Taller de dibuix Codi:  20.024    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de la UOC per a l'assignatura   Informació addicional sobre els recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Benvingudes i benvinguts al Taller de dibuix del Grau de Disseny i Creació Digitals, un espai on compartir lectures, reflexions i dibuixos però també un espai per experimentar, descobrir, reinterpretar, conèixer, i incorporar a la vostra motxilla nous referents i maneres de treballar, dibuixar i pensar.

El dibuix aplicat en el món del disseny és llenguatge i eina, una forma de comunicació i resolució de problemes. L'aprenentatge en el Taller us ha de permetre incorporar i ampliar, segons les experiències prèvies que tingueu:

- els vostres referents,
- el vostre llenguatge comunicatiu (gràfic),
- la vostra manera de pensar (gràficament) i
- la vostra forma de buscar solucions eficients, creatives i personals.

És un camí llarg i, per tant, aquest és només el principi de la recerca del vostre propi llenguatge.

L'objectiu d'aquesta assignatura és convidar-vos a experimentar i reflexionar sobre la pràctica del dibuix en relació amb el disseny, donant-li valor com a eina d'anàlisi, exploració, expressió i coneixement. La premissa del Taller és que tothom sap dibuixar. Tanmateix, hi ha punts de partida i bagatges diversos i, per tant, resultats també diferents. El més important, i allò que es valorarà, són el vostre procés i evolució. En la majoria dels casos l'aprenentatge no serà immediat. A dibuixar s'aprèn dibuixant i experimentant. Equivocar-se és un valor, ja que prendre consciència de l'error és una de les principals vies d'aprenentatge i de descobriment de nous llenguatges.

El dibuix que ens interessa desenvolupar hauria d'estar ple d'intencions, essent més conceptual que formal: una eina comunicativa, creativa i resolutiva. Entrenarem la mà, o les mans, i la seva connexió amb el món de les idees. Treballarem el coneixement dels materials de dibuix i l'aplicació de diverses tècniques tradicionals, en la mesura en què aquestes siguin necessàries per a adquirir llibertat creativa i de pensament. També reflexionarem sobre el nostre treball i el dels altres.

Amunt

Es tracta d'una assignatura inicial que està molt relacionada amb els altres tallers de Grau. Alhora està pensada per tal que li trobis utilitat i la puguis aplicar especialment als diferents projectes.

L'assignatura té 6 crèdits. Traduït en hores de dedicació, això suposa unes 150 hores totals de treball repartides al llarg del semestre, és a dir unes 10 hores setmanals. És molt important que trobeu el vostre temps per al dibuix, sense ell no pot haver-hi aprenentatge.

Amunt

L'objectiu és aplicar el dibuix a les pràctiques del disseny, però considerem que el dibuix és un llenguatge i una eina que pot ser útil a qualsevol camp professional.

Amunt

En tractar-se d'una assignatura inicial, s'enten que no tothom tindrà coneixements previs de dibuix. Si bé pot ser útil tenir-ne, el més important és la progressió d'aprenentatge que es produeixi, sigui quin sigui el punt de partida.

Amunt

Es recomana cursa-la els primers semestres del Grau.

Amunt

L'objectiu d'aquest taller és adquirir les següents competències:

  • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
  • Capacitat per a l'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
  • Dominar el llenguatge expressiu per propiciar experiències estètiques d'acord amb els objectius de cada projecte de disseny.
  • Dominar les tècniques d'expressió gràfica.
  • Dominar les eines específiques per a la formalització del disseny en entorns tant analògics com digitals.

Amunt

El dibuix com a pràctica d'observació

El dibuix com a eina descriptiva i analítica d'objectes, cossos i espais

El dibuix com a forma narrativa i expressiva

El dibuix com a estratègia transformadora

Possibilitats conceptuals del dibuix

Context, història i materials

Amunt

Perspectiva axonomètrica o la reconstrucció objectual Audiovisual
Tràiler dibuix tècnic Audiovisual
El sistema dièdric o la desconstrucció de la nostra visió Audiovisual
Perspectiva cònica o la ciència de la representació de la mirada Audiovisual
El dibuix tècnic: eina d'eines Audiovisual
Art Toolkit Web
Un viatge pel dibuix Web
Conceptes i referents de dibuix Web
Tutorial de perspectiva Audiovisual
Organitzar i desorganitzar sabers amb diagrames Audiovisual
Ossos, músculs i greix: traçar la figura humana Audiovisual
Laboratori de documentació Web

Amunt

Quins son els recursos docents de l'assignatura?
Aquests són els recursos principals amb els quals treballarem en aquesta assignatura. Es tracta de materials d'accés digital que trobareu l'apartat Recursos de l'aula, i també en cada una de les activitats.

- El llibre Dibujo y proyecto de Francis D. K. Ching i Steven P. Juroszek.(Accesible digitalment des de l'aula). Aquest és un llibre extens i amb un enfocament per a l'arquitectura, però no t'espantis! Farem servir algunes parts d'aquest llibre per abordar algunes de les activitats del curs. Anirem guiant la seva lectura i consulta, relacionant-la amb el treball del dia a dia.

- L'Art Toolkit, un repositori de fitxes de materials, tècniques i conceptes artístics transversal a diversos Graus de la UOC. Amb aquestes fitxes durant el transcurs de l'assignatura podràs decidir quins materials hauran de configurar el teu propi Laboratori de disseny a casa.

- El site temàtic Un viatge pel dibuix proposa una visió reflexiva sobre aquest mitjà, des dels seus orígens històrics, incloent-hi les diverses tècniques i materials, les característiques com a llenguatge i els desafiaments actuals. En aquest espai trobaràs, d'una banda, textos explicatius i reflexius sobre diversos aspectes de la història, teoria i la pràctica del dibuix i, d'una altra banda, també trobaràs enllaços d'interès sobre temes relacionats.

- El site de fitxes Conceptes i referents del dibuix que ofereix fitxes sobre els conceptes clau de dibuix i sobre artistes relacionats amb els esmentats conceptes.

- Un seguit de Vídeos sobre perspectiva El dibuix tècnic: eina d'eines ofereixen les bases conceptuals necessàries per entendre la representació tridimensional de l'espai.

- El blog del Laboratori de documentació, un repositori amb recursos sobre com documentar el vostre treball, com citar referents artístics i teòrics i com escriure correctament.

- Finalment, cada activitat porta associada una bibliografia i webgrafia específica que podeu trobar a l'apartat de recursos o a l'enunciat mateix de l'activitat.

Hi ha molta informació, així que no us atabaleu. A cadascuna de les activitats us proposarem el treball amb un o diversos d'aquests materials, o algunes parts d'ells.


Necessito comprar materials i eines de dibuix propis?

A banda dels recursos disponibles a l'aula o a la UOC, per aquest Taller haureu de disposar d'uns mínims materials de dibuix i condicions de treball. No es demanaran marques ni qualitats concretes, però val la pena escollir amb cura els estris amb què volem treballar. No és una qüestió de preus sinó de consciència del mitjà.

Iniciarem el Taller d'una manera més dirigida, treballant amb grafits i carbonets, i gradualment ampliarem la proposta als retoladors, la tinta xinesa treballada amb pinzells, canya o plomins, i finalitzarem el curs donant-vos plena llibertat per a l'ús i l'experimentació de materials variats (aquarel·les, pastels o qualsevol altre material tradicional o alternatiu que us pugui interessar). També necessitareu estris com escaire i cartabó (un escalímetre pot ser útil però no imprescindible), i tisores i cola de paper.

Els formats de treball que us demanarem seran els estàndards DIN que puntualment podreu manipular adaptant-los a la intencionalitat dels vostres dibuixos. En tot cas els limitarem a la dimensió màxima del DIN A3 únicament per tal de facilitar la seva digitalització. Respecte als suports en paper, caldrà testar papers de diferents gramatges, textura i acabats. El límit de l'experimentació el poseu vosaltres.

Adjuntem un llistat amb els materials tradicionals que hauríeu de tenir a mà per iniciar el Taller, pensant en una qualitat mitjana per anar-la ampliant a mesura que us endinseu en el món del dibuix:

Llapis dur, mig i tou
Carbonets
Esfumí
Fixador
Goma de plàstic/mal·leable/maquineta
Retolador de punta flexible (3 colors)
Tinta xinesa
Pinzell
Plumilla
Paper de dibuix (mín.DinA5 - màx.DinA3)
Paper d'aquarel·la
Llibreta d'esbossos (mín. 100gr/m2)

En el transcurs del Taller us proposarem que experimenteu amb altres tècniques, convencionals o alternatives, per la qual cosa tenir llapis de color, aquarel·les, retoladors permanents, cola de paper, cinta adhesiva i qualsevol altre material amb el qual se us acudeixi experimentar pot ser-vos també de gran utilitat.

Com ha de ser el meu espai de treball?

Us fem alguns suggeriments sobre l'espai de treball que, òbviament, podeu adaptar en funció de les característiques del vostre entorn i preferències. Si podeu treballar amb llum natural perfecte, si no, convé que l'espai de treball estigui ben il·luminat. Us recomanem que tingueu a mà:

Ordinador
Escàner
Càmera de fotos (pot ser la del mòbil)
Taula amb força espai lliure
Materials a la vista

A banda, també està bé que us acostumeu a dur al damunt la llibreta d'esbossos i un estoig sempre preparat amb almenys alguns llapis diversos, goma i maquineta, per poder dibuixar fora del vostre entorn de treball habitual.

Amunt

A la UOC, l'avaluació generalment és virtual. S'estructura entorn de l'avaluació contínua, que inclou diferents activitats o reptes; l'avaluació final, que es porta a terme mitjançant proves o exàmens, i el treball final de la titulació.

Les activitats o proves d'avaluació poden ser escrites i/o audiovisuals, amb preguntes aleatòries, proves orals síncrones o asíncrones, etc., d'acord amb el que decideixi cada equip docent. Els treballs finals representen el tancament d'un procés formatiu que implica la realització d'un treball original i tutoritzat que té com a objectiu demostrar l'adquisició competencial feta al llarg del programa.

Per verificar la identitat de l'estudiant i l'autoria de les proves d'avaluació, la UOC es reserva la potestat d'aplicar diferents sistemes de reconeixement de la identitat i de detecció del plagi. Amb aquest objectiu, la UOC pot dur a terme enregistrament audiovisual o fer servir mètodes o tècniques de supervisió durant l'execució de qualsevol activitat acadèmica.

Així mateix, la UOC pot exigir a l'estudiant l'ús de dispositius electrònics (micròfons, càmeres o altres eines) o programari específic durant l'avaluació. És responsabilitat de l'estudiant assegurar que aquests dispositius funcionen correctament.

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat de les activitats acadèmiques. Al web sobre integritat acadèmica i plagi de la UOC hi ha més informació respecte d'aquesta qüestió.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; la suplantació d'identitat; l'acceptació o l'obtenció de qualsevol activitat acadèmica a canvi d'una contraprestació o no; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o l'ús de material, programari o dispositius no autoritzats en el pla docent o l'enunciat de l'activitat acadèmica, inclosa la intel·ligència artificial i la traducció automàtica, entre altres, són conductes irregulars en l'avaluació que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

Aquestes conductes irregulars poden comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent -incloses les proves finals- o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials, programari o dispositius no autoritzats durant les proves (com l'ús d'intel·ligència artificial no permesa, xarxes socials o cercadors d'informació a internet), perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, per la compravenda d'activitats acadèmiques, o perquè s'ha dut a terme qualsevol altra conducta irregular.

Així mateix, i d'acord amb la normativa acadèmica, les conductes irregulars en l'avaluació també poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui, de conformitat amb el que estableix la normativa de convivència de la UOC.

En el marc del procés d'avaluació, la UOC es reserva la potestat de:

  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti la seva identitat segons el que estableix la normativa acadèmica.
  • Sol·licitar a l'estudiant que acrediti l'autoria del seu treball al llarg de tot el procés d'avaluació, tant en l'avaluació contínua com en l'avaluació final, per mitjà d'una entrevista oral síncrona, que pot ser objecte d'enregistrament audiovisual, o pels mitjans que estableixi la Universitat. Aquests mitjans tenen l'objectiu de verificar els coneixements i les competències que garanteixin la identitat de l'estudiant. Si no és possible garantir que l'estudiant és l'autor de la prova, aquesta pot ser qualificada amb una D, en el cas de l'avaluació contínua, o amb un suspens, en el cas de l'avaluació final.

Intel·ligència artificial en el marc de l'avaluació

La UOC reconeix el valor i el potencial de la intel·ligència artificial (IA) en l'àmbit educatiu, alhora que posa de manifest els riscos que comporta si no s'utilitza de manera ètica, crítica i responsable. En aquest sentit, en cada activitat d'avaluació s'informarà l'estudiantat sobre les eines i els recursos d'IA que es poden utilitzar i en quines condicions. Per la seva banda, l'estudiantat es compromet a seguir les indicacions de la UOC a l'hora de dur a terme les activitats d'avaluació i de citar les eines utilitzades i, concretament, a identificar els textos o les imatges generats per sistemes d'IA, els quals no podrà presentar com si fossin propis.

Amb relació a fer servir o no la IA per resoldre una activitat, l'enunciat de les activitats d'avaluació indica les limitacions en l'ús d'aquestes eines. Cal tenir en compte que fer-les servir de manera inadequada, com ara en activitats en què no estan permeses o no citar-les en les activitats en què sí que ho estan, es pot considerar una conducta irregular en l'avaluació. En cas de dubte, es recomana que, abans de lliurar l'activitat, es faci arribar una consulta al professorat col·laborador de l'aula.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt