Projecte II: Disseny editorial Codi:  20.018    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

 

Llibres, catàlegs, ebooks, fullets,... cada dia vivim envoltats de missatges en diferents suports. Un pilar bàsic del disseny gràfic és el disseny editorial. Aquesta assignatura inclou els continguts necessaris per realitzar un projecte de disseny editorial en totes les seves fases (layout o retícula, maquetació i difusió), considerant també que es tracta d'una publicació impresa i digital. Per això, cada alumne haurà de concebre i desenvolupar el seu propi projecte.

 

Amunt

L'assignatura s'integra dins de les estructurades com a Projectes, per tant té una funció primordialment pràctica. Els alumnes apliquen en un cas real els coneixements adquirits en aquesta assignatura, a més de recuperar i posar en valor l'aprenentatge d'altres assignatures prèvies i que es complementen, com a Projecte I: Identitat i MarcaTaller de Color o Tipografia.

Amunt

Tots aquells relacionats amb el disseny gràfic i els seus diferents suports.

Amunt

Per cursar Projecte II: Disseny Editorial, tal com s'indica en les recomanacions de matrícula, seria necessari haver superat prèviament o estar en disposició de fer-ho les següents matèries: Fonaments del disseny gràficRecursos i comunitats digitalsTaller de dibuixTaller de color, Història, teoria i crítica del disseny, Tècniques de creativitat i innovacióTipografiaTaller de forma i composicióProducció gràficaProjecte I: Identitat i marcaÈtica i sostenibilitat en el disseny editorialComunicació: Teories i tècniquesDisseny centrat en les persones, i Disseny d'interacció.

Amunt

L'assignatura té els següents objectius:

- Desenvolupar la capacitat un projecte de disseny editorial des de l'anàlisi de suports, mercat al qual va dirigit, creació i publicacions.

- Controlar els elements del disseny claus per al desenvolupament del disseny editorial.

 

I capacita per a les següents competències:

- Usar la creativitat en els projectes de disseny, resoldre problemes de forma innovadora i generar noves idees.

- Gestionar projectes de disseny inscrits en àmbits socials i empresarials, incorporant la cultura del disseny a les organitzacions.

- Planificar, gestionar i avaluar projectes de disseny en els diferents àmbits professionals

- Elaborar missatges tenint en compte el públic al qual van dirigits i les particularitats de l'encàrrec, aplicant un pensament estratègic i tenint en compte les teories de la comunicació.

- Dominar les tècniques, eines, suports, materials i dispositius necessaris per a la formalització del disseny en entorns analògics i digitals.

- Presentar treballs de disseny en diferents contexts, per a diferents públics i en formats diversos, amb argumentacions i contraargumentacions sòlides i solvents.

 

 

Amunt

1. Posar en marxa un disseny editorial

2. Plasmar un dissenya editorial: la retícula o layout

3. Dissenyar una portada

4. Dissenayar pàgines interiors

5. Nous formats digitals

Amunt

Projecte II: disseny editorial Web
La retícula Audiovisual
Maquetació de textos i imatges Audiovisual
Toolkit de gènere Web
Tipografia. Galeria de projectes Web
Com fer presentacions visuals de projectes de disseny? Audiovisual
Tipografia avançada. Galeria de projectes Web

Amunt

A l'aula l'estudiant trobarà els materials i recursos expressament seleccionats per poder realitzar cadascuna de les pràctiques que es proposen. Així mateix, l'estudiant podrà fer ús de les llicències del programari de maquetació i disseny necessàries per realitzar algunes de les activitats plantejades al llarg del període docent.

En aquesta assignatura s'emprarà l'eina de UOCFolio per presentar alguns dels lliuraments i comentar-los. El professor docent col·laborador informarà, a través de l'aula, de quan i com s'emprarà aquest recurs.

 

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt