectius generals

 • Comprendre els fonaments conceptuals i teòrics de la cultura, el llenguatge i la sintaxi visual com a recurs per
  obtenir els resultats gràfics desitjats.
 • Iniciar-se en la composició i l'experimentació de les diferents tipologies i mètodes de composició gràfica.
 • Conèixer els principals sistemes i models que fonamenten els sistemes digitals de creació de gràfics.
 • Fer ús de diferents processos i metodologies d'ideació i creació de gràfics i imatges digitals.
 • Dominar els condicionants tècnics i produir projectes gràfics per a diferents entorns i aplicacions.

Resultats d'aprenentatge

 • S4. Serà capaç de comunicar de forma oral, escrita i/o audiovisual (promoció, informació, creació, persuasió, negociació)
 • S6. Serà capaç d'adaptar-se als llenguatges específics dels mitjans/suports i dels objectius públics.
 • S7. Serà capaç d'editar continguts multimèdia i identificar possibilitats d'aplicació d'eines i tecnologies en productes, serveis i projectes de comunicació.
 • S11. Serà capaç de comunicar segons l'objectiu estratègic establert (informatiu, expressiu o persuasiu) utilitzant els diferents mitjans, canals i suports (digital, audiovisual, escrit o multiplataforma).
 • C1. Serà capaç de desenvolupar solucions de manera innovadora fent ús de la creativitat.
 • C2. Serà capaç de prendre decisions des d'un enfocament estratègic.
 • C3. Serà capaç d'aplicar les tecnologies digitals a nivell acadèmic i professional.
 • C5. Serà capaç d'actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant a la pràctica acadèmica com a la professional.

Amunt

1. Identitat i comunicació gràfica

     1.1. El procés de disseny

     1.2. Conceptes bàsics de disseny gràfic

     1.3. Gràfics digitals

2. Disseny editorial, disseny publicitari

     2.1. Disseny editorial

     2.2. Tipografia i composició tipogràfica

     2.3. Disseny i creativitat gràfica

3. Disseny, narrativitat visual i interactivitat

     3.1. Disseny audiovisual

     3.2. Disseny d'elements seriats i narrativa digital interactiva

     3.3.Disseny i usabilitat

 

Amunt

Projecte II: disseny editorial Web
Toolkit de gènere Web
Com fer presentacions visuals de projectes de disseny? Audiovisual

Amunt

En l'apartat 'Materials i fonts' de l'aula els estudiants tenen a la seva disposició la versió web dels materials didàctics complets de l'assignatura (disseny visual i disseny audiovisual) que també estan disponibles en pdf per la seva còmoda impressió. A continuació hi ha un enllaç web titulat: 'desenvolupament d'un projecte de disseny', que consisteix en material íntegrament videogràfic sobre un cas pràctic. Finalment, trobareu un conjunt de vídeos de suport als conceptes teòrics de l'assignatura, disponibles a l'espai de 'recursos audiovisuals'.

Addicionalment, en l'espai 'Fonts d'informació' hi ha diversos enllaços, el primer dels quals correspon al blog de l'assignatura  -on s'hi troben exemples de treballs de cursos anteriors-, així com d'altres recursos online relacionats amb el món del disseny gràfic en general.

Així mateix, l'aula incorpora accés al material PROCESSOS DE DISSENY AMB INKSCAPE I GIMP, una guia didàctica introductòria a l'ús de tots dos programes en el marc de treballs i encàrrecs de disseny similars als que s'hauran de desenvolupar en l'assignatura.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt