Pràcticum Codi:  16.628    :  12
Consulta de les dades generals   Descripció   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El Grau de Comunicació inclou en el seu pla d'estudis el Pràcticum. Aquesta assignatura, de caràcter optatiu, té una càrrega docent de 12 ECTS i està orientada fonamentalment a la integració dels coneixements teòrics i pràctics adquirits al llarg del grau.

Les pràctiques curriculars permeten establir una estreta vinculació entre la formació acadèmica i el món professional. Per això, en el marc d'aquesta assignatura, s'espera que l'estudiant desenvolupi i consolidi competències pròpies de l'àmbit de la comunicació corporativa, informativa, publicitària i/o audiovisual, així com un conjunt de competències bàsiques, generals i transversals mitjançant la realització d'una activitat o projecte professional real.

Les pràctiques curriculars es realitzen dins del marc temporal docent de l'assignatura i en el seu desenvolupament l'estudiantat compta amb el suport i l'orientació de dues persones: el tutor de l'empresa / entitat i el professor col·laborador de la UOC.

El pràcticum es pot cursar en dues modalitats: modalitat pràctiques externes o modalitat pràctiques virtuals.


Modalitat pràctiques externes: Les persones que optin per pràctiques externes realitzaran un període d'activitat professional en pràctiques de 300 hores en una empresa o organització. Aquestes pràctiques estan regulades per un conveni de pràctiques curriculars en el qual s'especifiquen els objectius i condicions de les pràctiques.


Modalitat pràctiques virtuals: Les persones que optin per pràctiques externes realitzaran un període d'activitat professional en pràctiques de 300 hores en un entorn de treball col·laboratiu en línia. En concret realitzaran les seves pràctiques professionals en una agència de comunicació virtual coordinada per la UOC, desenvolupant projectes de comunicació reals per a entitats del tercer sector.


Amunt

Per matricular l'assignatura Pràcticum l'estudiant ha d'haver superat 60 crèdits bàsics i 78 crèdits obligatoris de la titulació.

Amunt

L'assignatura de pràctiques externes inclou en el pla d'aprenentatge una avaluació oral síncrona, que es realitzarà en l'etapa final de l'assignatura, amb caràcter obligatori i avaluable. Mitjançant aquesta avaluació oral l’estudiantat té l'oportunitat de demostrar els coneixements adquirits i posar en pràctica competències fonamentals com a la capacitat d'expressió oral i capacitat de síntesi, en una trobada personalitzada i formativa amb una persona de l'equip docent de l'assignatura.

Amunt

Els objectius de l'assignatura es plasmen en els següents resultats d'aprenentatge: 

 • Aplicar de manera eficaç i amb perspectiva crítica els coneixements adquirits en el Grau en Comunicació.
 • Identificar protocols, processos i normatives pròpies del món professional de la comunicació.
 • Connectar els interessos acadèmics amb el món professional.
 • Aplicar conceptes, procediments i principis ètics professionals per idear, planificar, executar i avaluar projectes i productes comunicatius reals.
 • Prendre decisions i negociar solucions en el marc d'un equip de treball.
 • Analitzar la pròpia pràctica professional des d'una perspectiva crítica buscant la millora professional contínua.
 • En l'assignatura del Pràcticum es potenciarà la consolidació d'una sèrie de competències (bàsiques, generals, transversals i específiques).

En l'assignatura del Pràcticum es potenciarà la consolidació d'una sèrie de competències (bàsiques, generals, transversals i específiques).

Competències bàsiques: 

 • Posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Aplicar coneixements a una àrea de treball o vocació d'una forma professional i posseir les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de l'àrea d'estudi de comunicació.
 • Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Capacitat de transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 Competències generals:  

 • Capacitat de treball en equip.
 • Capacitat d'anàlisi crítica i interpretació de l'entorn.
 • Capacitat d'aprendre i actualitzar-se permanentment.
 • Capacitat de pensar estratègicament.
 • Capacitat de comunicació interpersonal.
 • Competències transversals:
 • Capacitat d'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional
 • Capacitat emprenedora. 

Competències específiques: 

 • Coneixement del mercat i de l'entorn professional.
 • Coneixement de el món empresarial i institucional (processos i funcions de les organitzacions).
 • Ús i aplicació de tècniques i llenguatges propis dels diferents mitjans de comunicació.
 • Capacitat d'identificar possibilitats d'aplicació d'eines i tecnologies en productes, serveis i projectes de comunicació.
 • Capacitat d'identificar els recursos materials i humans necessaris per a un projecte.
 • Capacitat d'idear, planificar, executar i avaluar projectes comunicatius a partir d'una tasca prèvia de recerca d'informació.
 • Capacitat d'exercir la professió d'acord amb els principis ètics i el codi deontològic.

 

Amunt

Per la seva pròpia naturalesa de pràcticum, aquesta assignatura comporta una immersió plena en el camp professional de la comunicació i en totes les activitats que els són pròpies. En aquest sentit, com a etapa de màxim desenvolupament del grau, s'orienta a l'exercici professional en els principals vessants de l'activitat comunicativa, especialment aquelles que es projecten en els esments de la titulació: la comunicació corporativa, la publicitat, la comunicació audiovisual i el periodisme. Dins d'aquest marc, els continguts d'aquesta assignatura es vinculen a les diferents activitats i projectes que l'estudiantat desenvoluparà al llarg de les pràctiques. A més de la realització de les pràctiques professionals, l'alumnat també haurà d'elaborar una memòria en la qual sintetitzin els aspectes clau de la seva experiència al llarg de l'assignatura.

Amunt

De la universitat a l'empresa XML
De la universitat a l'empresa DAISY
De la universitat a l'empresa EPUB 2.0
De la universitat a l'empresa MOBIPOCKET
De la universitat a l'empresa HTML5
De la universitat a l'empresa PDF
Les pràctiques professionals XML
Les pràctiques professionals DAISY
Les pràctiques professionals EPUB 2.0
Les pràctiques professionals MOBIPOCKET
Les pràctiques professionals HTML5
Les pràctiques professionals PDF
Ocupa't: busques pràctiques? O busques feina? Web
Toolkit de gènere Web

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt