Disseny i creació sonora Codi:  16.539    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

En els processos de creació i disseny audiovisual de l'era digital el so adquireix una especial rellevància. Les eines de generació, edició i manipulació digital del so, l'èxit dels sistemes de "home cinema" i Internet (des de les ràdios digitals a les possibilitats d'incorporació creativa del so a la Web) són només algunes de les causes d'aquesta necessària revalorització.

 

El professional del so digital necessita sens dubte un coneixement de les eines i procediments tècnics fonamentals que en els darrers anys han revolucionat radicalment el panorama del món del so. Però com indica l'autor del material didàctic de l'assignatura, Cinto Niqui Espinosa professor de tecnologia audiovisual a la UAB, l'ESCAC i la UOC i director del programa de Ràdio Nacional L'altra ràdio-: A les sonoritzacions audiovisuals o musicals, algunes situacions es poden resoldre amb tècnica, però en altres moments és necessari tenir una sensibilitat especial saber escoltar, saber matisar, tractar amb delicadesa cada element d'una mescla, etc.. És per això que en aquesta assignatura hem intentat combinar les necessàries nocions de tecnologia digital aplicada al so amb els aspectes creatius, cara a buscar alguns elements d'aquesta sensibilitat. Amb aquest objectiu els estudiants trobaran diversos exemples de l'aplicació creativa del so digital, sovint explicada en primera persona pels seus mateixos protagonistes.

Amunt

Disseny i creació sonora és una assignatura optativa que l'estudiant pot escollir si vol obtenir la menció en Creació Audiovisual.

Amunt

En tractar-se d'una assignatura optativa, Disseny i creació en so digital té una clara orientació professional per tal de motivar l'interès en el disseny i la producció del so en el sector audiovisual. Es tracta d'una assignatura que vol estimular l'interès en el camp i donar les pistes necessàries per aprofundir en aquells aspectes més especialitzats i tècnics. En qualsevol cas l'assignatura és un punt de partida amb un fort component divulgatiu, de forma que també pot resultar d'interès per aquells estudiants interessats en la creació audiovisual en un sentit ampli (realització, guió i dissenyadors/ productors d'entorns de comunicació digital).

Amunt

És important que l'estudiant tingui uns coneixements previs de tecnologia i de llenguatge audiovisual a l'hora d'aproximar-se a aquesta assignatura.

No es pressuposa cap coneixement previ en programari d'edició de so.

Amunt

Resultats d'aprenentatge per assignatura

K - Coneixements o continguts (*Knowledge)
S - Habilitats o destreses (*Skills)
S4. Serà capaç de comunicar de manera oral, escrita i/o audiovisual (promoció, informació, creació, persuasió, negociació)
S7. Serà capaç d'editar continguts multimèdia i d'identificar possibilitats de aplicació d'eines i tecnologies en productes, serveis i projectes de
comunicació.
S10. Serà capaç de construir guions i documents de treball en formats normalitzats per a la indústria.
C - Competències (*Competences)
C1. Serà capaç de desenvolupar solucions de manera innovadora fent ús de la creativitat.

 

 Resultats del procés de formació i d'aprenentatge per matèria

----------------------------------------------- PAC-3------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aplicar i experimentar amb les possibilitats de creació i edició de so digital.

Utilitzar les noves tecnologies mòbils per a l´elaboració de productes audiovisuals.

Consolidar els conceptes de disseny sonor tot creant un peça audiovisual completa de consum per als mitjans de comunicació.

---------------------------------- PAC-2--------------------------------------------------------------------------------------

Aplicar els principals fonaments de la tecnologia de captació, tractament i reproducció sonora.

Aplicar i experimentar amb les possibilitats de creació i edició de so digital.

Dominar els softwares d´edició d´Àudio que possibiliten la realització de dissenys sonors en l´Àmbit audiovisual.


  ----------------------------------------------- PAC-3----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aplicar i experimentar amb les possibilitats de creació i edició de so digital.

Ús i aplicació de tècniques i llenguatges propis dels mitjans de comunicació sonors.

Dominar els softwares d´edició d´Àudio i Vídeo que possibiliten la realització de dissenys sonors en l´Àmbit audiovisual.

Amunt

Mòdul 1: Introducció al disseny de so al cinema i la televisió i a la creativitat radiofònica (1 crèdit).

 

§         Disseny de so al cinema

§         Disseny de so a la televisió

§         Creativitat i ràdio digital

 

Mòdul 2: La relació entre l'àudio i la imatge. Disseny de so i composició musical al cinema (1,5 crèdit)

 

§         Imatge i so: una relació de conveniència

§         La creació sonora a l'audiovisual existeix des de l'inici del cinema

§         El treball del dissenyador de so ha d'estar coordinat amb el del compositori ha de tendir a la senzillesa

§         El disseny de so es pot aplicar a qualsevol gènere

§         Els efectes de so com a recurs expressiu i la recerca de l'originalitat sonora

§         Algunes obres dels grans dissenyadors de so

§         La importància de la música i dels seus arranjaments o adaptacions

§         La ficció audiovisual i la música

§         La música original. El treball del compositor i l'orquestrador

§         Compositors i períodes de bandes sonores

 

Mòdul 3: Captació, edició, processat, mescla i reproducció sonora (1 crèdit)

 

§         Fases de la sonorització audiovisual

§         Captació

§         Edició

§         Processat digital del senyal (DSP)

§         Mescla

§         Reproducció

 

 

Amunt

Toolkit de gènere Web

Amunt

Els estudiants tindran a la seva disposició unes eines de programari d'edició bàsica com són l´Adobe Audition, Adobe Premiere i l´Audacity, amb la qual es treballaran en la pràctica cadascun dels principals conceptes de so creatiu.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

  1. Seguint l'avaluació contínua (AC). Pots superar l'assignatura directament aprovant l'AC. En aquest cas, la nota final de l'assignatura es correspondrà amb la nota final de l'avaluació contínua.
  2. Fent un examen. La nota final es calcularà d'acord amb el següent:
    • Si no t'has presentat a l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
    • Si has seguit l'avaluació contínua i tens una nota diferent d'un No presentat, la qualificació final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
    • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt