Introducció al sector audiovisual Codi:  16.606    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura Introducció al sector audiovisual permet obtenir una visió general de l'estructura de les diferents indústries que conformen l'activitat audiovisual. Alhora, es presenten alguns conceptes clau per al debat actual sobre la indústria audiovisual, com són la digitalització, la globaliotzació, la concentració i la convergència dels mitjans.

La indústria audiovisual contemporània ofereix nombrosos exemples de les complexes interrelacions entre autors, institucions, empreses, mitjans, suports i receptors dels productes audiovisuals. En aquest sentit l'assignatura es concentra en el models industrials del cinema i la televisió fent especial atenció als canvis produïts amb la digitalització del sector i la irrupció de les plataformes de SVOD. 

En el camp cinematogràfic efectua una revisió del model de negoci, fent especial esment dels aspectes vinculats amb la promoció, distribució i exhibició dels seus productes, alhora que s'interroga sobre la situació del sector a nivell nacional i internacional. En el camp televisiu, fa un estudi dels diferents models de televisió atenent a diversos criteris, les opcions obertes davant l'evolució tecnològica, el paper de la programació i les audiències, així com els gèneres televisius. També s'intenta delimitar el paper dels principals actors en la indústria televisiva estatal i internacional.

Amunt

Aquesta assignatura va dirigida especialment als estudiants interessats en la dimensió industrial de l'audiovisual. Per aquest motiu es consideren els següents camps professionals principals en què es projecta l'assignatura:

 • Distribució audiovisual.
 • Producció audiovisual.
 • Gestió d'empreses audiovisuals (compra i venda de productes, programació, etc.)
 • Investigació dels aspectes de consum dels productes audiovisuals.

Amunt

Resultats del procés de formació i aprenentatge:

 

K - Coneixements o continguts (Knowledge):

K1. Serà capaç d adquirir una visió global del mercat, de l entorn professional, del món empresarial i institucional.

K2. Serà capaç d'analitzar críticament el context social i les estructures de les indústries culturals i comunicatives.


S - Habilitats o destreses (Skills):

S3. Serà capaç de cercar, gestionar i fer un bon ús de la informació.

Amunt

1. LA INDÚSTRIA CINEMATOGRÀFICA

1. La indústria audiovisual cinematogràfica: producció, distribució i exhibició

2. Finançament i Política cultural

3. La generació de la cadena de valor

4. Les noves finestres d'explotació

5. Day and Date release

6. Comunicació del producte cinematogràfic

7. Festivals, premis i la seva repercussió en la indústria


2. LA INDÚSTRIA TELEVISIVA

1. De la TV convencional a la digital interactiva

2. Regulació jurídica: marc regulador i consells reguladors

3. Teixit empresarial. Actors i estratègies

4. Gèneres i programes de TV

5. Estratègies de programació

6. Mesura d'audiències convencionals

7. Evolució: de la televisió convencional a la connectada. Relació cinema, televisió i plataformes


3. LA REVOLUCIÓ OTT

1. Les noves plataformes de consum de continguts

3. Models de negoci

4. Principals agents de l'ecosistema VoD

5. VoD i finestres audiovisuals

6. Impacte del COVID-19 al sector de l'entreteniment

7. Noves dimensions d'audiència i Big data

8. L'estratègia de continguts

9. El nou marc regulador europeu

10. Noves tendències

Amunt

Entrevista a Head of new projects de TV Audiovisual
Entrevista sobre la situació del sector cinematogràfic a Espanya - Europa - Internacional Audiovisual
Entrevista programador TV Audiovisual
Entrevista al Country Manager de Kinepolis Spain Audiovisual
Entrevista al productor i distribuïdor de BTeam Audiovisual
Ocupa't: busques pràctiques? O busques feina? Web
Toolkit de gènere Web

Amunt

És important que reviseu l'apartat de Recursos i estigueu atents a les aportacions i recomanacions del Professor a través del Tauler de l'assignatura.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt