Infografia i visualització Codi:  16.622    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La visualització de dades s'està imposant com una eina molt eficaç per a la manipulació, anàlisi i interpretació de grans volums de dades, atès que s'aprofita de les habilitats del sistema visual humà, capaç de detectar ràpidament patrons, repeticions, elements discordants, etc. Una bona visualització és el mecanisme més efectiu per captar l'atenció dels usuaris, donant valor a la dita que "una imatge val més que mil paraules".

No obstant això, la creació d'una visualització de dades eficient i eficaç passa per perseguir un objectiu concret que és de representar les dades que es volen transmetre, fugint d'artificis tècnics i estètics. Visualitzar dades és una combinació d'elements provinents de diferents camps, incloent la psicologia de la percepció, l'estètica, el disseny i l'estadística, tot això mitjançant l'ús d'eines i llenguatges de programació orientats a aquest propòsit.

En aquesta assignatura es treballen els conceptes teòrics que hi ha darrera d'una bona visualització, s'identifiquen els elements que determinen la seva estructura, objectius, etc. i s'utilitzen diferents eines per a la creació d'infografies i visualitzacions interactives. Així, s'introdueix al dissenyador en el camp de la infografia i la visualització per a que aprengui a analitzar gràfics i a representar dades per mitjà d'estadístiques, mapes, diagrames i esquemes, per tal de presentar la informació a una audiència determinada, crear eines d'anàlisi per visibilitzar el que aquestes dades amaguen o explorar formes d'experimentació visual a partir de les mateixes. Entre d'altres, això inclou:

 • Què és una infografia i què és una visualització de dades
 • Exemples, bones pràctiques i males pràctiques
 • Eines i tecnologies
 • Aspectes interactius i d'analítica visual

Amunt

Aquesta assignatura s'imparteix al Grau de Disseny i Creació Digitals, al Grau de Tècniques d'Interacció Digital i Multimèdia i al Grau de Comunicació.

En el Grau en Disseny i Creació Digitals, aquesta assignatura és obligatòria i es troba situada en l'àrea de Tecnologies i suposadament s'ha de cursar el cinquè semestre, tot i que això dependrà de l'itinerari triat per cada estudiant i el seu ritme. La seva posició en el pla d'estudis presuposa que l'estudiant hi arriba amb un desenvolupament competencial adequat per ser aplicat en activitats pràctiques.

En el Grau de Tècniques d'Interacció Digital i Multimèdia i el Grau de Comunicació l'assignatura és optativa i per tant l'estudiant l'ha de cursar en un moment avançat del seu pas pel programa.

Així, aquesta assignatura permet a l'estudiant posar en pràctica els coneixements i competències adquirits en assignatures previes. Es tracta, doncs, d'una assignatura on l'estudiant podrà desenvolupar un treball en forma de pràctica on reflectir tot allò après al llarg del grau.

Amunt

Aquesta assignatura proporciona als estudiants els elements bàsics per a enfocar-se cap a diversos perfils dintre del disseny gràfic i la comunicació, especialment aquells més orientats a la presentació de dades i conceptes de forma efectiva i interactiva, com ara per exemple:

 • Creació de recursos gràfics per a la comunicació de resultats
 • Noves narratives basades en les dades
 • Periodisme de dades
 • Publicitat i màrqueting
 • Creació d'interfícies interactives per a la manipulació de dades

Amunt

És recomanable que l'alumne tingui coneixements de composició, representació, dibuix i color apart de nocions en eines d'edició digital. 

No és necessari tenir coneixements de programació ni d'estadística, però aquests dos àmbits són clau en un àmbit multidisciplinar com és la visualització de dades. 

Amunt

La representació visual de dades és una àrea de coneixement que es troba lligada a moltes altres camps i disciplines, tant conceptuals com gràfiques, d'aquí la necessitat que l'estudiant tingui certs coneixements assolits dins del Grau a l'hora de matricular-se en aquesta assignatura.

Per a la realització dels exercicis pràctics serà necessari utilitzar programari i recursos online, els quals poden trobar-se en llengua anglesa.

Es disposa de dos laboratoris associats (un d'eines i un de materialitat) per donar suport a les activitats pràctiques.

Amunt

Aquesta assignatura està dissenyada d'acord amb reial decret d'organització dels ensenyaments universitaris (RD 822/2021) i permet adquirir els coneixements, les habilitats i les competències que es detallen tot seguit. 

Per al Grau de Disseny i Creació Digitals les competències específiques son:

 • CE1 - Aplicar les tècniques de creativitat idònies per a cada projecte de disseny amb l'objectiu de resoldre problemes de forma innovadora i generar noves idees.
 • CE2 - Analitzar les situacions de disseny, identificar els elements que intervenen i plantejar els problemes i desafiaments associats.
 • CE4 - Aplicar les estratègies, processos, mètodes i tècniques pròpies del disseny centrat en les persones.
 • CE7 - Elaborar missatges tenint en compte el públic al qual van dirigits i les particularitats de l'encàrrec, aplicant un pensament estratègic i tenint en compte les teories de la comunicació.
 • CE11 - Analitzar, conceptualitzar, dissenyar i avaluar processos d'interacció i les seves interfícies.
 • CE12 - Integrar el pensament computacional en la pràctica del disseny, mitjançant l'algorítmica i els llenguatges i entorns de programació.
 • CE13 - Extreure i interpretar dades a partir de diferents fonts, tant analògiques com digitals, per al seu ús en projectes de disseny.
 • CG6 - Actuar de manera ètica i honesta en el treball acadèmic i professional d'acord amb els propis valors, respectant la pluralitat i diversitat d'enfocaments teòrics, metodològics i morals, així com la integritat de la feina dels altres.

Per al Grau de Multimèdia:

 • K1 - Identificar i diferenciar els elements de la teoria de la multimèdia per analitzar, conceptualitzar i dissenyar productes interactius multimèdia
 • K3 - Identificar les pautes narratives i els elements de l'arquitectura de la informació necessaris per al disseny de productes interactius multimèdia.
 • S1 - Analitzar, conceptualitzar, dissenyar i desenvolupar productes interactius multimèdia.
 • S2 - Integrar i gestionar continguts digitals en aplicacions interactives i multimèdia segons criteris estètics, tècnics i funcionals. 
 • S5 - Crear i dissenyar els elements gràfics 2D, 3D i visuals d'un producte o aplicació multimèdia utilitzant procediments creatius, les bases del disseny d'interacció i un llenguatge formal.
 • C1 - Desenvolupar el pensament crític i autocrític en l'anàlisis, la conceptualització i el disseny de productes interactius i multimèdia.
 • C7 - Dissenyar, integrar i reelaborar continguts digitals amb formats diversos.

Per al Grau de Comunicació: 

 • S3 - Serà capaç de cercar, gestionar i fer un bon ús de la informació.
 • S4 - Serà capaç de comunicar de forma oral, escrita i/o audiovisual (promoció, informació, creació, persuasió, negociació).
 • S7 - Serà capaç d'editar continguts multimèdia i identificar possibilitats d'aplicació d'eines i tecnologies en productes, serveis i projectes de comunicació.
 • S11 - Serà capaç de comunicar segons l'objectiu estratègic que s'hagi establert (informatiu, expressiu o persuasiu) utilitzant els diferents mitjans, canals i suports (digital, audiovisual, escrit o multiplataforma).
 • C1 - Serà capaç de desenvolupar solucions de forma innovadora fent ús de la creativitat.
 • C3 - Serà capaç d'aplicar les tecnologies digitals en l'àmbit acadèmic i professional.

 

Tot això es concreta en els següents objectius:

 • Conèixer la infografia i la visualització de dades com a eines fonamentals per a la representació gràfica de la informació.
 • Conèixer els principals trets, característiques, tipologies i possibilitats que ofereix la representació visual de la informació.
 • Reconèixer i classificar els elements que componen una visualització de dades.
 • Aprendre principis relacionats amb la percepció visual i aplicables al disseny d'informació.
 • Aprendre a estructurar i jerarquitzar continguts per a crear un relat visual.
 • Aprendre a crear visualitzacions, desde la selecció de dades i la croquització fins la seva formalització més adequada.
 • Obtenir coneixements per a plantejar visualitzacions informatives independentment del camp o sector d'aplicació.
 • Desenvolupar un esperit crític alhora de valorar viabilitats en la representació gràfica i visual de les dades.
 • Mostra en el propi treball una actitud ètica, responsable i respectuosa amb la diversitat natural, social, epistemològica, cultural i de gènere, així com reconèixer la integritat de la feina dels altres.

Amunt

L'assignatura planteja l'aprenentatge al voltant del gènere infogràfic i la visualització desde una vertent progressiva, proposant elements de major dificultat a mesura que es van integrant els nous coneixements presentats a l'aula. 

Continguts

- Introducció a la visualització de dades. Recorregut històric.

- Trets, característiques i elements d'una infografia / visualització.

- Representacions gràfiques de les dades. Gràfics estadístics.

- Intenció comunicativa, adequació i públic objectiu.

- Bones i males pràctiques gràfiques. Disseny de visualització.

- Mecanismes cognitius i de percepció. Principis de comunicació visual.

- Procés de creació d'una visualització de dades.

- Elements d'Interactivitat.

- Disseny infogràfic i de visualització.

Amunt

Presentació de documents i elaboració de presentacions PDF
Introducció a la visualització de dades Audiovisual
Eines per a la visualització de dades Audiovisual
Guia bàsica d'edició de vídeo Web
Exemples de visualitzacions D3 Web
Introducció a ggplot2 i ggmap PDF
Creació d'un gràfic de barres amb Tableau Audiovisual
Creació d'un mapa amb Tableau Audiovisual
Creació d'un heatmap amb Tableau Audiovisual
Creació d'un dashboard amb Tableau Audiovisual
Procés de càrrega de dades amb Tableau Audiovisual
Aspectes bàsics de la interactivitat en la visualització de dades Audiovisual
De storyboard a infografia Audiovisual
Eines al núvol per crear infografies Audiovisual
Introducció a la infografia i visualització de dades Audiovisual
Quadern del Taller de color Web
Introducció a l'anàlisi visual mitjançant D3. Dades, layouts, visualitzacions PDF
Tipus de visualitzacions de dades avançades Audiovisual
Visualització de textos Audiovisual
Visualització de xarxes Audiovisual
Visualització de mapes Audiovisual
Visualització com a interfície Audiovisual
Tipus de visualitzacions de dades bàsiques Audiovisual
Redisseny d'una visualització de dades Audiovisual
Guia per a crear una visualització Audiovisual
Toolkit de gènere Web
Repositori d'eines digitals (Toolkit) Web
Com crear visualitzacions amb Flourish Audiovisual
Com fer presentacions visuals de projectes de disseny? Audiovisual
Visualització amb Datawrapper sobre dones en posicions directives Audiovisual

Amunt

Com a materials docents es farà ús dels continguts adjuntats a l'aula, des de documents explicatius a altres fonts complementàries com són articles, recursos audiovisuals i altres interactius de suport a l'activitat docent. Es recomana disposar per la lectura dels materials d'una aplicació per visualitzar i editar arxius pdf com Adobe Acrobat Reader DC.

Pel que fa a les eines: la idea d'aquesta assignatura és conèixer els fonaments de la visualització d'informació i aplicar-los en alguna eina, per la qual cosa caldrà manejar dades (usant, per exemple, ExcelLibreOffice o Google Docs) i algun programa específic de visualització de dades. Nosaltres recomanem flourish, que funciona de manera web, i Tableau, com a programa d'escriptori. Sobre tots dos teniu recursos a la plataforma.

No obstant això, la diversitat de programes i plataformes disponibles és molt àmplia, i si voleu utilitzar altres alternatives, l'elecció és vostra, sempre que el resultat final sigui acceptable en relació als requisits de l'assignatura.

Finalment, per la pràctica també serà possible plantejar-se la creació d'una visualització analògica, usant qualsevol tipus de materials.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt