Cultura de la imatge Codi:  16.611    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Què és la cultura? Quin paper juga la imatge en el la cultura contemporània? Com analitzar, pensar i qüestionar el que veiem en una època de saturació de les imatges? L'assignatura Cultura de la imatge té com a objectiu proporcionar a l'alumnat una sèrie d'eines teòriques i pràctiques per enfrontar-se al coneixement i comprensió de les imatges des d'una perspectiva crítica.

L'assignatura s'organitza en quatre grans blocs. El primer és de caràcter històric i s'interroga sobre la noció de cultura visual i proposa una aproximació sobre l'auge dels estudis visuals. El segon se centra en la imatge estàtica a partir de la fotografia i de la noció de iconologia. El tercer aprofundeix en la imatge seqüencial a partir de la història i de l'anàlisi del còmic. Finalment, el quart bloc proposa acostar-se a la imatge digital a partir de les nocions de realisme i virtualitat.

Amunt

Aquesta assignatura, juntament amb altres, forma part d'un bloc que té com a objectiu que l'estudiant pugui desenvolupar la capacitat d'analitzar i crear imatges. Els seus resultats d'aprenentatge s'orienten a descodificar els fenòmens comunicatius relacionats amb la imatge en el context de la història de la cultura i, al mateix temps, a desenvolupar habilitats expressives en el camp de la comunicació mitjançant imatges. En aquest sentit, Cultura de la imatge manté relació amb altres assignatures del pla d'estudis com Disseny visual i expressió gràfica, Realització audiovisual, Infografia i visualització i Taller de fotografia.

Amunt

Els objectius i continguts propis de l'assignatura es projecten en un ampli ventall de camps professionals relacionats amb l'anàlisi i la pràctica de la imatge així com el discurs audiovisual. Tanmateix, l'assignatura aporta un important fonament per a tota tasca professional posterior implicada amb la creació, l'anàlisi, la interpretació i la crítica dels diferents llenguatges audiovisuals existents.

Amunt

Es tracta d'una matèria introductòria al llenguatge visual i, per tant, interès en la literatura, pintura, filosofia o cinema poden ser útils per assimilar els conceptes.

Amunt

OBJECTIUS

 • Utilitzar de forma crítica les principals metodologies de lectura de la imatge.
 • Identificar, comprendre i valorar fenòmens visuals.
 • Incorporar la perspectiva de gènere a l'anàlisi visual.
 • Analitzar les imatges basant-se en els fonaments conceptuals de la iconología i els conceptes teòrics de la fotografia.
 • Reconèixer la relació entre la imatge seqüencial de el còmic i la de l'audiovisual. 
 • Analitzar imatges seqüencials mitjançant l'ús d'una terminologia correcta.
 • Reconèixer els canvis principals que ha suscitat la imatge digital.
 • Identificar, comprendre i valorar fenòmens visuals contemporanis.


COMPETÈNCIES

 • (CE4) Capacitat d'anàlisi crítica del context social i de les indústries culturals i comunicatives
 • (CE5) Capacitat de comunicar de forma oral, escrita i audiovisual (promoció, informació, creació, persuasió, negociació)
 • (CE6) Ús i apliació de tècniques i llenguatges propis dels diferents mitjans de comunicació

Amunt

1. Què és la cultura visual?

 • El món com a imatge
 • Com signifiquen les imatges?
 • Iconografia i iconologia

2. Arqueologia visual. L'anàlisi de la imatge estàtica

 • Excavar i investigar les imatges, fins a desenterrar-ne els secrets
 • La figura clau d'Aby Warburg
 • Les empremtes de la memòria
 • Quina emoció hi ha darrere un gest?
 • Què ens crida latenció duna fotografia?
 • Observar i analitzar amb detall les imatges, desvetllant-ne les capes

3. Les imatges es multipliquen: la seqüència

 • La imatge seqüencial. Què passa quan la imatge es multiplica?
 • La imatge seqüencial: el còmic
 • La vinyeta i la seva dimensió a la pàgina
 • Còmic i cinema

4. La imatge en moviment

 • La imatge-moviment
 • La imatge-temps
 • Una crisi de la imatge: la imatge digital
 • La imatge al segle XXI

Amunt

La imatge-moviment, la imatge-temps i la imatge digital XML
La imatge-moviment, la imatge-temps i la imatge digital DAISY
La imatge-moviment, la imatge-temps i la imatge digital EPUB 2.0
La imatge-moviment, la imatge-temps i la imatge digital MOBIPOCKET
La imatge-moviment, la imatge-temps i la imatge digital HTML5
La imatge-moviment, la imatge-temps i la imatge digital PDF
Cinema i còmic: l'art de la seqüència Audiovisual
Toolkit de gènere Web

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt