Taller de redacció publicitària Codi:  16.630    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El Taller de Redacció Publicitària et proposa fer un recorregut professional per les funcions, la responsabilitat i els recursos que necessita el perfil de redactor/a en publicitat. En aquest sentit, es destaca el paper del redactor/a en l'expressió creativa del missatge publicitari a través del domini del llenguatge, factor clau en l'eficàcia de la publicitat.

S'estructura en tres grans conjunts per facilitar l'aprenentatge experiencial i efectiu: el procés de conceptualització publicitària, la publicitat i la retòrica, i les aplicacions de la redacció publicitària.

Metodològicament t'enfrontaràs a l'aprenentatge de continguts basat en la lectura i l'anàlisi de textos i articles tècnics o científics, la resolució de problemes, l'estudi i anàlisi de casos reals, l'aprenentatge experiencial i activitats expositives que facilitaran el desenvolupament de la teva capacitat de comunicació efectiva i persuasiva.

Descobriràs les particularitats i limitacions de cada mitjà, des d'una vessant teòrica, però sobretot pràctica. Desenvoluparàs habilitats redaccionals i aprendràs les tècniques per desenvolupar idees creatives i eficaces en qualsevol format publicitari.

Amunt

Es tracta d'una assignatura optativa del Grau de Comunicació, molt recomanada per l'alumnat que es vulgui especialitzar en creativitat publicitària.

Amunt

L'alumnat que vulgui cursar aquest Taller haurà d'haver cursat prèviament les assignatures obligatòries del Grau de Comunicació especialitzades en Publicitat, molt especialment les d'Introducció a la Publicitat i la de Creativitat Publicitària.

Amunt

Aquesta assignatura, de caràcter optatiu, només s'ofereix al segon semestre de cada curs acadèmic.

Amunt

Els objectius principals de l'assignatura són:

 • Establir els fonaments teòrics i pràctics de la redacció publicitària.

 • Reconèixer les estratègies redaccionals que s'utilitzen en la comunicació persuasiva.

 • Delimitar les funcions de la figura del redactor publicitari, així com els condicionants del seu treball diari.

 • Facilitar eines per a la conceptualització creativa aplicada.

 • Fomentar la redacció publicitària constant i intensiva al llarg de el curs, sota la premissa bàsica que s'aprèn a escriure escrivint.

Que es concreten en els següents resultats d'aprenentatge al finalitzar l'assignatura:

Habilitats o destreses

S4. Serà capaç de comunicar de forma oral, escrita i/o audiovisual (promoció, informació, creació, persuasió, negociació).

S5. Serà capaç d'utilitzar i aplicar les tècniques i llenguatges propis dels diferents mitjans de comunicació i dels diferents perfils professionals del sector de la comunicació.

S6. Serà capaç d'adaptar-se als llenguatges específics dels mitjans/suports i dels públics objectius.

S10. Serà capaç de construir guions i documents de treball en formats normalitzats per a la indústria.

S11. Serà capaç de comunicar segons l'objectiu estratègic que s'hagi establert (informatiu, expressiu o persuasiu) utilitzant els diferents mitjans, canals i suports (digital, audiovisual, escrit o multiplataforma).


Competències


C1. Serà capaç de desenvolupar solucions de forma innovadora fent ús de la creativitat.

C5. Serà capaç d'actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.

C6. Serà capaç d'adquirir i actualitzar aprenentatges permanentment, de forma autònoma.

Amunt

 • Publicitat i retòrica.
 • Funcions del redactor/a en publicitat.
 • El procés de conceptualització publicitària.
 • Redacció publicitària aplicada.

Amunt

Work in progress: Emma Pueyo i Nike (M) Àudio
Els oficis de la publicitat: redactor/a publicitari/ària. Conversa amb Aina Cortina Audiovisual
Toolkit de gènere Web

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt