Projecte IV: Portfolio Codi:  20.020    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura inclou els continguts necessaris perquè l'estudiant realitzi el seu propi Portfolio professional, a partir d'una selecció dels seus millors treballs realitzats al llarg de la titulació i sempre d'acord amb la imatge i posicionament personal que es vol aconseguir dins les comunitats i xarxes professionals.

En aquest projecte és especialment rellevant com l'estudiant posa en pràctica competències i continguts conceptuals, expressius, metodològics, comunicatius i tecnològics treballats en assignatures cursades amb anterioritat.

 • Estratègia, identitat digital i marca personal
 • Discurs i estil
 • Desenvolupament gràfic i tecnològic
 • Posicionament en comunitats i xarxes professionals

Amunt

L'assignatura dins del conjunt del pla d'estudis manté una estreta relació amb els projectes i assignatures de taller, especialment amb el projecte I d'Identitat i Marca, que servirà de base per a la creació de la seva pròpia marca personal.

Amunt

Tots els relacionats amb el disseny, ja que el portafolio és l'eina més important que té el dissenyador i dissenyadora a per donar-se a conèixer al món professional.

Amunt

És recomanable haver cursat primer els altres projectes del grau I, II i III.

Amunt

Competències

 • Expressar sensacions i emocions mitjançant les diferents tècniques pròpies del disseny, així com de propiciar experiències estètiques d'acord amb els objectius del projecte a realitzar.                            
 • Dominar les tècniques, eines, suports, materials i dispositius necessaris per a la formalització del disseny en entorns analògics i digitals.                                
 • Aplicar els processos, estratègies, mètodes, tècniques i activitats pròpies del disseny a projectes per aconseguir resultats significatius en la relació entre el disseny i les persones.                                                                  
 • Usar la creativitat en els projectes de disseny, resoldre problemes de forma innovadora i generar noves idees.                                      
 • Elaborar missatges tenint en compte el públic al que van dirigits i les particularitats de l'encàrrec, aplicant un pensament estratègic i tenint en compte les teories de la comunicació.
 • Analitzar i utilitzar en els projectes de disseny coneixements d'història del disseny i cultura visual.                                      
 • Comprendre les estructures i processos del context professional, les seves implicacions socials i culturals des d'una perspectiva global, així com la seva dimensió internacional.                            
 • Elaborar un pensament i discurs crític sobre el context i un posicionament ètic sobre la pràctica professional. 
 • Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.       
 • Comprendre el context cultural actual i els moviments socials relacionats amb la cultura digital, per imprimir una ètica de cultura lliure i oberta a la pràctica del disseny                                

Amunt

 • Marca personal
 • Identitat visual corporativa
 • Metodologia i procés projectual en el disseny gràfic
 • Portafolios i book de disseny
 • Selecció i documentació de treballs de disseny
 • Introducció al projecte de disseny web
 • Reputació 2.0
 • Storytelling i marca personal

Amunt

Projecte I: identitat i marca Web
Putos Modernos: El disseny en forma de producte Audiovisual
Hey Studio: Com ser un referent en les xarxes socials Audiovisual
The Coffee Pot. Com pots fer-te gran començant com a freelance Audiovisual
La Casa de Carlota. El disseny com a causa social. La creativitat com a causa social Audiovisual
Marca personal Audiovisual
Folio Web
Laboratori de documentació Web
La nostra proposta de valor: a la recerca d'un mercat Audiovisual
La nostra proposta de valor: creació de continguts d'alt valor Audiovisual
La nostra proposta de valor: els beneficis del màrqueting one-to-one Audiovisual
La nostra proposta de valor: confia en les estratègies "pull" Audiovisual

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
 • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt