Projecte I: Identitat i marca Codi:  20.017    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura de Projecte I sobre Identitat i Marca suposa un primer apropament de l'estudiant al treball aplicat en un context real de projecte, tenint en compte les seves diferents fases. El primer projecte del grau es centra en el treball sobre la identitat i marca, un dels encàrrecs més habituals als quals s'hi enfrontarà en el món professional. Amb aquest objectiu, l'assignatura integra un coneixement introductori sobre branding, que li serveixi a l'estudiant per a desenvolupar propostes d'imatge gràfica solvents i d'acord amb les necessitats comunicatives del client. Així mateix, planteja un primer repte per a desenvolupar les diferents aplicacions d'aquesta imatge gràfica sobre diversos suports de naturalesa física i digital en totes les seves manifestacions. D'aquesta manera, l'estudiant es prepara per a anar assumint els posteriors projectes desenvolupats al llarg del grau.

Amunt

Dintre del pla d'estudis l'assignatura es relaciona amb les assignatures prèvies que el capaciten tècnicament i conceptua per a desenvolupar un primer encàrrec i també amb els projectes posteriors que incorporaran més complexitat metodològica i tècnica, tot proporcionant a l'estudiant, d'aquesta manera, una adquisició progressiva de competències en el desenvolupament de projectes.

Amunt

Es projecta d'una manera especial en el camp del disseny gràfic orientat a la marca o disseny d'imatge corporativa. També es relaciona amb el sector del branding i en menor mesura del màrqueting.

Amunt

L'assignatura persegueix els següents objectius:


 • Aplicar a un projecte real aspectes de tipus conceptual, comunicatiu, expressiu, metodològic i tecnològic.
 • Aplicar a un projecte real valors ètics, de sostenibilitat i diversitat.
 • Dominar els principis de la marca i la identitat gràfica i aplicar-los a diferents suports impresos i digitals.

I forma per a les següents competències:


 • Planificar, gestionar i avaluar projectes de disseny en els diferents àmbits professionals.
 • Elaborar missatges tenint en compte el públic al qual van dirigits i les particularitats de l'encàrrec, aplicant un pensament estratègic i tenint en compte les teories de la comunicació.
 • Dominar les tècniques d'expressió gràfica.
 • Presentar treballs de disseny en diferents contextos, per a diferents públics i en formats diversos, amb argumentacions i contra argumentacions sòlides i solvents.
 • Elaborar un pensament i discurs crític sobre el context sociocultural i un posicionament ètic en relació a la pràctica professional del disseny.
 • Incloure valors de sostenibilitat i respecte a l'entorn en les tasques i projectes de disseny.
 • Reconèixer i incorporar la diversitat cultural i funcional en els processos i resultats del disseny.

Amunt

Aquesta assignatura inclou els continguts necessaris per a realitzar un projecte de creació d'una marca i identitat gràfica en totes les seves fases: conceptualització, desenvolupament i difusió. Al seu torn, es posen en pràctica competències i continguts conceptuals, expressius, metodològics, comunicatius i tecnològics treballats en assignatures cursades amb anterioritat.

 • La marca i el seu context. Branding
 • Identitat i imatge de marca
 • Marca i identitat gràfica
 • Aplicacions i suports
 • Manuals i estils
 • Fases del projecte
 • Anàlisi d'imatge corporativa
 • Proposta de disseny d'imatge corporative

Amunt

Projecte I: Identitat i marca - Casos Web
Projecte I: identitat i marca Web
Tutorial. Realitzar un logotip amb retícula Audiovisual

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt