Realització audiovisual Codi:  16.585    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La realització audiovisual és la disciplina que s'encarrega de fer la posada en escena d'una obra audiovisual. Tot i que la definició és senzilla, el trasllat d´una idea, narració o acció a la pantalla és una tasca que té implicacions culturals, socials, conceptuals, estètiques, tècniques i ètiques complexes. Per una banda, la realització dirigeix la mirada de lespectador, proposa una visió del món situada i concreta, textual. Per altra banda, posar en escena aquestes imatges suposa un treball col·lectiu i tècnic que té unes tradicions, escoles i metodologies de treball determinades. Finalment, la realització també pot ser una forma d'art, ja que suposa una mirada particular, un estil, una autoria.

L'objectiu de l'assignatura és aprendre a conèixer, identificar i analitzar tots els elements implicats en la posada en escena i la construcció d'una representació audiovisual. Com a part d´un procés de producció, la realització és dinàmica i té relació amb les fases anteriors i posteriors al rodatge. Com a professió creativa, les metodologies i les maneres d'aproximar-se (o no) a la realitat són molt diverses. Com a forma de treball, també té condicionants materials, tècnics i econòmics que intervenen en el desenvolupament.

Al llarg de l'assignatura treballarem a partir d'estudis de cas de pel·lícules i sèries de ficció i no ficció, de manera pràctica i aplicada. 

Amunt

L'assignatura es optativa en el Pla d'Estudis de Grau i manté una estreta relació amb altres assignatures obligatòries com ara Producció audiovisual, Narrativa audiovisual, Guió audiovisual, Tecnologia dels Mitjans audiovisuals, Disseny Visual i Estructura de la comunicació, així com amb d'altres assignatures optatives com Teoria i pràctica del muntatge audiovisual i Disseny i creació sonora

Amunt

L'assignatura Realització audiovisual té una clara dimensió professional, ja que sistematitza en la pràctica tota una sèrie d'aspectes de llenguatge, d'organització, de tecnologia, de narrativa, de guió, etc., al voltant d'una tasca essencial en qualsevol projecte audiovisual. Malgrat això, tenint present que la tasca de la realització es determinant en l'aspecte final d'una producció, els seus continguts són de gran interès per altres perfils professionals del camp audiovisual, com la gestió i la direcció de la producció o el guió.

Amunt

És molt important que l'estudiant hagi cursat prèviament les assignatures obligatòries Cultura de la imatge (anteriorment Expressió audiovisual), Projectes audiovisuals (anteriorment Producció audiovisual), Storytelling: recursos narratius (anteriorment Narrativa audiovisual) o Guió audiovisual. És interessant també que l'estudiant hagi cursat o cursi simultàniament Disseny visual.

Amunt

Es recomana que l'estudiant hagi cursat prèviament o be simultàniament les assignatures "Guió audiovisual", "Producció audiovisual", "Tecnologia dels mitjans audiovisuals" i "Estructura de la comunicació", que l'ajudaran a disposar d'un context més ampli de la feina del realitzador.

Amunt

Les competències que l'estudiant treballarà a aquesta assignatura són les següents:

CG3 - Capacitat de creativitat i innovació

CG7 - Capacitat de comunicació interpersonal

CE6 - Ús i aplicació de tècniques i llenguatges propis dels diferents mitjans de comunicació

CE8 - Capacitat dadaptació als llenguatges específics dels mitjans/suports i dels públics objectius

CE11 - Capacitat per identificar els recursos materials i humans necessaris per a un projecte

 

Els objectius generals que l'estudiant ha d'haver assolit un cop cursada l'assignatura són els següents:

 

 • Planificar la tasca de la realització en el context d'un projecte audiovisual 
 • Identificar els elements tècnics, expressius i humans necessaris en una realització professional
 • Identificar un estil de realització a partir de la forma d'una obra audiovisual
 • Aplicar a la feina de realització els principals conceptes del llenguatge i la narrativa audiovisual
 • Relacionar els recursos expressius amb els codis industrials i culturls dels gèneres i sistemes de producció 

Amunt

 1. Llenguatge i forma fílmica
 2. El llenguatge clàssic institucionalitzat
 3. La posada en escena: formes de representar la realitat (o la imaginació)
 4. El punt de vista: formes de dirigir la mirada
 5. Autoria i estil a la realització

Amunt

Nocions bàsiques del llenguatge audiovisual PDF
Parlem de realització audiovisual amb en Ferran Armengol Audiovisual
Toolkit de gènere Web
La forma fílmica Audiovisual
Punt de vista i focalització Audiovisual
La posada en escena Audiovisual
L'escriptura clàssica Audiovisual

Amunt

Manual de Realització Audiovisual

Plantilles per fer les activitats

Subscripció a la plataforma Filmin

Debats i estudis de cas

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Seguint l'avaluació contínua (AC). Pots superar l'assignatura directament aprovant l'AC. En aquest cas, la nota final de l'assignatura es correspondrà amb la nota final de l'avaluació contínua.
 2. Fent un examen. La nota final es calcularà d'acord amb el següent:
  • Si no t'has presentat a l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si has seguit l'avaluació contínua i tens una nota diferent d'un No presentat, la qualificació final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt