Antropologia del disseny Codi:  20.008    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'antropologia estudia les similituds i diferències en la gran varietat de formes que tenim els humans de fer les coses, de relacionar-nos amb els altres, de fer habitable el nostre entorn i de donar sentit al que veiem, sentim o experimentem. La manera d'entendre la vida, el valor que donem al joc o al treball, les normes que regeixen la nostra vida social o allò que considerem bo o desitjable varia d'un lloc a un altre, d'una comunitat a una altra, d'un període històric a un altre, i d'una persona a una altra. No obstant això, aquestes diferències no només responen a disposicions psicològiques o individuals, tampoc són un "esperit de l'època" abstracte, sinó que formen part d'idees, gustos, normes i valors compartits, és a dir, s'han configurat en dinàmiques col·lectives que són culturals i socials i que tots contribuïm a construir. Això també significa incorporar la dinàmica, el conflicte, les continuïtats i discontinuïtats culturals també en els processos de disseny.

Com a dissenyadors en un món global, plural i interconnectat, hem d'aprendre a dissenyar tenint en compte aquesta variabilitat social i cultural de l'espècie humana, comprendre les dinàmiques de canvi i continuïtat, així com els valors associats a la generació de desigualtat i diferència, inclusió i exclusió social. En aquesta direcció, els coneixements i competències que proporciona l'antropologia són cada vegada més necessaris per a una pràctica del disseny adaptada i contextualitzada en un món complex, de relacions globals, i alhora, íntim i proper.

L'assignatura proposa construir un camp propi de reflexió i de coneixement sobre el món material que ens envolta.  Al llarg del curs us proposarem utilitzar els instruments propis del treball etnogràfic per abordar l'àmbit del disseny. Per aquest motiu, us proposem realitzar una incursió a un territori de frontera entre l'Antropologia i el Disseny. L'objectiu és assajar una Antropologia en el Disseny: treballar amb els instruments de l'antropologia per acabar produint un disseny o prototip. Aguditzarem les nostres capacitats d'observació de la realitat i interaccionarem amb grups de persones o comunitats per aconseguir comprendre el seu punt de vista i saber interpretar necessitats reals dels grups humans per produir dissenys concordes amb els contextos treballats.

Amunt

Aquesta assignatura forma part de les assignatures de context perquè el procés de disseny incorpora un pensament crític, compromès amb el seu temps, amb el respecte a la diversitat i que explori el potencial del disseny en els processos de transformació social.

Amunt

És una assignatura pràctica pensada des del fer i el disseny en el qual s'incorpora a la pràctica sensibilitat i una manera de fer també antropològica i una mirada qualitativa.

Amunt

No calen coneixements previs però si certa sensibilitat sobre la societat i la cultura com a eixos pel disseny.  

Amunt

Objectius:

L'objectiu del curs és introduir als estudiants de disseny en els temes claus de l'antropologia i la seva rellevància per al disseny d'una manera pràctica, a través del propi desenvolupament d'un projecte concret.

Competències:

BÀSIQUES

CB3 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;

CB4 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;

GENERALS

CG1 - Identificar les estructures i processos del context professional del disseny i reconèixer les seves implicacions socials i culturals des d'una perspectiva local i global;

CG3 - Elaborar un pensament i discurs crític sobre el context sociocultural i un posicionament ètic en relació a la pràctica professional del disseny;

CG5 - Reconèixer i incorporar la diversitat cultural i funcional en els processos i resultats del disseny;

CG6 - Comprendre el context cultural actual i els moviments socials relacionats amb la cultura digital per imprimir una ètica de cultura lliure i oberta en la pràctica del disseny.

Amunt

Els exercicis i continguts del curs s'articulen a partir de tres eixos:

  • Temes claus de l'antropologia: naturalesa i cultura, individu i societat, relativisme i universals, diferència i desigualtat.
  • Temes claus per a una antropologia del disseny: pràctica social,  dimensió cultural,  funció simbòlica, i una reflexió crítica sobre les nocions d'espai,  temps, cos, materialitat i tecnologia.
  • Mètodes qualitatius i  etnogràfics per al disseny: conèixer i incorporar l'altre en els processos del disseny. 

Amunt

El camí zen de l'etnografia Web
Antropologia del disseny Audiovisual

Amunt

Veure els recursos de l'assignatura a l'aula virtual.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt