Sistemes i processos de la publicitat Codi:  16.526    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Sistemes i Processos de la Publicitat és una aproximació a la indústria de la publicitat, una indústria moderna que, tot i ser sovint titllada com a banal, incòmoda i superficial, mou milers de milions d'euros arreu del món.

Amb el material didàctic adquirireu una visió global de com funciona la indústria de la publicitat i, sobretot, de quins són els processos, sistemes i subjectes que hi intervenen: anunciant, agència de publicitat, centrals de mitjans, mitjans publicitaris convencionals i no convencionals, consumidor, investigació, etc.

També, coneixereu els diferents perfils professionals que participen en aquest negoci i quines són les seves funcions. D'aquesta manera, tindreu prou informació per entreveure la direcció que us agradaria que prengués la vostra carrera professional, ja que aquesta requereix formació i talents diferents per a perfils amb habilitats ben diferenciades.

A grans trets, el que pretén aquesta assignatura és que us apropeu a un sector que viu en un canvi constant. I per entendre-ho és important que conegueu els seus inicis i la seva evolució fins arribar a la seva conjuntura actual.

Amunt

L'assignatura Sistemes i processos de la publicitat té un pes de 6 crèdits i s'emmarca en el conjunt d'assignatures que permeten capacitar l'alumne per a l'exercici professional en el sector publicitari, ja sigui en agències de publicitat o en els departaments de Comunicació de les empreses anunciants.

Amunt

Precisament aquesta assignatura pretén que conegueu els perfils professionals més importants, la seva formació, les seves funcions, els seus talents i les seves habilitats.

I ho farem així perquè, per la nostra experiència docent, sabem que molts estudiants universitaris de publicitat arriben al final de la carrera sense saber què volen ser i per a què tenen més capacitats.

Alguns dels perfils professionals que apuntem són:

-Membre del departament de Comptes d'una agència de publicitat (assistant de comptes, executiu de comptes, director de comptes, supervisor de comptes, etc.). Per a aquest perfil és convenient cursar també assignatures específiques com les de la Menció en Gestió publicitària del Grau en Comunicació.

-Membre del departament de Planificació estratègica d'una agència de publicitat (planners, etc.)

-Membre del departament Creatiu d'una agència de publicitat (redactor creatiu o copy, director creatiu, dissenyador gràfic, director d'art, etc.). Per a aquest perfil és convenient també cursar assignatures específiques sobre Creativitat, així com les optatives del Grau en Comunicació de la Menció en Creativitat publicitària.

-Membre del departament de Planificació de mitjans d'una agència de publicitat. Per a aquest perfil és convenient cursar també assignatures específiques com les de la Menció en Gestió publicitària del Grau en Comunicació.

-Direcció d'Investigació

-Membre del departament de Màrqueting (cap de producte, cap de categoria, cap d'àrea, director de Màrqueting, etc.). Per a aquest perfil professional, però, és convenient tenir coneixements específics sobre Màrqueting.

-Membre del departament de Comunicació d'una organització, ja sigui una empresa o una institució (cap de premsa, responsable de relacions institucionals, web manager, community manager, director de Comunicació, etc.) Per a aquest perfil professional és convenient cursar també assignatures de Relacions Públiques, com ara les del Grau en Comunicació: Introducció a les relacions públiques, Sistemes i processos de les relacions públiques, i Tècniques de relacions públiques, així com les assignatures optatives de la Menció en Comunicació corporativa i relacions públiques.

Amunt

Per a cursar aquesta assignatura, tot i que no és imprescindible, és recomanable haver cursat l'assignatura Introducció a la Publicitat.

Amunt

Objectius generals

Els objectius que els estudiants podreu assolir per mitjà de l'assignatura Sistemes i processos de la publicitat són els següents:

 • Conèixer el sector de la indústria de la publicitat i les noves característiques pròpies com a element clau de la comunicació empresarial i institucional en una economia de lliure mercat.
 • Consolidar l'interès i potenciar l'entusiasme per la disciplina de la publicitat.
 • Identificar les capacitats i habilitats dels perfils professionals per a descobrir amb quin o quins us identifiqueu més i poder orientar així la vostra carrera professional.

Objectius específics per nius

Niu 1: La indústria publicitària: origen i actualitat
Els objectius que heu d'assolir els estudiants amb aquest mòdul didàctic són els següents:

 • Aproximació als orígens de la industria publicitària, des dels inicis, a finals de segle XIX, fins a l'actualitat.
 • Constatar la importància econòmica de la publicitat en el mercat: aproximació als principals estudis d'inversió publicitària en el món i veure l'impacte que aquesta té en l'economia global.

Niu 2: Actors de la indústria publicitària: anunciants, agències i altres

Els objectius que els alumnes heu d'aconseguir amb aquest mòdul són els següents: 

 • Veure quins són els principals agents que, d'una manera o d'una altra, participen en el negoci publicitari i entendre el pes que tenen en ell: centrals de mitjans, mitjans de comunicació convencional i no convencional,consumidor, investigació, etc. 
 • Aproximació al mercat actual, en termes generals, i a la fisonomia de les diferents figures que hi participen, de manera particular.  

Niu 3: Perfils professionals

Els objectius que els alumnes heu d'aconseguir amb aquest mòdul són els següents: 

 • Conèixer els perfils professionals més importants de què es nodreix l'activitat publicitària i les funcions que desenvolupen en el sector.
 • Adquirir una síntesi dels coneixements bàsics, teòrics i tècnics que ha de tenir el professional de la publicitat segons el perfil professional a què aspira. 

RESULTATS D'APRENENTATGE

 • Adquirir una visió global del mercat, de l'entorn professional, del món empresarial i institucional.
 • Analitzar de forma crítica el context social i les estructures de les indústries culturals i comunicatives.
 • Reconèixer les normatives legals que afecten el sector de la comunicació per aplicar criteris ètics i codis deontològics.
 • Usar i aplicar les tècniques i llenguatges propis dels diferents mitjans de comunicació i dels diferents perfils professionals del sector de la comunicació.
 • Adquirir i actualitzar aprenentatges permanentment, i de forma autònoma.

Amunt

Niu 1: La indústria publicitària: origen i actualitat

 • Orígens de la publicitat
 • Valor econòmic de la publicitat

Niu 2: Actors de la indústria publicitària: anunciants, agències i altres

 • Anunciants
 • Agències de comunicació o de publicitat
 • Agències de mitjans
 • Mitjans de comunicació
 • La societat de consum i els consumidors

Niu 3: Perfils professionals

 • Anunciant
 • Agència de publicitat
 • Agència de mitjans

Amunt

Ocupa't: busques pràctiques? O busques feina? Web
Toolkit de gènere Web

Amunt

A la introducció de l'assignatura trobareu la bibliografia bàsica de lectura molt recomanable al llarg del semestre.

En cada mòdul trobareu bibliografia complementària sobre els diversos temes que es tracten i al final d'aquests en trobareu un recull dels més significatius.

Al material didàctic s'inclouen propostes de reflexió i activitats opcionals que permeten que l'estudiant s'interrogui sobre qüestions de fons del continguts. Així també, els enllaços a exemples concrets que hi ha al material han d'ajudar a l'estudiant no només a assolir la matèria sinó a pensar de manera crítica sobre els diferents aspectes que s'hi desenvolupen.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt