Taller de projectes de relacions públiques Codi:  16.623    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El Taller de projectes de relacions públiques és una assignatura enfocada a la pràctica, de treball individual i en grup. El contingut d'aquest taller està pensat i organitzat per poder abordar les relacions públiques des d'una perspectiva directiva i gerencial a l'servei de les organitzacions, i també per a la posada en funcionament de projectes impulsats per empreses i institucions. Aquest document presenta i sintetitza els continguts que s'utilitzaran en cada un dels apartats en què s'organitza el desenvolupament de l'assignatura.

El Taller de projectes de relacions públiques està estructurat en quatre apartats diferenciats, cadascun dels quals treballa conceptes específics des d'una dinàmica eminentment pràctica. Comença tractant la definició i els àmbits d'actuació de les relacions públiques, continua amb l'organització i la gestió de les relacions públiques, prossegueix amb l'elaboració d'el pla de comunicació per a les relacions públiques i, finalment, reserva una part final per plantejar els reptes actuals de la comunicació i la transformació de les relacions públiques.

L'alumnat farà un recorregut lineal per les fases d'un projecte de relacions públiques. A l'inici, repassarà aquells coneixements de les relacions públiques cursats en assignatures obligatòries prèvies. A partir d'aquí se li plantejaran els escenaris de treball i organització dels equips de relacions públiques, per tal de crear un departament de comunicació o oficina de premsa, per exemple. Haurà descobrir i aprofundir en l'esquema d'un projecte de relacions públiques, per tal de poder elaborar una proposta per a la solució d'una situació de comunicació. Finalment se li demanarà que sigui capaç de recollir l'aprenentatge.

Per tant, es treballarà des de la perspectiva global de l'estratègia empresarial i gestionant les accions necessàries per permetre una més àmplia, coherent i eficient comunicació entre els diferents públics cada vegada més segmentats.

Amunt

L'assignatura és una optativa que dona continuitat a les assignatures de l'àmbit de les relacions públiques: Introducció a les relacions públiques, Sistemes i processos de les relacions públiques i Tècniques de relacions públiques.

Amunt

Es recomana haver cursat part de la formació obligatòria vinculada a l'àmbit de les RP.

Amunt

Objectius

Analitzar el valor estratègic de les relacions públiques com a element essencial per a establir relacions amb els diversos públics d'una organització.

Descriure i analitzar la profunda transformació funcional i conceptual que Internet, en general, i els mitjans socials, en particular, han provocat en l'ecosistema de les relacions públiques.

Aplicar els procediments i habilitats per elaborar i executar un projecte de relacions públiques.

Emprar estratègicament les tècniques de relacions públiques per planificar i implementar projectes comunicatius en general i l'organització d'esdeveniments en particular.

Competències:

CB1 - Que l'estudiantat hagi demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.

CB2 - Que l'estudiantat sàpiga aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.

CB3 - Que l'estudiantat tingui la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

CB4 - Que l'estudiantat pugui transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

CB5 - Que l'estudiantat hagi desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

CG3 - Capacitat de creativitat i innovació.

CG6 - Capacitat de pensar estratègicament.

CE7 - Capacitat per traduir el missatge a comunicar en un missatge persuasiu.

CE11 - Capacitat d'identificar els recursos materials i humans necessaris per a un projecte.

CE12 - Capacitat d'idear, planificar, executar i avaluar projectes comunicatius a partir d'una tasca prèvia de recerca d'informació.

CE16 - Capacitat d'executar pressupostos.

Amunt

1. Definició i àmbits d'actuació de les relacions públiques


1.1.Què són les relacions públiques?
1.2.L'evolució de les relacions públiques
1.3.Ètica i professionalitat
1.4.Principales àmbits d'actuació


2.Organització i gestió de les relacions públiques


2.1.Departaments i consultories de relacions públiques
2.2.Les relacions públiques corporatives
2.3.Relació amb els mitjans
2.4.Internet i les xarxes socials
2.5.Organizació i gestió d'esdeveniments
2.6.Gestión de conflictes, situacions de risc i crisi


3. El pla de comunicació per a les relacions públiques


3.1.La investigació
3.2.La planificació
3.3.L'execució
3.4.L'avaluació
3.5.Els públics


4.Reptes de la comunicació i la transformació de les relacions públiques


4.1.Relaciones públiques, en contínua evolució
4.2.Tendències que marquen les relacions públiques
4.3.Disrupcions en comunicació

Amunt

Entrevista a la digital manager del Grup Agora Audiovisual
Entrevista a expert en relacions institucionals i protocols Audiovisual
Entrevista a la fundadora i presidenta d'Atrevia Audiovisual
Entrevista a la directora de comunicació corporativa d'IKEA Audiovisual
Toolkit de gènere Web

Amunt

L'assignatura compta una selecció de recursos externs, realitzats per autors de referència de l'àmbit, així com entrevistes a experts realitzades pel professorat de l'assignatura i un mòdul escrit que fa de fil conductor de tots els materials i recursos, així com dels reptes plantejats.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt