Producció i publicació digital Codi:  20.015    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Bona part dels productes generats avui en dia es troba realitzada en format digital i publicada en plataformes també digitals. L'aparició de noves eines i tecnologies, juntament amb un increment progressiu del seu ús, ha provocat un augment en el consum d'objectes digitals. D'aquesta manera, un bon professional ha de conèixer com utilitzar aquests tipus d'eines, així com les capacitats, característiques, avantatges i inconvenients que presenten els productes que generen.

L'assignatura "Producció i publicació digital" comprèn principalment dues parts: la producció digital, estretament lligada a la seva publicació, i les plataformes que permeten accelerar la publicació de continguts digitals.

Amunt

Aquesta assignatura es troba associada a la temàtica tecnològica del grau, concretament dins la matèria de suports en el Grau de Disseny i Creació Digitals.

Amunt

Aquesta assignatura aporta les competències necessàries per treballar dins del món de la creació i publicació de continguts digitals. Es tracta d'un camp professional molt novedós, amb poca història, donada la jovenesa de la tecnologia en la qual se sustenta.

Amunt

Dins el Grau de Disseny i Creació Digitals, aquesta assignatura és recomanable fer-la després d'haver superat el Projecte II i abans de realitzar el Projecte III.

Amunt

L'enfocament d'aquesta assignatura és eminentment pràctic. Treballa els fets, conceptes, procediments i valors a través d'activitats i s'allunya de la manera clàssica d'adquirir-los a través d'un estudi teòric inicial.

En aquesta assignatura es fa servir software i es posa a disposició de l'alumnat diferents alternatives, de manera que siguin ells i elles qui decideixin quin utilitzar (essent conscients de les implicacions que comporta l'ús de l'alternativa escollida).

Amunt

Aquesta assignatura treballa les següents competències de grau:

 • CT1 - Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
 • CG4 - Incloure valors de sostenibilitat i respecte a l'entorn en les tasques i projectes de disseny.
 • CG5 - Reconèixer i incorporar la diversitat cultural i funcional en els processos i resultats del disseny.
 • CE10 - Seleccionar i utilitzar els suports, materials i dispositius més adequats als casos a resoldre.


I té els següents objectius:

 • Conèixer els principals dispositius de producció, publicació i distribució digital.
 • Conceptualitzar els dissenys i preparar els seus arxius tenint en compte la seva viabilitat tècnica.

Amunt

L'assignatura està organitzada en quatre mòduls d'activitat:

 • Mòdul 1: Elements visuals digitals.
 • Mòdul 2: Elements sonors digitals.
 • Mòdul 3: Elements audiovisuals interactius.
 • Mòdul 4: Plataformes de publicació.

Amunt

Producció i publicació digital Web
Tipologías editoriales (subtitulat al català) Audiovisual
Vídeo de formats d'arxiu d'imatge Audiovisual
Vídeo de formats d'arxiu de so Audiovisual
Vídeo sobre formats de vídeo Audiovisual

Amunt

L'assignatura també compta amb:

 • Materials multimèdia en suport digital.
 • Software d'Adobe Creative Cloud.
 • Software lliure d'edició d'imatges, àudio i vídeo.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt