Disseny centrat en les persones Codi:  20.011    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Todas las personas son diseñadoras. Todo lo que hacemos casi siempre es diseñar,
pues el diseño es la base de toda actividad humana. La planificación y normativa
de todo acto dirigido a una meta deseada y previsible constituye un proceso de diseño

(Papanek: 1977, 19).

Disseny Centrat en les Persones és una assignatura que s'orienta a aprendre i posar en pràctica els conceptes bàsics, els principis i la metodologia de treball per dissenyar situant les persones en el centre. L'assignatura proporciona una aproximació pràctica a l'aprenentatge de l'antropometria, l'ergonomia, els processos de disseny i els mètodes i tècniques associats.

Amunt

"Disseny Centrat en les Persones" es una assignatura metodològica, situada en el tercer semestre del grau i que manté certa relació directa amb assignatures de tipus taller com ara "Disseny d'Interacció".

Amunt

Aquesta assignatura constitueix una aprofundiment metodològic al disseny centrat en l'usuari, que dona entrada a camps professionals com ara el disseny d'interacció i la experiència d'usuari.

Amunt

Es recomana que l'estudiant tingui coneixements previs de fonaments de disseny, creativitat així com de teoria del disseny.

Amunt

Es recomana cursar "Disseny Centrat en les Persones" un cop superadas "Història, Teoria i Crítica del Disseny", "Tècniques de Creativitat i Innovació" i alguns tallers com ara "Taller de Dibuix" i "Fonaments del Disseny Gràfic".

Amunt

 • Entendre que el disseny és una activitat humana que s'integra de manera transparent en tota la seva actuació
 • Conèixer els principis del disseny universal i saber-los aplicar en projectes de disseny
 • Conèixer els factors i principis antropomètrics i d'ergonomia que intervenen en tot procés d'us entre les persones i els objectes i productes i saber-los aplicar
 • Conèixer de manera teòrica i pràctica el disseny centrat en les persones i saber-lo aplicar en projectes de disseny
 • Identificar les principals etapes del procés de disseny centrat en els persones així com els seus mètodes i tècniques associats

Amunt

 • El disseny com activitat humana
 • Disseny universal
 • Antropometria
 • Ergonomia
 • El procés de disseny. Disseny centrat en l'usuari. Mètodes i tècniques de disseny

Amunt

Design Toolkit Web
Quadern de disseny centrat en les persones Web
Disseny universal Web
El disseny com a activitat humana Web

Amunt

Els materials didàctics de l'assignatura són el Quadern de Disseny Centrat en les Persones i el UOC Design Toolkit. El Design Toolkit és un recurs transversal entre assignatures que funciona com una caixa d'eines on, en funció de cada activitat i projecte, podeu trobar eines de disseny.

El Quadern de Disseny Centrat en les Persones és un recurs que condueix a l'estudiant a través dels temes clau de l'assignatura i, al mateix temps, proporciona el relat i fil conductor del dissenyador que vol situar a les persones en el centre de la seva activitat.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt