Gestió del disseny Codi:  20.012    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Els continguts i habilitats relacionats amb la gestió del disseny i la seva integració en l'empresa s'articulen en aquesta assignatura, mostrant el disseny com a activitat i com a mètode que aporta valor en qualsevol organització, independentment de la seva focus productiu.

La gestió de projectes de disseny té com a objectiu la comprensió de tots aquells factors de gestió imprescindibles per afrontar un projecte de disseny, com són la correcta definició del projecte, la planificació temporal, la gestió dels recursos, el lideratge, el treball en equip, la prevenció dels riscos, etc.

La seva finalitat és iniciar al futur dissenyador en el coneixement de la relació correcta entre el disseny i les altres àrees d'una empresa. La gestió del disseny, consisteix en una activitat programada, que permet una interrelació de totes les àrees de l'organització, per aconseguir els objectius de l'empresa.

El gestor del disseny al enfrontar-se a un projecte, es relacionarà amb totes les parts involucrades de l'empresa, partint de les directrius marcades per l'adreça en política de disseny, estratègia empresarial, departament de màrqueting, operacions, qualitat, enginyeria i desenvolupament.

Amunt

L'assignatura de Gestió del Disseny s'emmarca dins de l'àrea humanística i amb la visió més empresarial de tot pla docent. El coneixement de l'entorn professional en què ha de conviure la pràctica del futur dissenyador resulta d'especial rellevància per als alumnes del Grau en Disseny. L'assoliment de les competències relacionades amb els coneixements socials, estratègics, tàctics i operatius del món de l'emprenedoria, el sistema econòmic i el marc normatiu i legal on hauran de treballar, així com les principals eines i tècniques de gestió del projecte són els objectius principals d'aquesta matèria i han de permetre als alumnes d'establir un ordre lògic dels diferents nivells d'intervenció en l'adreça i l'execució del projecte de disseny.

Aquesta assignatura s'integra en l'últim curs del Grau tancant així el curs acadèmic i iniciant el rol del dissenyador cap al món real i empresarial.

Amunt

Formem a professionals capaços de treballar amb el llenguatge gràfic i crear productes de comunicació tant per a suports digitals com analògics, amb domini de les noves tecnologies i els procediments tradicionals. Un expert amb visió generalista de tot el procés proyectual. Amb coneixements de la producció, de l'ús dels materials i capacitat d'interpretar les lleis del mercat. Un gestor del disseny analític, amb voluntat de seduir i persuadir, de donar respostes individuals i col·lectives en un entorn global i local capaç d'entendre la seva complexitat. Un professional conscient de la importància i la influència tant del rol del dissenyador en l'empresa, com del disseny gràfic en la comunicació, la transmissió de la informació, la transformació i aportar una millora social.

Amunt

Per tal de desenvolupar correctament aquesta assignatura l'alumnat ha d'haver adquirit els coneixements previs de tot el procés projectual i metodologies del disseny. No obstant per tancar el cercle en l'apartat de recursos trde l'assignatura trobareu tota la informació necessària per afrontar els 2 nous reptes que es plantegen desde Gestió del Disseny.

Amunt

 • Identificar les estructures i processos del context professional del disseny i reconèixer les seves implicacions socials i culturals des d'una perspectiva local i global;
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi;
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
 • Planificar, gestionar i avaluar projectes de disseny en els diferents àmbits professionals;
 • Usar la creativitat en els projectes de disseny, resoldre problemes de forma innovadora i generar noves idees.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
 • Aplicar perspectives i estratègies pròpies de la cultura del disseny en àmbits socials i empresarials amb l'objectiu de crear valor en les organitzacions.

Amunt

On i com actuen els professionals dels disseny?

El rol i els perfils del dissenyador.
El marc d'actuació del dissenyador.
La planificació del projecte de disseny.
La gestió dels recursos.
El pla d'empresa.

Com s'ha de dirigir i gestionar el disseny?

El disseny i la seva funció.
El disseny i l'empresa.
El disseny i el mercat.
El procés, els mètodes i les eines.
El brífing de disseny.
La planificació i l'avaluació del disseny.

Com s'ha de desenvolupar el projecte?

La planificació, l'organització i el control del projecte.
Les tècniques de programació.
La gestió dels recursos.

Com s'ha d'organitzar i controlar el projecte?

El projecte bàsic i el projecte executiu.
Normativa, organització i control del projecte.
Els recursos digitals.

Amunt

La gestió del disseny Audiovisual
Els rols del dissenyador i el seu vincle amb la societat Audiovisual
Design Toolkit Web

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

Pots superar l'assignatura per mitjà de dues vies:

 1. Seguint l'avaluació contínua (AC). Pots superar l'assignatura directament aprovant l'AC. En aquest cas, la nota final de l'assignatura es correspondrà amb la nota final de l'avaluació contínua.
 2. Fent un examen. La nota final es calcularà d'acord amb el següent:
  • Si no t'has presentat a l'avaluació contínua, la nota final serà la qualificació numèrica obtinguda a l'examen.
  • Si has seguit l'avaluació contínua i tens una nota diferent d'un No presentat, la qualificació final serà el càlcul més favorable entre la nota numèrica de l'examen i la ponderació de la nota de l'avaluació contínua amb la nota de l'examen, segons el que estableixi el pla docent. Per aplicar aquest càlcul, a l'examen cal obtenir una nota mínima de 4 (si és inferior, la nota final de l'assignatura serà la qualificació de l'examen).
  • Si no et presentes a l'examen, la qualificació final serà un No presentat.

 

Amunt