Sistemes i processos de les relacions públiques Codi:  16.527    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

A part d'una sòlida formació, no hi ha res que us pugui facilitar tant l'accés a un determinat sector professional com el fet de conèixer-lo a fons. I a això justament dedicarem Sistemes i processos de les relacions públiques: a conèixer en profunditat la indústria de les relacions públiques. La veritat és que la major part de la gent desconeix aquest sector d'activitat. Una persona que estudiï un Grau de Comunicació, tanmateix, no es pot permetre aquest desconeixement.

 

Amunt

Aquesta assignatura constitueix, juntament amb Introducció a les relacions públiques, el nucli central dels continguts relatius a les relacions públiques del Grau de Comunicació de la UOC. Com a assignatura que ofereix una radiografia de la indústria espanyola de les relacions públiques, té alhora la seva pertinent contrapart en l'assignatura Sistemes i processos de la publicitat, que ho fa amb el sector de la publicitat.

Amunt

Els coneixements i competències que adquirireu cursant aquesta assignatura us proporcionaran una base imprescindible per a l'exercici professional de les relacions públiques: tant al més alt nivell com en els llocs de perfil més tècnic, tant en els departaments interns de comunicació com en les empreses consultores externes (agències de relacions públiques), tant per a empreses com per a institucions.

Amunt

L'alumnat que ha de cursar complements de formació obtindrà molt més profit de l'assignatura després de superar-los.

Amunt

OBJECTIUS

Els principals objectius que haureu d'aconseguir per a superar aquesta assignatura són:

 • Conèixer l'organització i el funcionament del sector de les relacions públiques a Espanya.
 • Familiaritzar-se amb les activitats que duen a terme els i les professionals de les relacions públiques.
 • Ser capaços de donar resposta personalitzada a les necessitats comunicatives d'empreses i institucions.
 • Ser capaços d'obtenir informació actualitzada sobre el sector de les relacions públiques.

En concret, els principals objectius que ha d'aconseguir l'alumnat després de treballar el primer mòdul dels materials didàctics són els següents:

 • Conèixer les principals fonts d'informació sobre el sector de les relacions públiques a Espanya.
 • Valorar l'abast i la fiabilitat de les diferents fonts disponibles sobre el sector.
 • Actualitzar, contrastar i verificar autònomament la informació sobre el sector de les relacions públiques que aporten els mòduls 'Sistemes de les relacions públiques' i 'Processos de les relacions públiques'.

Els principals objectius que ha d'aconseguir l'alumnat treballant el segon mòdul són:

 • Conèixer les opinions que tenen les empreses i institucions per a organitzar el disseny i el desenvolupament dels seus programes de relacions públiques.
 • Seleccionar, per a una empresa o institució, la forma més idònia d'estructurar i articular la seva política de comunicació i relacions públiques.
 • Aproximar-se al treball desenvolupat pels departaments interns i les empreses consultores considerats referents del sector.
  Identificar les necessitats d'una organització en matèria de comunicació i de reputació.

I els principals objectius que l'alumnat ha d'aconseguir amb l'estudi i el treball del tercer mòdul són els següents:

 • Adquirir coneixement clar de la naturalesa i de la finalitat genèrica que tenen les relacions públiques.
 • Identificar les àrees d'actuació genuïnament vinculades a l'exercici professional de les relacions públiques i diferenciar-les d'altres més o menys afins.
 • Disposar del mapa de les qualitats i competències requerides per a l'exercici professional de les relacions públiques.
 • Desenvolupar una proposta de relacions públiques i defensar-la davant un potencial client (intern o extern).
 • Fidelitzar als clients en un mercat tan competitiu com el de les relacions públiques.

RESULTATS D'APRENENTATGE

K1. Serà capaç d'adquirir una visió global del mercat, de l'entorn professional, i del món empresarial i institucional.

K2. Serà capaç d'analitzar de forma crítica el context social i les estructures de les indústries culturals i comunicatives.

K4. Serà capaç de reconèixer les normatives legals que afecten el sector de la comunicació per aplicar criteris ètics i codis deontològics.

S3. Serà capaç de cercar, gestionar i fer un bon ús de la informació.

S4. Serà capaç de comunicar de forma oral, escrita i/o audiovisual (promoció, informació, creació, persuasió, negociació).

S5. Serà capaç d'utilitzar i aplicar les tècniques i llenguatges propis dels diferents mitjans de comunicació i dels diferents perfils professionals del sector de la comunicació.

C1. Serà capaç de desenvolupar solucions de forma innovadora fent ús de la creativitat.

C2. Serà capaç de prendre decisions des d'una perspectiva estratègica.

C6. Serà capaç d'adquirir i actualitzar aprenentatges permanentment, de forma autònoma.

Amunt

Mòdul didàctic 1 Fonts per a conèixer el sector de les relacions públiques 1. Estudis sobre el sector 2. Publicacions 3. Associacions   Mòdul didàctic 2 Sistema de les relacions públiques 1. Subjectes promotors 2. Subjectes executors   Mòdul didàctic 3 Processos de les relacions públiques 1. Àrees d'actuació de les relacions públiques: una al·legoria forestal 2. Formació 3. 'New business pitch' 4. Exercici professional 5. Fidelització del client 6. Tendències de futur   MATERIAL COMPLEMENTARI Mòdul didàctic 1. Guies pràctiques  1. Com elaborar un brífing? 2. Com elaborar unes credencials? 3. Com es pot fer una presentació davant del client? 4. Com elaborar una proposta de comunicació i RP? 5. El gestor de comunitats en línia com a nou perfil professional   Mòdul didàctic 2. Entrevistes a professionals del sector

Amunt

Recomanacions sobre el treball en equip en xarxa Audiovisual
Toolkit de gènere Web
Com treballar en equip en entorns virtuals Audiovisual

Amunt

El material de l'assignatura es composa de tres mòduls didàctics, completats amb dos mòduls addicionals de material complementari.

Mòdul didàctic 1. Fonts per a conèixer el sector de les relacions públiques

Autor: Ferran Lalueza

Aquest mòdul té com a objectiu que conegueu les principals fonts d'informació sobre el sector de les relacions públiques.

Mòdul didàctic 2. Sistemes de les relacions públiques

Autor: Ferran Lalueza

Aquest mòdul té com a objectiu que conegueu qui són els subjectes promotors, els subjectes executors i els públics en relacions públiques.

Mòdul didàctic 3. Processos de les relacions públiques

Autor: Ferran Lalueza

Aquest modul té com a objectiu que conegueu les àrees d'actuació de les relacions públiques, les qualitats i competències que han de tenir els professionals de les relacions públiques, com elaborar propostes de comunicació i relacions públiques i com captar i fidelitzar els clients.

MATERIAL COMPLEMENTARI

Autors: Ezequiel Avilés, Marc de Semir, Elisenda Estanyol, Elvira Garcia i Gloria Jiménez.

Mòdul didàctic 1. Guies pràctiques.

Material elaborat pels consultors i les consultores de l'assignatura per ajudar-vos a l'elaboració de les PAC de l'assignatura i aproximar-vos a la pràctica professional de les relacions públiques. En concret, trobareu indicacions sobre com elaborar un brífing, les credencials d'una agència, presentacions davant de clients, una proposta de relacions públiques i, finalment, un apartat sobre la nova figura del community manager com a nou perfil professional del sector.

Mòdul didàctic 2. Entrevistes a professionals del sector.

Registra entrevistes a diferents perfils professionals del sector de la comunicació i les relacions públiques (DirCom d'entitat sense ànim de lucre, DirCom d'empresa, directiu d'agència de comunicació...) perquè l'estudiantat pugui aprendre de l'experiència i trajectòria de professionals reals.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt