Periodisme d'investigació i dades Codi:  16.633    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Periodisme d'investigació i dades és una assignatura optativa bisemestralitzada que té per objectiu donar a conéixer les característiques bàsiques del periodisme d'investigació, com a essència del treball exercit amb rigor metodològic i ètic. Les activitats de l'aula estan dirigides a l'adquisició de coneixements sobre les bases del periodisme d'investigació, així com l'elaboració pràctica d'un reportatge. Des de l'assignatura es proposa també una breu introducció al periodisme de dades. L'estudiant tindrà l'oportunitat de familiaritzar-se amb tasques com ara identificar temes d'interès públic, indagar, comprovar i verificar dades, consultar i contrastar diferents fonts d'informació, elaborar una peça periodística. 

Amunt

Relacionada amb "Introducció al Periodisme" i "Redacció Periodística".

Amunt

Les competències que s'assoleixen són essencials per a qualsevol periodista que vulgui realitzar periodisme crític, incòmode, contrastat, en profunditat, amb context i dades. Un periodisme que informi a la ciutadania per fer-la més critica i lliure a l'hora de prendre decisions.
Les competències que s'assoliran en l'assignatura es relacionen amb el periodisme reposat (slow journalism).

Amunt

S'aconsella que els estudiants hagin cursat prèviament les assignatures "Redacció periodística" i "Introducció al Periodisme". 
L'estudiant ha de tenir en compte que les pràctiques es fan en català i que, per tant, aquesta no és una llengua només vehicular sinó que també s'avalua el seu ús al crear i editar continguts periodístics. Es recomana també tenir un bon nivell de comprensió de l'anglès.

Amunt

Aquesta assignatura és una optativa de sis crèdits bisemestralitzada. Només es pot cursar el primer semestre (setembre-juny). S'aconsella que els estudiants hagin cursat prèviament les assignatures "Redacció periodística" i "Introducció al Periodisme".

Amunt

Aquesta assignatura té com a objectiu l'assoliment d'una sèrie de competències:

  • Competència General (CG2): Capacitat d'anàlisi crítica i d'interpretació de l'entorn
  • Competencia Transversal (CT1): Capacitat d'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional
  • Competència Específica (CE12): Capacitat d'idear, planificar, executar i avaluar projectes comunicatius a partir d'una tasca prèvia de cerca d'informació.

En base a aquestes competències, es proposa l'assoliment dels següents resultats d'aprenentatge:

  • Crear i editar continguts periodístics textuals i audiovisuals.
  • Cercar, seleccionar i filtrar informació fidedigna i contrastar fonts.
  • Coneixement general dels mitjans de comunicació i dels canvis que la irrupció d'internet ha implicat en el sector i en la manera d'informar.
  • Utilitzar eines tècniques i tecnològiques pròpies del sector (bancs d'imatges i continguts audiovisuals; recursos d'edició d'àudio i vídeo; eines de visualització d'informació, social media, narrativa multimèdia).
  • Identificar la manera com els nous formats trenquen amb les barreres tradicionals dels gèneres periodístics.

Amunt

Periodisme d'investigació

* Referents i objectius

* Actualitat d'aquest tipus de periodisme

Periodisme de dades

* Referents i objectius

* Actualitat d'aquest tipus de periodisme

Amunt

Periodisme d'investigació en un gran mijtà: De visita a El País Audiovisual
Periodisme d'investigació. Entrevistes: Peiró, Rovira i Artigas Audiovisual
Periodisme de dades Web
Periodisme de dades, una disciplina a l´alça Audiovisual
El periodisme d'investigació en l'entorn audiovisual Audiovisual
Toolkit de gènere Web

Amunt

L'assignatura compta amb les següents eines de comunicació:

* Fòrum: qüestions, comentaris... que feu els estudiants

* Tauler del professorat: comunicacions des de l'equip de professorat

*Correu electrònic amb el professorat: qüestions que penseu que són individuals i no afecten a la resta de companys/nyes de l'aula

Selecció d'articles i vídeos

Recursos d'aprenentatge pensats per donar-vos suport en l'adquisició de coneixements i habilitats en l'àmbit del periodisme d'investigació i dades.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt