Introducció a la publicitat Codi:  16.523    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Què és la publicitat? La resposta a aquesta pregunta es troba en aquesta assignatura.

La publicitat no és casual, ni fruit d'un instint, sinó que forma part d'un procés d'estratègia on també intervenen models teòrics, tendències, habilitats i l'experiència de l'aprenentatge propi, entre d'altres.

L'assignatura ofereix una anàlisi àmplia i integradora de la publicitat com a procés de comunicació que les empreses i institucions fan servir per fer arribar el seu missatge a les potencials persones consumidores.

Pretén oferir un contingut ampli i detallat dels conceptes bàsics de la publicitat, basat en una contextualització teòrica i històrica de la publicitat necessària perquè després es pugui aplicar a la nostra realitat més quotidiana i immediata.

Amunt

L'assignatura Introducció a la Publicitat s'integra en el Pla d'Estudis del Grau en Comunicació com una assignatura obligatòria amb una càrrega docent equivalent a 6 crèdits ECTS.

Els conceptes introduïts en l'assignatura s'aprofundeixen i es treballen més endavant en altres assignatures obligatòries vinculades amb l'àmbit de la publicitat com Sistemes i processos de la publicitat, Pensament creatiu i Planificació de mitjans.

Amunt

L'assignatura forma i informa sobre el procés de comunicació publicitari, així com de les seves àrees i/o departaments implicats.

Els conceptes que es treballen a la Introducció a la Publicitat, a més d'oferir un ampli "background" de referència, que ajuda a identificar, executar, interpretar i valorar amb èxit qualsevol tasca relacionada amb la comunicació, també us introdueix en les diferents àrees associades al procés de la comunicació publicitària i als departaments i figures implicades.

Aquesta primera presa de contacte us possibilita poder començar a decidir, si és que ja no ho teniu clar, en quina part del procés us agradaria intervenir professionalment.

Amunt

La curiositat i el sentit crític per les comunicacions publicitàries del nostre entorn són un bon punt de partida.

No es requereix cap coneixement previ per a la realització d'aquesta assignatura, ja que aquesta neix amb la intenció d'introduir i estructurar molts dels conceptes que posteriorment es treballaran amb més profunditat.

Una breu consideració: la curiositat del perquè de moltes comunicacions publicitàries que ens envolten i l'observació i reflexió de les mateixes són aspectes que predisposen a gaudir i enriquir els coneixements que s'adquireixen en l'assignatura.

Amunt

L'assignatura Introducció a la Publicitat es configura com una matèria obligatòria en el marc del pla d'estudis de Grau en Comunicació. El seu objectiu principal és facilitar a l'estudiantat una aproximació general al procés de comunicació publicitària.

Com a objectius secundaris, cerca: 

- Interpretar el procés de comunicació publicitària i comprendre la importància de la publicitat en els diferents períodes de la seva història.

- Diferenciar la publicitat convencional de la no convencional a partir de les característiques de cadascuna d'elles.

- Descriure i analitzar l'organització i el funcionament de el sector de la publicitat.

- Recopilar informació actualitzada sobre el sector de la publicitat.

En finalitzar l'assignatura, es persegueixen els següents resultats del procés de formació i d'aprenentatge per a l'alumnat:


Coneixements o continguts


K1. Serà capaç d'adquirir una visió global del mercat, de l'entorn professional, del món empresarial i institucional.

K4. Serà capaç de reconèixer les normatives legals que afecten el sector de la comunicació per aplicar criteris ètics i codis deontològics.


Habilitats o destreses


S3. Serà capaç de cercar, gestionar i fer un bon ús de la informació.

S4. Serà capaç de comunicar de forma oral, escrita i/o audiovisual (promoció, informació, creació, persuasió, negociació).

S6. Serà capaç d'adaptar-se als llenguatges específics dels mitjans/suports i dels públics objectius.

S11. Serà capaç de comunicar segons l'objectiu estratègic que s'hagi establert (informatiu, expressiu o persuasiu) utilitzant els diferents mitjans, canals i suports (digital, audiovisual, escrit o multiplataforma).


Competències


C1. Serà capaç de desenvolupar solucions de forma innovadora fent ús de la creativitat.

C2. Serà capaç de prendre decisions des d'una perspectiva estratègica.

Amunt

El contingut de l'assignatura s'estructura en base als següents blocs temàtics:

 1. Conceptes clau de la publicitat
 2. Objectius de la publicitat
 3. Organització: l'anunciant, la marca i l'estratègia.
 4. El context de la publicitat en els plans de màrqueting i comunicació
 5. Documentació estratègica: El brifing i el contrabrifing
 6. Fonaments històrics de la publicitat
 7. Publicitat convencional i no convencional
 8. El procés de conceptualització d'un anunci

Amunt

Fitxa del Design Toolkit: Storyboard Web
La publicitat. Per què és important? Audiovisual
Ocupa't: busques pràctiques? O busques feina? Web
Toolkit de gènere Web
La copy strategy, la base de la campanya de publicitat Audiovisual

Amunt

 

Material bàsic:

Els recursos d'aprenentatge dels NIU associats a les 4 proves d'avaluació contínua (PACs).

Eines de suport a l'aprenentatge:

A més del contingut bàsic, es recomana consultar la bibliografía formada per els textes que aprofundeixen en alguns aspectes del temari. Es una bona forma d'obtenir informació ampliada més específica.

També, cal destacar que a l'aula virtual s'hi poden trobar eines com el fòrum, tauler i el debat, facilitant així la interacció entre estudiants i consultor/a. Això no tan sols serà útil en el procés d'aprenentatge sinó que també permetrà reflexionar i intercanviar opinions sobre campanyes publicitàries actuals, noves tendències publicitàries i altres informacions vinculades amb l'activitat publicitària que puguin ser d'interès per a complementar els continguts de l'assignatura.

 

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt