Projecte III: Senyalística i Digital Signage Codi:  20.019    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura inclou els continguts necessaris per realitzar un projecte de senyalística amb una part dedicada al digital signage, abordant totes les seves fases: conceptualització, desenvolupament gràfic i aplicació sobre els suports més adequats. Al seu torn, es posen en pràctica competències i continguts conceptuals, expressius, metodològics, comunicatius i tecnològics treballats en assignatures cursades amb anterioritat.

 • Context, entorn i espai: recorregut i experiència d'usuari
 • Senyalització i senyalística
 • Pictogrames i convencions soci-culturals
 • Identitat gràfica: color, tipografia i imatge en moviment
 • Displays 2D, 3D i interactius

Amunt

L'aprenentatge basat en projectes es planteja en algunes assignatures, però articula d'una manera fonamental el treball dels estudiants en les següents àrees: Identitat i marca (Projecte I), Disseny editorial (Projecte II), Senyalística i digital signage (Projecte III), Portfolio (Projecte IV), i Treball Final de Grau. A través d'aquestes assignatures, l'estudiant treballarà en diferents tipologies de projectes, permetent-li travessar diferents fases, introduir diferents processos i, en definitiva, abordar diferents situacions en les quals haurà de resoldre un problema de disseny.

 

Amunt

Estudis de disseny, assessoria en senyalística i digital signage, desenvolupament de projectes de senyalística i/o digital signage.

Amunt

Es pressuposen els coneixements adquirits al llarg del grau, sent una assignatura plantejada en el quart semestre acadèmic.

Amunt

Es tracta d'una assignatura de quart semestre, orientada al desenvolupament d'un projecte de senyalística. És una assignatura eminentment pràctica però que també inclou les competències d'avaluació, autocrítica i autoavaluació.

Amunt

 • Explorar i aprendre les diverses nocions que entren en joc per analitzar, planificar i dissenyar un projecte de senyalística original i eficaç.

 • Aplicar a un projecte real aspectes de tipus conceptual, comunicatiu, expressiu, metodològic i tecnològic.

 • Aplicar a un projecte real valors ètics, de sostenibilitat i diversitat.

 • Realitzar projectes de disseny i redisseny d'entorns tenint en compte l'aplicació i la integració de la marca en diferents espais i suports.

Competències bàsiques i generals:

CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi;

CB5 - Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

CG1- Comprendre les estructures i processos del context professional, les seves implicacions socials i culturals des d'una perspectiva global, així com la seva dimensió internacional.

CG2- Identificar, integrar-se i participar en comunitats de coneixement i treballar en equip de forma col·laborativa i/o cooperativa usant entorns digitals.

CG3 -Elaborar un pensament i discurs crític sobre el context i un posicionament ètic sobre la pràctica professional.

Competències transversals:

CT1-Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

Competències específiques:

CE1- Usar la creativitat en els projectes de disseny, resoldre problemes de forma innovadora i generar noves idees.   

CE2- Expressar sensacions i emocions mitjançant les diferents tècniques pròpies del disseny, així com de propiciar experiències estètiques d'acord amb els objectius del projecte a realitzar.  

CE3- Aplicar els processos, estratègies, mètodes, tècniques i activitats pròpies del disseny a projectes per aconseguir resultats significatius en la relació entre el disseny i les persones.

CE4- Gestionar projectes de disseny inscrits en àmbits socials i empresarials, incorporant la cultura del disseny en les organitzacions.   

CE5- Elaborar missatges tenint en compte el públic al que van dirigits i les particularitats de l'encàrrec, aplicant un pensament estratègic i tenint en compte les teories de la comunicació.   

CE6- Dominar les tècniques, eines, suports, materials i dispositius necessaris per a la formalització del disseny en entorns analògics i digitals.

CE7- Analitzar i utilitzar en els projectes de disseny coneixements d'història del disseny i cultura visual.                

CE8- Incloure conceptes clau de sostenibilitat i respecte a l'entorn en els projectes de disseny.           CE9- Reconèixer i incorporar la complexitat de la diversitat cultural i funcional en els processos i resultats de disseny.         

CE10- Comprendre el context cultural actual i els moviments socials relacionats amb la cultura digital, per imprimir una ètica de cultura lliure i oberta a la pràctica del disseny.

Amunt

Aquesta assignatura inclou els continguts necessaris per realitzar un projecte de senyalística amb una part dedicada al digital signage, abordant totes les seves fases: conceptualització, desenvolupament gràfic i aplicació sobre els suports més adequats. Al seu torn, es posen en pràctica competències i continguts conceptuals, expressius, metodològics, comunicatius i tecnològics treballats en assignatures cursades amb anterioritat.

 •   Context, entorn i espai: recorregut i experiència d'usuari
 •   Senyalització i senyalística
 •   Pictogrames i convencions soci-culturals
 •   Identitat gràfica: color, tipografia i imatge en moviment
 •   Displays 2D, 3D i interactius

Amunt

Projecte III: Senyalística i digital signage Web

Amunt

S'utilitzen materials textuals, podcast de ràdio a experts de l'àmbit, tots dos  realitzats per la UOC i una selecció específica de bibliografia, webgrafia i de recursos en línia guarits i seleccionats per experts. 

Aquests cobreixen els 5 mòduls:

 • Descobrir la senyalística

 • Conceptualització i estratègia

 • Formalització del sistema

 • Aplicació

 • Presentació i avaluació

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt