Comunicació i societat Codi:  16.609    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Què és la comunicació mediada? Quin paper juga en la societat? Quin pot ser l'impacte social dels mitjans de comunicació? Els mitjans de comunicació operen com a mediadors socials? Poden els mitjans de comunicació subvertir l'esquema comunicatiu lineal i determinista? Aquestes i altres preguntes són les que es tractaran de resoldre al llarg de l'assignatura mitjançant una mirada històrica i crítica del paper dels mitjans de comunicació en la societat.

Des dels inicis dels mitjans massius de comunicació, diferents autors de referència de les grans tradicions sociològiques s'han aproximat a l'estudi dels mitjans comunicació i de la complexitat social i institucional que aquests comporten.

L'objectiu dels estudis sobre els mitjans de comunicació és dimensionar l'impacte d'aquests mitjans -escrits, audiovisuals, hipertextuals i multimèdia- en la societat, i la seva incidència en l'opinió pública, les esferes política, cultural i econòmica.

Aquest no és un exercici senzill, sinó que tal com es veurà al llarg de el curs, ha conduït a grans controvèrsies de naturalesa teòrica. Per això, l'estudi sobre l'impacte dels mitjans en la societat troba en el debat teòric i el treball de recerca la font necessària per dur a terme una anàlisi crítica i fonamentada de la societat interconnectada.

Amunt

Aquesta assignatura dins el Grau en Comunicació es va relacionar amb les assignatures de Teories de la Comunicació en el sentit en que aborden temàtiques similars des de diferents perspectives i serveix com a introducció al tema d'Audiències i Consums.

Amunt

A més de proveir d'un bon marc conceptual a aquells professionals interessats en la investigació de la incidència dels mitjans en l'entorn social, aquesta assignatura contribueix a fomentar la reflexió sobre la funció social que exerceixen els professionals de la comunicació, des dels gestors d'empreses mediàtiques fins als creadors de continguts.

Amunt

Resultats d'aprenentatge per assignatura 

K - Coneixements o continguts (*Knowledge)

S - Habilitats o destreses (*Skills)

S4. Serà capaç de comunicar de manera oral, escrita i/o audiovisual (promoció, informació, creació, persuasió, negociació)

S10. Serà capaç de construir guions i documents de treball en formats normalitzats per a la indústria.

S11. Serà capaç de comunicar segons l'objectiu estratègic que s'hagi establert (informatiu, expressiu o persuasiu) utilitzant els diferents mitjans, canals i suports (digital, audiovisual, escrit o multiplataforma).

C - Competències (*Competences)

C1. Serà capaç de desenvolupar solucions de manera innovadora fent ús de la creativitat.

Resultats del procés de formació i d'aprenentatge per matèria

 

 • Demostrar el domini dels principals conceptes emprats en la recerca de la comunicació i els seus fonaments teòrics.
 • Descriure i diferenciar les principals aportacions que s'han fet des de la sociologia i la psicologia social a l'anàlisi de la comunicació.
 • Analitzar el context i els paradigmes comunicatius propis de la societat de la informació i la societat xarxa i en particular els processos de canvi que la irrupció d'Internet ha suposat en les formes d'informar i comunicar.
 • Identificar i debatre conceptes bàsics de l'estudi sociològic (acció humana, estructura social, control social, consens, conflicte, canvi social, norma, identitat, estratificació social, institució, poder, ideologia).
 • Examinar i debatre, des d'una perspectiva crítica, la construcció de l'opinió pública, la cultura participativa i convergència cultural.
 •  Argumentar la relació que s'estableix davant els mitjans de comunicació i les institucions.
 • Explicar com les pràctiques socials construeixen els conceptes i elements que conformen la nostra realitat.
 • Comparar diferents perspectives teòriques sobre la incidència de les noves tecnologies en la realitat social.

 


Amunt

Continguts Repte 1: El paper dels mitjans de comunicació en la societat

 • Els estudis sobre els mitjans de comunicació

 • Les cinc revolucions dels mitjans de comunicació, de el llenguatge a les xarxes socials en línia

 • Comunicació de masses i autocomunicació de masses

 • El paper dels mitjans en el control de poder, polític, econòmic i cultural

Continguts repte 2: La capacitat persuasiva dels mitjans de comunicació

 • Les teories i la investigació en comunicació

 • Els mitjans de comunicació la política i l'opinió pública

 • La influència dels mitjans en la societat

Continguts repte 3: Les identitats culturals i els mitjans de comunicació

 • Els estudis culturals i les mediacions

 • Les identitats culturals i les mediacions

 • Les identitats digitals i les mediacions

 • La relació entre mitjans de comunicació i consum

 • La consolidació de la cultura fan

 • Mecanisme de participació i activisme en les societats digitals

 • La cultura de la convergència i els continguts circulables en els mitjans de comunicació


Amunt

Les citacions i referències bibliogràfiques en el treball acadèmic Web
L'escriptura acadèmica Audiovisual
Toolkit de gènere Web
Estructura, continguts i procés per a crear un article científic/acadèmic PDF
Laboratori de documentació Web

Amunt

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis. 

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Tingueu en compte que ferles servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, us recomanem que, abans de lliurar l'activitat, feu arribar una consulta al professorat col·laborador de la vostra aula

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Seguint l'avaluació contínua (AC). Pots superar l'assignatura directament aprovant l'AC. En aquest cas, la nota final de l'assignatura es correspondrà amb la nota final de l'avaluació contínua.
 2. Fent un examen. La nota final es calcularà d'acord amb el següent:
  • Si no t'has presentat a l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si has seguit l'avaluació contínua i tens una nota diferent d'un No presentat, la qualificació final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt