Introducció al periodisme Codi:  16.520    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El periodisme. Què entenem a dia d'avui que és aquesta professió? En la concepció que els pares de la teoria liberal en tenien quan van fer possible el naixement de la premsa, segurament no hi constava molt del que avui en dia és el periodisme.

Quart poder? Primer poder? Els conceptes de "democràcia mediàtica" o "democràcia catòdica" són ja clàssics en l'estudi de la comunicació contemporània. Fins i tot el món acadèmic reconeix la gran influència dels mitjans de comunicació en la nostra societat i en la manera com ens governem. Les institucions i els actors socials, en la seva praxi diària, no fan més reconèixer-la de forma explícita.

Com ha transformat aquest context la concepció del periodisme, el periodisme mateix i els perfils professionals dels qui en fan? Perquè, sabem qui fa periodisme avui dia? Som prou conscients de fins a quin punt l'emergència d'Internet i l'auge de les xarxes socials com twitter, youtube o facebook trenquen els esquemes tradicionals del diàleg entre comunicadors i audiències?

En aquesta assignatura es tracta, a través de la lectura d'aportacions de referència o rellevants per la seva novetat, agosarament o valor afegit, situarem l'estudiant en un primer estadi de la seva relació amb la professió,. L'objectiu: tenir una mirada panoràmica i introductòria al món del periodisme que és, que està bullint, que es troba en procés de crisi, és a dir de canvi, de transformació, d'adaptació a un entorn constantment en moviment.

Amunt

L'assignatura Introducció al Periodisme s'integra en el pla d'estudis del Grau en Comunicació (adaptat a l'Espai Europeu d'Educació Superior) com una assignatura obligatòria i amb una càrrega docent equivalent a 6 crèdits ECTS.

El contingut de l'assignatura ofereix a l'estudiant un coneixement de base sobre la disciplina on haurà de desenvolupar la seva activitat professional. 

Donat el moment canviant que actualment viu el periodisme, a cavall de constants canvis tecnològics i socials, l'assignatura aborda amb un caràcter introductori els diferents fronts que estan confegint una nova manera de fer periodisme. Nous escenaris, nous contextos socials i comunicatius, noves tecnologies, rutines que deixen d'existir i altres de noves. I sobretot preguntes, interrogants. Molts que es planteja la professió i que ha d'anar responent sobre la marxa.

Els continguts de l'assignatura són d'interès per al conjunt dels estudiants del Grau de Comunicació. En general, el coneixement d'un apunt d'estat de la qüestió del món del periodisme interessa de facto a tots els professionals del món de la comunicació, i a molts altres actors socials que constantment hi intereactuen. Però en el marc del nostre pla d'estudis, és un primer pas imprescindible per als estudiants de la Menció de Periodisme. Hi trobaran temes que després altres assignatures desenvoluparan amb més detall.

Amunt

Aquesta assignatura és el primer pas, el primer contacte acadèmic, de futurs professionals del món del periodisme. Futurs professionals que treballaran en l'àmbit de la comunicació en mitjans com televisió, ràdio, premsa, internet, gabinets de premsa o de comunicació, amb perfils professionals molts variats que en alguns casos interactuaran amb l'àmbit de la publicitat, de les relacions públiques i de la comunicació audiovisual.

El món de la comunicació abasta, cada dia més, un ampli espectre professional d'això que alguns autors han descrit com les societats de la "democràcia mediàtica". El protagonisme dels mitjans de comunicació és cada dia més important i en multimèdia. Els professionals del periodisme són, per tant, actors cada dia més imprescindibles, no només en l'àmbit tradicional de la comunicació, sinó també en l'institucional, social, cultural i polític.

Amunt

Donat que aquesta assignatura s'insereix en una titulació de l'àmbit de la comunicació i en coherència amb el seu objectiu general, no és necessari tenir coneixements previs per tal de cursar aquesta assignatura. 

En aquest sentit cal avançar que els materials didàctics de l'assignatura han estat elaborats amb un llenguatge planer, allunyat de tecnicismes innecessaris, i que aquesta consideració es tindrà també en compte pels consultors a l'hora d'implementar la docència a l'aula.

El caràcter introductori de l'assignatura fa innecessaris coneixements previs, més enllà d'una familiarització que seria òptima que hi fos a propòsit de l'entorn mediàtic que ens envolta. És a dir, no cal ser un expert en mitjans de comunicació, però sí que seria d'ajuda tenir un cert coneixement previ sobre mitjans que existeixen en el nostre context social immediat, així com aquells que poden ser referència a nivell internacional o via xarxa. Amb tot, això no és cap exigència de coneixement previ, sinó un plus que pot ajudar l'alumne a moure's amb més agilitat i amb una mirada més còmplice des del principi respecte dels continguts de l'assignatura.

Amunt

Els objectius generals d'aquesta assignatura es relacionen amb la possibilitat d'entendre i reflexionar sobre el paper de mediador dels mitjans de comunicació en la societat actual, els diferents rols professionals, l'evolució i irrupció de nous formats informatius i la credibilitat dels mitjans.

A continuació es detallen els resultats d'aprenentatge del programa que es treballen a aquesta assignatura:

Coneixements

Serà capaç d'adquirir una visió global del mercat, de l'entorn professional, del món empresarial i institucional.

Habilitats

Serà capaç de cercar, gestionar i fer un bon ús de la informació.
Serà capaç d'utilitzar i aplicar les tècniques i llenguatges propis dels diferents mitjans de comunicació i dels diferents perfils professionals del sector de la comunicació.
Serà capaç d'adaptar-se als llenguatges específics dels mitjans/suports i dels públics objectius.

Comeptències

Serà capaç d'actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.


Amunt

1. El Rol del Periodisme

2. Les rutines productives

3. L'agenda setting

4. El discurs narratiu

5. L'ètica professional

Amunt

Les rutines productives
El rol del periodisme
Ètica periodística
Les noves narratives
La construcció de l'agenda
Ocupa't: busques pràctiques? O busques feina? Web
Toolkit de gènere Web
Periodisme Web

Amunt

L'assignatura aborda 5 temàtiques, cadascuna d'elles té una bibliografia recomanada que són recursos d'aprenentatge tant textuals com audiovisuals. Aquests són accessibles a l'espai de Recursos de l'Aula, al Cronograma dels debats i als Reptes. Són recursos bàsics per adquirir els coneixements de l'assignatura.

Els debats que es proposen també van acompanyats d'unes lectures que són fonamentals per poder participar al debat.
 
De manera paral·lela a l'estudi dels mòduls, si s'escau, el consultor facilitarà als estudiants material complementari com poden ser textos d'interès, vídeos, enllaços i qualsevol altre tipus d'eina que faciliti el procés d'aprenentatge dels estudiants.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt