Producció i distribució multiplataforma Codi:  16.583    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Producció i distribució multiplataforma és una assignatura que us proposa observar l'escenari actual de producció de continguts dissenyats per a ser experimentats en diferents plataformes comunicatives. Es pot dir que la producció multiplataforma és un tret fonamental de la comunicació digital i és també profundament transversal. Els àmbits del periodisme, la publicitat o l'audiovisual s'han vist profundament transformats per noves formes de consum, intercanvi, valoració i creació de continguts a través de plataformes que encarnen formes d'expressió i intercanvi molt diferents entre si. Això queda ben palès en les xarxes socials que aglutinen gran part de la producció i la distribució de continguts multiplataforma.

Com indica el seu nom, 'multiplataforma' fa referència a la multiplicitat de plataformes implicades en un mateix projecte comunicatiu, de manera que els seus continguts estan disponibles en diferents plataformes mediàtiques. Així, a partir de la integració de redaccions, una corporació o un mitjà de comunicació adapta la seva activitat informativa de forma coordinada a ràdio, paper o televisió, però també a la Web, Youtube, X, Facebook, Instagram, TikTok o una app per a tauletes o mòbils. I cada plataforma ens demanarà una atenció específica al tipus de contingut i de forma de relacionar-nos amb el nostre públic, que fa més complexa però molt més enriquidora la tasca del comunicador. El mateix podem dir d'una campanya publicitària (que no es pot plantejar de la mateixa manera en televisió o en xarxes), un projecte audiovisual lineal (com una pel.lícula o sèrie de televisió) o un projecte interactiu (com un documental web, un videojoc o un film interactiu).

La relació que s'estableix entre els diferents continguts que componen un projecte comunicatiu multiplataforma pot ser molt diversa i pot anar des de:

 • La replicació: idèntic contingut a diferents plataformes
 • L'adaptació: contingut revisat i adaptat entre diferents plataformes.
 • La complementarietat: contingut ideat específicament per a cada plataforma, de manera que els continguts relacionats s'encreuen, el que a vegades es coneix per aquest motiu com a 'crossmedia'.
 • La transmedialitat: el projecte està dissenyat de manera que cada plataforma ofereixi una visió diferent d'un conjunt derivat d'un món narratiu (més realista o més imaginari). En un context transmedia cada element del projecte mostra diferents aspectes relacionats amb el món narratiu, diferents cares d'un tot, sempre adaptant-se de manera natural a les característiques pròpies de la plataforma o forma expressiva que resulti més adequada en cada moment, de manera que se'ns convidi a experimentar-ho tot per a tenir una idea global del món en general o, en concret, del relat inscrit en aquell món que se'ns proposa.

Per tot l'anterior, Producció i Distribució Multiplataforma és una assignatura transversal en la que us proposarem que us situeu en un rol d'analistes i observadors/es de tots aquests processos de transformació, així com de promotors/es d'iniciatives i també experimentant amb formes lúdiques de crear engagement amb els públics.

Amunt

Aquesta assignatura està molt vinculada a assignatures relacionades amb el camp de la creació i la producció, com les obligatòries Estructura de la comunicació, Narrativa audiovisual, Guió audiovisual o Producció audiovisual. Així mateix manté també afinitats amb assignatures optatives com Propietat intel.lectual, Màrqueting, distribució i publicitat audiovisual, Estructura de l'audiovisual, Polítiques de comunicació o Realització audiovisual.

Amunt

Aquesta assignatura és un molt bon punt de partida per aquells estudiants interessats en els mitjans digitals i la producció i distribució de continguts o el desenvolupament de projectes, així com a emprenedors que vulguin situar-se en un entorn complex però de grans possibilitats. També ofereix possibilitats als estudiants de perfil de creació audiovisual o de periodisme interessats en els nous formats i estratègies per a la concepció i desenvolupament de productes de ficció i de no ficció de caire innovador.   És, en definitiva, poc menys que imprescindible per als diferents perfils de comunicadors, cridats a produir continguts en un context ja de per si multiplataforma.

Amunt

No es pressuposen coneixements tècnics previs, ja que s'ha orientat el material des d'un punt de vista eminentment introductori i immersiu. Tot i així, és recomanable haver cursat assignatures com Producció audiovisual, Estructura de la comunicació o Tecnologia dels mitjans audiovisuals.

Amunt

Els objectius generals de l'assignatura són els següents: 

Conèixer els processos de canvi i el vocabulari específic desenvolupat al voltant de noves formes de consum i de producció cultural d'orientació multiplataforma.

Observar l'escenari audiovisual d'on sorgeix la necessitat de la producció i distribució multiplataforma.

Conèixer les diferents fases del procés de creació, producció i distribució d'un producte multiplataforma. 

Descobrir les iniciatives obertes per al desenvolupament de projectes multiplataforma, així com noves formes de dirigir l'atenció cap al nostre projecte, crear el nostre públic, generar 'engagement' i buscar formes alternatives de finançament i difusió.

Els resultats d'aprenentatge que s'espera s'obtinguin a través de la superació dels reptes proposats per l'assignatura són els següents:


K1. Serà capaç d'adquirir una visió global del mercat, de l'entorn professional, del món empresarial i institucional.

S1. Serà capaç de treballar en equips interdisciplinaris de forma col·laborativa i cooperativa contribuint a un projecte comú.

S4. Serà capaç de comunicar de forma oral, escrita i/o audiovisual (promoció, informació, creació, persuasió, negociació).

S5. Serà capaç d'utilitzar i aplicar les tècniques i llenguatges propis dels diferents mitjans de comunicació i dels diferents perfils professionals del sector de la comunicació.

S6. Serà capaç d'adaptar-se als llenguatges específics dels mitjans/suports i dels públics objectius.

S8. Serà capaç d'idear, planificar, executar i avaluar projectes comunicatius i reconèixer totes les fases de la producció i l'explotació del producte.

S10. Serà capaç de construir guions i documents de treball en formats normalitzats per a la indústria.

C1. Serà capaç de desenvolupar solucions de forma innovadora fent ús de la creativitat.

 

C3. Serà capaç d'aplicar les tecnologies digitals en l'àmbit acadèmic i professional.


Amunt

L'assignatura es divideix en quatre grans blocs temàtics:


- Anàlisi de l'entorn: on s'ofereix una panoràmica global de l'evolució recent de les formes de consum de continguts i conseqüentment, les estratègies de producció i distribució de continguts multiplataforma.


- Creació i desenvolupament de continguts multiplataforma: on ens centrarem en casos més locals i en convocatòries reals de producció de projectes multiplataforma i transmèdia.


- Finançament de projectes multiplataforma, amb especial atenció al crowdfunding o microfinançament col.lectiu.


- Disseny d'experiències: on treballarem la part més aplicada i centrada especialment en l'engagement dels públics i la creació d'experiències d'entreteniment multiplataforma.

Amunt

Toolkit de gènere Web

Amunt

Durant el curs es facilitarà informació actualitzada que complementarà el material de inicial de l'assignatura i que n'actualitzarà els continguts. Paga la pena insistir en la necessitat d'estar atents al panorama audiovisual i al que està succeint en aquest mitjançant l'observació crítica dels mitjans audiovisuals i la consulta de les publicacions recomanades.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Seguint l'avaluació contínua (AC). Pots superar l'assignatura directament aprovant l'AC. En aquest cas, la nota final de l'assignatura es correspondrà amb la nota final de l'avaluació contínua.
 2. Fent un examen. La nota final es calcularà d'acord amb el següent:
  • Si no t'has presentat a l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si has seguit l'avaluació contínua i tens una nota diferent d'un No presentat, la qualificació final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt