Projectes audiovisuals Codi:  16.615    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Estem vivint en l'actualitat una clara diversificació de la producció audiovisual en la qual s'estan multiplicant les possibilitats d'accés a una amplíssima oferta de canals i productes de consum audiovisual. Aquests processos de transformació en la producció audiovisual a l'era digital comporta una sèrie de riscos i oportunitats que han de ser seguides amb gran atenció pels professionals de la producció.

S'està produint un canvi dels estàndards tradicionals de producció de forma similar a com canvien les necessitats de programació o l'estètica associada a la realització i a l'expressió formal audiovisual. Des de la producció es veu clara la necessitat d'assimilar tot el que ajudi a optimitzar l'aprofitament dels recursos disponibles, de manera que s'asseguri la consecució de la millor qualitat possible en els terminis previstos i segons uns costos determinats, garantint que aquests productes compleixin amb els seus objectius comunicatius. La producció audiovisual precisa, per tant, de professionals capaços de combinar creativitat i organització en un entorn en contínua transformació.

L'assignatura de Projectes Audiovisuals proposa una immersió en el sector de la producció de projectes que cobreix tant àrees creatives amb visió empresarial com és el desenvolupament de la idea fins a accions més empresarials com són la producció i venda de projecte. Cursar aquesta assignatura suposa aconseguir una visió multidisciplinar de totes les accions que es poden dur a un equip de producció de projectes, de manera que l'alumnat pugui comprendre aspectes tan valuosos com la varietat de formats, el rodatge de peces audiovisuals o, des d'un punt de vista més empresarial la relació entre els diferents sectors que hi intervenen.

Aquesta assignatura se centra en la resolució de tot el que afecta al desenvolupament de les tasques de producció en els processos de realització de programes audiovisuals (cinema, vídeo i televisió). S'entén com a tasca de producció: la planificació, organització, supervisió i gestió dels recursos econòmics, materials, tècnics i humans per a la producció d'audiovisuals, assegurant el compliment dels plans o objectius de la producció en el temps i les condicions de cost i qualitat establertes.

En aquest sentit ens centrarem en el desenvolupament dels projectes audiovisuals des de la seva gestació fins al seu lliurament a un client, o bé a la seva exhibició en sales o emissió per antena, o a la seva distribució en diferents mitjans i suports, segons el tipus de producte al qual ens referim. Es destaca la importància del procés de coordinació que duu a terme l'equip de producció que, independentment de l'envergadura del projecte, s'ocuparà de les tasques de disseny, planificació i control executiu de tot el procés de producció audiovisual.

Amunt

Dins el Pla d'Estudis del Grau en Comunicació, Projectes Audiovisuals és una assignatura obligatòria, de caire altament professionalitzador, que considerem de gran aplicació siguin quins siguin els teus interessos. L'organització de la producció audiovisual resulta fonamental en el desenvolupament i la implementació de qualsevol tipus de projecte comunicatiu, independentment del seu grau de complexitat i el seu àmbit d'aplicació.

Així doncs, l'assignatura estableix un vincle molt estret amb aquelles assignatures obligatòries especialment orientades a l'exercici professional, com Introducció al sector audiovisual, Guió audiovisualStorytelling i recursos narratius o Cultura de la imatge. Quant a optativitat, destaquem els estrets vincles entre l'assignatura i optatives com Realització audiovisual, Producció i distribució multiplataforma, Muntatge audiovisual, Disseny i creació sonora, Animació, o Taller d'audiovisual experimental

Finalment, és important assenyalar que Projectes audiovisual és una porta d'entrada clau a la Menció de Comunicació audiovisual.

Amunt

Entenent com a tasca de producció: la planificació, organització, supervisió i gestió dels recursos econòmics, materials, tècnics i humans per a la producció d'audiovisuals, assegurant el compliment dels plans o objectius de la producció en el temps i les condicions de cost i qualitat establertes. L'assignatura es projecte en els següents camps i perfils professionals:

 • Productor
 • Productor executiu
 • Ajudant de producció

Amunt

Recomanem haver cursat Cultura de la imatge, Introdució al sector audiovisual, Empresa i marketing i Storytelling i recursos narratius. És interessant haver cursat o cursar simultàniament l'assignatura de Guió Audiovisual.

Amunt

Resultats del procés de formació i aprenentatge:


K - Coneixements o continguts (Knowledge):

K1. Serà capaç d adquirir una visió global del mercat, de l'entorn professional, del món empresarial i institucional.

K3. Serà capaç d'identificar els recursos materials i/o humans necessaris mitjançant la planificació dun pressupost per dur a terme un projecte.


S - Habilitats o destreses (Skills):

S3. Serà capaç de cercar, gestionar i fer un bon ús de la informació.

S8. Serà capaç d'idear, planificar, executar i avaluar projectes comunicatius i reconeixerà totes les fases de producció i explotació del producte.


C - Competències (Competences):

C5. Serà capaç d'actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant a la pràctica acadèmica com a la professional.

Amunt

1. GESTIÓ I PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL

1.La indústria audiovisual

2. Producció de Projectes Audiovisuals

2.1. El productor independent

2.2. El productor cinematogràfic

2.2.1. Funcions

2.2.1. Disseny i elaboració del pla de finançament

2.2.2. Equilibri econòmic, temporal i de qualitat.

2.3. L'organització en equips de treball

2.3.1. L'equip tècnic

2.3.2. L'equip artístic

2.3. Els autors de l'obra audiovisual

3. La producció DIY

2. L'ORGANITZACIÓ DE LA PRODUCCIÓ

1. La producció en el desenvolupament

1.1 Lectura de guió

1.2. Desglossament

1.3. Pla de treball

1.4. Pressupost

2. La producció en la preproducció

2.1. Les localitzacions

2.2. Les assegurances

2.3. Els contractes

3. La producció en rodatge

3.1. Gestions i logística

3.2. L'ordre de rodatge

4. La producció en postproducció

4.1. Els processos

4.2. Tancament de la producció

3. VENDA DE PROJECTE

1 Entenent la venda de projecte

1.1. Creació del dossier

1.2. Estudis de mercat

2. Els mercats audiovisuals

2.1. Què són i què fer en ells?

2.2. Qui és qui a la compra-venda de projectes?

2.3. Materials per presentar projectes

3. El pitch

3.1. En què consisteix un pitch?

3.2. Com fer un pitch

3.3. Tipus de pitch

3.4. Estructura del pitch

3.5. Consells addicionals en un pitch

3.6. La segona trobada

Amunt

Entrevista a productor cinematogràfic Audiovisual
Entrevista a directora de producció Audiovisual
Entrevista a creadora transmedia Audiovisual
Toolkit de gènere Web

Amunt

És important que reviseu l'apartat de Recursos i estigueu atents a les aportacions i recomanacions del Professor a través del Tauler de l'assignatura.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Amb avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS):
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi obtens la nota mínima necessària, la nota final serà la ponderació que especifiqui el pla docent.
  • Si superes l'avaluació contínua i a la prova de síntesi no obtens la nota mínima necessària, la qualificació final serà la nota quantitativa que obtinguis a la prova de síntesi.
  • Si superes l'avaluació contínua i no et presentes a la prova de síntesi, la nota final serà un No presentat.
  • Si suspens l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.
  • Si no et presentes a l'avaluació contínua, la nota final serà un No presentat.

 2. Amb examen (per seguir aquesta via no cal haver superat l'avaluació contínua per fer l'examen):
  • Si no has presentat l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si a l'avaluació contínua has obtingut una nota diferent d'un No presentat, la nota final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt