Disseny d'interfícies Codi:  20.010    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

"La interfície d'usuari (UI en anglès) és l'espai on es produeixen les interaccions entre humans i màquines. La UI és un aspecte integral de l'experiència d'usuari (UX) que consta de dues parts principals: disseny visual, que transmet l'aspecte i la sensació d'un producte; i el disseny d'interacció, que és l'organització funcional i lògica dels elements. L'objectiu del disseny de la interfície d'usuari és crear una interfície d'usuari que faci que, interactuar amb un producte, sigui fàcil, eficient i agradable pels usuaris."

Dan Silveira, Justin Morales, Zachery Nielson, UI Design, Adobe.

Disseny d'interfícies continua aprofundint en l'estudi iniciat en assignatures anteriors sobre el disseny de la interacció i l'experiència d'usuari. A partir d'aquesta base es treballa el disseny d'interfícies d'acord amb els principis estètics, d'usabilitat i eficiència que faciliten als usuaris assolir els seus objectius quan fan ús d'un producte digital.

La realització de les activitats proposades durant la pràctica docent busquen el desenvolupament de la capacitat de dissenyar interfícies d'acord amb els criteris i orientacions de la metodologia de Disseny Centrat en les Persones i atenent al context actual d'entorns multidispositiu i multiplataforma.

També es revisa des d'una perspectiva històrica l'evolució de les interfícies gràfiques i s'estudien les tendències emergents. Tot i que el disseny de la UI sovint es limita al disseny d'interfícies gràfiques d'usuari, a l'assignatura es tracten altres interfícies i sistemes d'interacció (de veu, gestuals, multisensorials, etc.).

Amunt

Es tracta d'una assignatura de caràcter pràctic, obligatòria tant en el grau de Multimèdia com en el grau de Disseny i creació digitals. En tots dos casos manté una relació estreta i complementària amb Disseny d'interacció, la qual cal cursar prèviament per completar l'aproximació al disseny UX de productes i serveis digitals.

Amunt

Aquesta assignatura forma part del conjunt d'assignatures de l'àmbit del disseny d'interacció i l'experiència d'usuari. Concretament, l'assignatura està vinculada amb el rol professional del disseny d'interfícies de tota mena, tenint en compte la diversitat d'usuaris, necessitats, gèneres, plataformes i tecnologies.

Amunt

Es recomana que l'estudiant hagi adquirit coneixements previs de dibuix, fonaments de disseny gràfic, forma i composició, tipografia i disseny centrat en les persones.

Amunt

Tant en el cas del grau de Multimèdia com en el del grau de Disseny i creació digitals, és necessari haver superat abans l'assignatura Disseny d'Interacció. En el cas d'aquest darrer grau, a més, cal haver cursat prèviament "Disseny Centrat en les Persones" i les assignatures de tipus taller de primer i segon semestre.

Amunt

 • Conèixer els aspectes i els factors que intervenen en tot procés interactiu entre les persones i els ordinadors.
 • Capacitat d'explicar amb perspectiva històrica l'evolució de les interfícies gràfiques considerant els diferents àmbits temàtics en la producció d'interactius, examinant-ne les característiques i les implicacions en el disseny d'interfícies.
 • Capacitat de dissenyar interfícies d'acord amb els criteris i les orientacions proposats pel Design Thinking i la metodologia de Disseny Centrat en les Persones.
 • Capacitat per desenvolupar els recursos conceptuals, creatius i tècnics que permeten atribuir les característiques formals més adequades a cada interfície.
 • Capacitat d'avaluar la usabilitat de les interfícies, atendre les pautes dels diferents nivells d'accessibilitat i prendre decisions de disseny congruents.
 • Capacitat de prototipar solucions de disseny utilitzant les diferents tècniques i eines existents.
 • Capacitat d'analitzar les tendències en l'àmbit de les interfícies i la relació amb l'evolució tecnològica com a base per dissenyar propostes creatives i innovadores.
 • Capacitat per tenir en compte els paràmetres necessaris per incorporar aspectes emocionals i ètics al disseny de la interfície.

Amunt

Introducció a les interfícies d'usuari

 1. Evolució històrica de les interfícies gràfiques
 2. Elements visuals d'una interfície
 3. Interfícies d'un ecosistema digital

Disseny d'interfícies

 1. Del disseny de la interacció al de la interfície
 2. Elements i pautes de disseny UI
 3. Prototipatge
 4. Introducció a l'avaluació d'interfícies

Noves interfícies: entre el sistema físic i el digital

 1. Estils d'interacció
 2. Tipologies d'interfícies
 3. Interfícies emergents i experimentals
 4. Entorns d'interacció immersiva

Amunt

Guies del Design Toolkit Web
Design Toolkit Web
Quadern de Disseny d'Interfícies Web

Amunt

Els materials didàctics bàsics de l'assignatura són el Quadern d'Interfícies i el UOC Design Toolkit.

El UOC Design Toolkit és un recurs transversal entre assignatures que funciona com una caixa d'eines on, en funció de cada activitat i projecte, podeu trobar eines de disseny. Pel que fa al Quadern d'Interfícies es tracta d'un recurs que dona suport a l'estudiant durant tot el procés de realització de les activitats com si es tractés d'un projecte professional. Aquest quadern és una eina essencial per a l'assignatura, ja que proporciona el relat i fil conductor de la persona dissenyadora d'interfícies.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt