Taller de periodisme transmedia Codi:  16.621    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El principal objectiu del Taller de Periodisme Transmedia és treballar el relat periodístic en relació a la seva incidència social. Partint d'una reflexió crítica sobre el concepte "transmedia", es proposa treballar concretament el gènere documental. A través d'aquest gènere s'abordaran tant els valors i l'ètica del periodisme com la qualitat i l'estètica narrativa. En concret, s’aprofundirà en:

1) el concepte de performativitat de les narratives audiovisuals i l’accés a l’esfera pública de temes tradicionalment silenciats,

2) el treball amb les fonts des d’una lògica no extractivista,

3) l’ús d’estratègies transmedia i d’eines digitals per posar el documental al servei de la societat,

4) la incorporació del “punt de vista” en el desenvolupament de projectes documentals lliures de discriminacions.

L’assignatura s’afegeix a les propostes docents de la UOC amb perspectiva de gènere.

Amunt

L'assignatura optativa Taller de Periodisme Transmedia (6 ECTS-OP) forma part de la Matèria 3.1., dedicada a Organització i Producció Informativa, dins del Mòdul 3 (Informació) del Grau de Comunicació.

Amunt

Periodisme

Amunt

El Taller de Periodisme Transmedia proposa un aprenentatge que afegeix valor al treball encetat en altres assignatures del Grau en Comunicació. En primer lloc, permet aprofundir en els aspectes relacionats amb l'ètica i el rigor de l'exercici de la professió periodística. En segon lloc, permet aprofundir en els aspectes relacionats amb les narratives audiovisuals periodístiques. En tercer i darrer lloc, permet optar a l'especialització professional al voltant del cinema documental de temàtica social. Per tant, el taller complementa els coneixements generals adquirits en altres assignatures i  aporta alhora coneixement específic sobre el gènere documental amb compromís ètic i social. 
Es recomana tenir un bon nivell de comprensió de l’anglès.Amunt

Objectius específics d'assignatura

1) Adquirir les bases per a l’exercici del periodisme amb compromís ètic i social

2) Ampliar la definició de “periodisme transmedia” i aprofundir en la forma en què aquesta ampliació afecta les narratives periodístiques.

3) Comprendre el concepte de performativitat en tant que narrativa que s'acaba reproduint en el món real a través de la mobilització de grups de persones.

4) Identificar formes d'intervenció a l'espai públic a través de narratives ficcionals

5) Aprendre a treballar amb les fonts de forma col·laborativa, des d’una perspectiva no extractivista.

6) Aprendre a dissenyar un projecte documental tenint en compte les possibilitats d’incidència real sobre el tema tractat

7) Aprofundir en el coneixement “no finalista” i “no productivista” del gènere documental. És a dir, entendre el documental no com un fi o un producte en sí mateix, sinó com una eina al servei de la societat.

8) Aprendre estratègies transmedia que permetin posar el documental al servei de la societat a través dels espais digitals.

9) Incorporar el tema del “punt de vista” en el treball periodístic. Aprendre a construir narratives lliures de discriminacions.


Resultats d'aprenentatge genèrics

L'assignatura s'orientarà a la consecució dels següents resultats d'aprenentatge genèrics, segons s'estableix al programa de la titulació.

Pel que fa a les competències, l'estudiant:

C1. Serà capaç de desenvolupar solucions de forma innovadora fent ús de la creativitat.

C3. Serà capaç d'aplicar les tecnologies digitals en l'àmbit acadèmic i professional.

C5. Serà capaç d'actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.

C6. Serà capaç d'adquirir i actualitzar aprenentatges permanentment, de forma autònoma.


Pel que fa a les destreses, l'estudiant:

S3. Serà capaç de cercar, gestionar i fer un bon ús de la informació.

S4. Serà capaç de comunicar de forma oral, escrita i/o audiovisual (promoció, informació, creació, persuasió, negociació).

S6. Serà capaç d'adaptar-se als llenguatges específics dels mitjans/suports i dels públics objectius.

S7. Serà capaç d'editar continguts multimèdia i identificar possibilitats d'aplicació d'eines i tecnologies en productes, serveis i projectes de comunicació.

S11. Serà capaç de comunicar segons l'objectiu estratègic que s'hagi establert (informatiu, expressiu o persuasiu) utilitzant els diferents mitjans, canals i suports (digital, audiovisual, escrit o multiplataforma).


Pel que fa als coneixements, l'estudiant:

K4. Serà capaç de reconèixer les normatives legals que afecten el sector de la comunicació per aplicar criteris ètics i codis deontològics.Amunt

Els recursos d'aprenentatge s'organitzen al voltant de dos mòduls en format escrit on s'estableixen les bases teòriques del taller i diversos vídeos que inclouen entrevistes a tres expertes i documentals que es mostraran a l'aula com a exemples d'allò treballat en cada repte. Els documentals s'adaptaran al plantejament dels reptes i podran variar de semestre en semestre.
Continguts dels mòduls escrits:

  • Mòdul 1 : Habitar la Narrativa
  • Mòdul 2 : La realitat com a storyworld
  • Mòdul 3: Documental social : De la Transformació a l'Emancipació


Continguts dels vídeos-entrevista:

  • El documental social participatiu. Entrevista a Sílvia Cepero
  • Quan les narratives assalten el mon real. Entrevista a Bani Brusadin
  • El guió en el documental social. Entrevista a Laia Manresa
  • Entrevista a Laia Manresa El punt de vista en el cinema documental. Entrevista a Laia Manresa


Amunt

Toolkit de gènere Web

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt