Producció gràfica Codi:  20.014    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

La producció gràfica contempla una gran varietat de perfils professionals i de processos creatius i industrials que no sempre han anat de la mà. És un fet que la fase creativa i la fase productiva del disseny pateixen en alguns moments friccions derivades del desconeixement mutu, generant tensions que, en el cas de no gestionar-se correctament, poden afectar la qualitat dels resultats finals d’un projecte gràfic.

Aquesta assignatura pretén apropar aquests dos mons, el creatiu i el productiu, abordant els diferents sistemes de producció gràfica, les seves possibilitats i límits, i el seu encaix en el procés creatiu del disseny.

Amb aquesta finalitat s’expliquen i discuteixen les característiques de diferents sistemes de preimpressió, impressió i postproducció, fent especial èmfasi en els processos d’obtenció i optimització d’imatges per a la seva reproducció, així com la realització d’arts finals destinats a impremta.

Un altre focus de desenvolupament de l’assignatura és la relació entre la producció impresa i el disseny per a mitjans digitals, abordant els desafiaments que el disseny multimèdia, en clara expansió, ens presenta. 

Amunt

Producció Gràfica és una assignatura obligatòria de 6 crèdits, recomanant-se en l’etapa inicial (segon semestre) del pla d’estudis donat que els continguts treballats són de gran utilitat per emprendre l’assignatura de Projectes. Els continguts treballats a l’assignatura fan d’enllaç entre les assignatures del grau de caràcter més creatiu i aquelles de caràcter més tècnic.


Amunt

Tots aquells relacionats amb els processos de producció gràfica en el marc de diferents sistemes d’impressió industrials i digitals. 

Amunt

L’assignatura Producció gràfica no requereix haver superat amb anterioritat cap assignatura del grau, tot i que es recomana haver cursat Fonaments del Disseny Gràfic i tenir coneixements mínims dels programes Adobe Photoshop, Adobe Illustrator i Adobe Indesign

Amunt

L'assignatura Producció gràfica té com objectiu dotar als estudiants dels següents resultats d'aprenentatge:

 •  Conèixer i diferenciar els diversos sistemes d'impressió i la seva aplicació a diferents suports
 • Identificar els diferents perfils i activitats professionals que intervenen en un procés de producció gràfica.
 • Realitzar pressupostos de projectes gràfics.
 • Dominar la creació, composició i disposició dels elements gràfics valorant les possibilitats i límits dels processos de producció.
 • Optimitzar imatges per al seu ús en projectes gràfics.
 • Aplicar criteris tècnics a un art final que permeti la seva correcta reproducció.

 I capacita per a les competències següents:

 • Identificar les estructures i processos del context professional del disseny i reconèixer les seves implicacions socials i culturals des d'una perspectiva local i global.
 • Incloure valors de sostenibilitat i respecte a l'entorn en les tasques i projectes de disseny.
 • Reconèixer i incorporar la diversitat cultural i funcional en els processos i resultats del disseny.
 • Seleccionar i utilitzar els suports, materials i dispositius més adients als casos a resoldre.
 • Analitzar i aplicar a la pràctica del disseny coneixements de la seva història i de la cultura visual.

 

Amunt

L'assignatura abordarà la producció gràfica en la seva totalitat, fent especial esment als sistemes d'impressió, l'optimització d'imatges i l'elaboració correcta d'arts finals per a la seva reproducció

 • SISTEMES D'IMPRESSIÓ: Anàlisi de la mecànica de producció dels principals sistemes d'impressió: Serigrafia, Òfset, Flexografia i Gravat al buit.
 • PROCESSOS DE PREIMPRESSIÓ: Coneixement dels diferents processos de preimpressió i aspectes a considerar  en la realització d'un projecte gràfic. Pressupostos.
 • OBTENCIÓ i OPTIMITZACIÓ D'IMATGES: Resolució, lineatura, modus de color.
 • ARTS FINALS: Creació de l'art final d'un producte gràfic en funció del sistema d'impressió escollit.

Amunt

Més sobre producció gràfica Web
Art Toolkit Web
Design Toolkit Web
Perfils de color Audiovisual
Resolució, capes i modes de color Audiovisual
L'actual paradigma del disseny gràfic. Responsabilitats, drets i deures dels professionals de la disciplina de la comunicació visual Audiovisual
Producció d'impressió a Adobe Acrobat Audiovisual
La impressió digital. Relació entre dissenyadors i impressors. EGM Laboratories Color Audiovisual
La impressió òfset. Relació entre dissenyadors i impressors. Impremta Agpograf Audiovisual
Empaquetar, desar com PDF Audiovisual
El document PDF XML
El document PDF DAISY
El document PDF EPUB 2.0
El document PDF MOBIPOCKET
El document PDF HTML5
El document PDF PDF
Formats d'imatge XML
Formats d'imatge DAISY
Formats d'imatge EPUB 2.0
Formats d'imatge MOBIPOCKET
Formats d'imatge HTML5
Formats d'imatge PDF
Entrevista. Producció gràfica creativa. Quan la part tècnica aporta un valor afegit a la conceptual Audiovisual

Amunt

En el marc d’aquesta assignatura l’estudiant necessitarà treballar amb programes d’edició d’imatges bitmap i/o vectorials, de maquetació i de gestió d’arxius pdf. Podrà escollir treballar amb programes de propietat (es recomanen Adobe Photoshop, Adobe Illustrator i Adobe InDesign, Adobe Acrobat Professional) o programari obert (InkScape, GIMP, Scribus, entre d’altres). Al Laboratori d’eines, obert a tots els estudiants, trobarà orientacions respecte a la feina amb aquestes aplicacions.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt